otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 1 (457) z dnia 1.01.2018   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ważne terminy w styczniu 2018 r.
str. 4   
2.
Opublikowano tekst jednolity ustawy o rachunkowości
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Prezentacja w rachunku przepływów pieniężnych odsetek od kredytów oraz wniesionych dopłat do kapitału
str. 6  
2.
Wykorzystanie spisu z natury do aktualizacji wartości zapasów
str. 12  
II.
Raporty na temat informacji niefinansowych sporządzane po raz pierwszy za 2017 r.
str. 14   
1.
Kto zobowiązany jest do raportowania niefinansowego na poziomie jednostkowym?
str. 15  
2.
Zakres i forma raportowania niefinansowego
str. 15  
3.
Skonsolidowane raportowanie niefinansowe
str. 17  
4.
Terminy sporządzenia i udostępniania raportu niefinansowego oraz odpowiedzialność karna za jego brak
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Koszty na przełomie roku - księgowanie faktur za media
str. 19   
1.
Faktura wystawiona na początku roku za dostawę mediów w roku poprzednim
str. 19  
2.
Ujęcie opłat za media na podstawie faktury prognozującej ich zużycie, otrzymanej w grudniu
str. 22  
IV.
Skutki zniszczenia firmowego auta w wypadku komunikacyjnym
str. 25   
1.
Wyksięgowanie z ewidencji środków trwałych samochodu osobowego zniszczonego na skutek wypadku
str. 25  
2.
Ewidencja postawienia środka trwałego w stan likwidacji na przykładzie liczbowym
str. 28  
3.
Fizyczna likwidacja środka trwałego - przeznaczenie samochodu po wypadku do demontażu
str. 29  
4.
Ewidencja księgowa przekazania samochodu po wypadku do demontażu na przykładzie liczbowym
str. 30  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Amortyzacja bilansowa nieruchomości wybudowanych na cudzym gruncie
str. 31   
2.
Koszt odbioru technicznego warunkującego dopuszczenie środka trwałego do używania
str. 32   
3.
Wznowienie zaniechanej budowy środka trwałego
str. 33   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - wycena operacji w walutach obcych oraz rozliczanie różnic kursowych
str. 35   
1.
Zasady wyceny operacji na rachunku walutowym w ciągu roku obrotowego
str. 35  
2.
Różnice kursowe z wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań oraz ich rozliczenie w roku następnym
str. 36  
3.
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych
str. 37  
4.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego
str. 39   
2.
Zatwierdzenie do wypłaty dokumentów jednostki obsługiwanej
str. 42   
3.
Niezrealizowane zyski powiatu w związku ze zwolnieniem spółki kapitałowej z opłat za czynsz
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Przychody na przełomie roku - rabaty cenowe w księgach rachunkowych sprzedawcy
str. 46   
1.
Moment korygowania przychodu bilansowego
str. 46  
2.
Zasady dokonywania korekt przychodów na potrzeby podatku dochodowego
str. 47  
3.
Konsekwencje powstania różnicy przejściowej między przychodami bilansowymi i podatkowymi
str. 47  
4.
Rozwiązania ewidencyjne możliwe do stosowania w zakresie korekt przychodów z tytułu udzielonych rabatów
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Dopłata z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej
str. 51  
2.
Prezentacja w bilansie zysku za rok ubiegły, przeznaczonego do podziału, niewypłaconego wspólnikom
str. 51  
3.
Obciążenie pracownika karą pieniężną za spożywanie alkoholu w czasie pracy
str. 52  
4.
Ujęcie w kosztach bilansowych opłaty faktoringowej pobranej przez bank
str. 52  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Kwalifikacja umowy leasingu zawierającej opcję wykupu, z której leasingobiorca nie będzie korzystał
str. 53  
2.
Rozliczanie kosztów produkcji wyłącznie na kontach zespołu 4 i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych
str. 55  
2.1.
Wybór metody ewidencji kosztów działalności podstawowej w jednostkach produkcyjnych str. 55  
2.2.
Uproszczona ewidencja wyrobów gotowych str. 56  
2.3.
Objęcie wyrobów gotowych bieżącą ewidencją bilansową str. 56  
3.
Dane porównawcze przy sporządzaniu po raz pierwszy sprawozdania według załącznika nr 5 dla jednostek małych
str. 58  
4.
Refundacja części wynagrodzenia i składek ZUS zatrudnionych bezrobotnych otrzymana z Funduszu Pracy
str. 60  
5.
Rozliczenie kosztów zakupu, przystosowania do sprzedaży i utrzymania nieruchomości nabytej w celu odsprzedaży
str. 62  
6.
Warunki odstąpienia od ustalania rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 63  
7.
Dokapitalizowanie spółki z o.o. przez jej jedynego wspólnika będącego jednostką samorządu terytorialnego
str. 64  
8.
Wycena bilansowa zobowiązań, w odniesieniu do których próby zapłaty zakończyły się niepowodzeniem
str. 65  
9.
Kaucja wpłacana w związku z wydaniem promesy do umowy pożyczki
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60