otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Dodatek Nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r. - wybrane zagadnienia

Dodatek nr 16 do Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 3    
I.

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.
Wymogi formalne dotyczące sporządzania sprawozdania finansowego
str. 3   
2.
Kto odpowiada w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego?
str. 5   
3.
Podmioty powiązane według prawa bilansowego
str. 7   
4.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym
str. 9   
II.

BILANS - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

1.
Prezentacja aktywów trwałych
str. 13   
1.1.
Wartości niematerialne i prawne
str. 13  
1.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
str. 15  
1.3.
Należności długoterminowe
str. 21  
1.4.
Inwestycje długoterminowe
str. 22  
1.5.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
str. 27  
2.
Prezentacja aktywów obrotowych
str. 28   
2.1.
Zapasy
str. 28  
2.2.
Należności krótkoterminowe
str. 32  
2.3.
Inwestycje krótkoterminowe
str. 35  
2.4.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
str. 39  
3.
Prezentacja należnych wpłat na kapitał (fundusz) podstawowy i udziałów (akcji) własnych
str. 40   
4.
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych
str. 40   
4.1.
Kapitał (fundusz) podstawowy
str. 41  
4.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
str. 42  
4.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
str. 43  
4.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
str. 43  
4.5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
str. 43  
4.6.
Zysk (strata) netto
str. 44  
4.7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
str. 44  
5.
Prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania
str. 44   
5.1.
Rezerwy na zobowiązania
str. 44  
5.2.
Zobowiązania długoterminowe
str. 48  
5.3.
Zobowiązania krótkoterminowe
str. 50  
5.4.
Rozliczenia międzyokresowe
str. 54  
III.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

1.
Cel i termin sporządzenia rachunku zysków i strat
str. 56   
2.
Warianty rachunku zysków i strat
str. 56   
3.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat
str. 57   
3.1.
Działalność operacyjna
str. 57  
3.2.
Działalność finansowa
str. 65  
3.3.
Podatek dochodowy
str. 68  
3.4.
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
str. 69  
IV.

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
str. 69   
2.
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
str. 69   
3.
Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
str. 70   
4.
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
str. 70   
V.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
str. 77   
2.
Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
str. 77   
3.
Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
str. 78   
4.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
str. 79   
5.
Wpływy i wydatki w metodzie bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych
str. 80   
6.
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
str. 83   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60