otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 2 (452) z dnia 10.01.2018   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Do 31 stycznia 2018 r. obowiązek przesłania informacji ZUS IWA przez niektórych płatników składek
str. 4  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe obywatela Ukrainy wykonującego w Polsce umowę zlecenia
str. 8  
3.
Składka na FEP w razie wykonywania pracy szczególnej, w tym także pracy innego rodzaju
str. 12  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Wyższa kwota wynagrodzenia pracowników delegowanych dla stosowania wyłączenia z oskładkowania równowartości diet w 2018 r.
str. 13  
2.
Ograniczenie podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe i dobrowolne chorobowe w 2018 r.
str. 15  
3.
Preferencyjna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Premia roczna wypłacona zaliczkowo w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 19  
2.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy po zmianie tytułu ubezpieczenia
str. 20  
3.
Świadczenia chorobowe dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu na przełomie roku
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Świadczenia chorobowe pracownika będącego emerytem
str. 24  
2.
Zasiłek opiekuńczy w okresie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
str. 25  
V.
Emerytury i renty
1.
Ponowne obliczenie emerytury po rozwiązaniu umowy o pracę
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Możliwość zatrudnienia na czas określony po rozwiązaniu bezterminowej umowy o pracę
str. 28  
2.
Przedłużenie umowy o pracę z pracownicą-cudzoziemką w ciąży, gdy kończy się ważność zezwolenia na pracę
str. 30  
3.
Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
str. 31  
4.
Wypowiedzenie umowy pracownikowi, którego zadania rozdzielono na inne osoby
str. 33  
5.
Konsultacja związkowa przed wypowiedzeniem umowy o pracę członkowi zarządu spółki z o.o.
str. 34  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Obliczanie wynagrodzenia w razie zatrudnienia bądź jego ustania w trakcie miesiąca
str. 35  
2.
Wydłużanie okresu przyjmowanego do ustalenia podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy
str. 37  
3.
Nagroda jubileuszowa dla pracowników samorządowego i zatrudnionego w instytucji kultury
str. 39  
4.
Przyznanie nagrody za polecenie kandydata do pracy
str. 40  
5.
Dopuszczalność egzekucji komorniczej z dodatku wiejskiego przysługującego nauczycielowi
str. 41  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Proporcjonalne obniżanie urlopu za okresy pełnienia służby terytorialnej - stanowisko MRPiPS
str. 43  
2.
Jak obliczać okresy urlopu wychowawczego, w tym wykorzystywanego w częściach?
str. 44  
3.
Wymiar urlopu wypoczynkowego w "zwykłym" zatrudnieniu po okresie pracy tymczasowej
str. 46  
4.
Udzielenie tzw. urlopu okolicznościowego z tytułu ślubu
str. 47  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Uwzględnianie w świadectwie pracy starszych okresów zatrudnienia w ramach umów terminowych
str. 47  
2.
Informacja o rezygnacji z tworzenia ZFŚS oraz wypłacania świadczenia urlopowego przez "małego" pracodawcę
str. 48  
3.
Wznowienie prowadzenia funduszu socjalnego
str. 50  
4.
Usunięcie z akt osobowych pracownika dokumentów związanych z nałożeniem kary
str. 51  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Badania wstępne kandydata do pracy będącego wcześniej zleceniobiorcą w tym samym podmiocie
str. 52  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Deklarowanie przez przedsiębiorcę wyższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
str. 54  
2.
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny
str. 55  
3.
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS
str. 56  
4.
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
str. 57  
5.
Zasiłek opiekuńczy za czas opieki nad partnerem będącym rodzicem dziecka
str. 57  
6.
Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy przypadający na przełomie miesięcy
str. 58  
7.
Zatrudnienie w szkole nauczyciela przebywającego na urlopie rodzicielskim w innej szkole
str. 58  
8.
Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za grudzień wypłaconego w styczniu
str. 59  
9.
Informacja o urlopie macierzyńskim i świadczeniu rehabilitacyjnym w treści świadectwa pracy
str. 60  
XII.
Zasady nabywania i wypłaty nagród jubileuszowych w sferze budżetowej
str. 60   
1.
Zagadnienia ogólne w zakresie nagród jubileuszowych
str. 60  
2.
Staż jubileuszowy
str. 61  
3.
Nagroda jubileuszowa dla pracownika przechodzącego na emeryturę
str. 62  
4.
Termin nabycia i wypłaty nagrody jubileuszowej
str. 63  
5.
Ustalenie wysokości nagrody jubileuszowe
str. 63  
5.1.
Służba cywilna i pracownicy samorządowi str. 64  
5.2.
Nauczyciele str. 64  
6.
Zbieg prawa do nagród jubileuszowych
str. 66  
7.
Przedawnienie prawa do nagrody jubileuszowej
str. 66  
8.
Oskładkowanie i opodatkowanie nagrody jubileuszowej
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Korzystanie z ulg we wpłatach na PFRON przez jednostki wewnętrzne i ze scentralizowanym rozliczeniem VAT
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60