otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 24 (456) z dnia 20.12.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
 

Informacja dla Czytelników

str. 4    
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Do końca grudnia 2017 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
str. 5   
2.
Do 2 stycznia 2018 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o rezygnacji z bilansowej metody ustalania różnic kursowych
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Prezentacja w bilansie zaliczek otrzymanych w grudniu na dostawy zrealizowane w styczniu
str. 6  
2.
Rozliczenie wyników spisu z natury zapasów odnoszonych w koszty w momencie zakupu
str. 8  
3.
Metoda inwentaryzacji składników aktywów trwałych powierzonych innej jednostce
str. 11  
II.
Przejście z księgi podatkowej na księgi rachunkowe od stycznia 2018 r.
str. 13   
1.
Jednostki zobowiązane do przejścia na księgi rachunkowe
str. 13  
2.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
str. 14  
3.
Otwarcie ksiąg rachunkowych, sporządzenie inwentarza i ustalenie wysokości kapitału
str. 15  
4.
Ewidencja księgowa bilansu otwarcia przy przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe na przykładzie liczbowym
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Ujęcie, wycena i prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 19   
1.
Obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
str. 19  
2.
Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową i podatkową aktywów i pasywów
str. 20  
3.
Ustalenie wartości bilansowej i podatkowej aktywów i pasywów
str. 21  
4.
Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 23  
5.
Skutki rezygnacji z ustalania odroczonego podatku dochodowego
str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego ujawnionego w trakcie inwentaryzacji
str. 28   
2.
Nakłady poniesione na instalację przeciwburzową w związku z budową hali magazynowej
str. 29   
3.
Kara umowna otrzymana przed zakończeniem budowy środka trwałego
str. 30   
4.
Prace związane z konserwacją i remontem środka trwałego
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów obrotowych
str. 32   
1.
Wycena rzeczowych aktywów obrotowych na dzień ich nabycia lub wytworzenia
str. 32  
2.
Wycena rozchodów i stanu końcowego rzeczowych aktywów obrotowych
str. 35  
3.
Ewidencja rzeczowych aktywów obrotowych w okresie sprawozdawczym
str. 36  
4.
Szczególne zasady wyceny produkcji w toku
str. 37  
5.
Aktualizacja wartości rzeczowych aktywów obrotowych
str. 37  
6.
Przykładowy wzór polityki rachunkowości
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część II
str. 40   
1.1.
Zmiany w planie kont dla budżetu państwa
str. 40  
1.2.
Zmiany w planie kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego
str. 40  
1.3.
Zmiany w planie kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
str. 42  
1.4.
Zmiany w planie kont dla placówek
str. 49  
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część VI
str. 50   
1.
Zasady podziału ceny transakcyjnej
str. 50  
2.
Przypisanie upustu cenowego do świadczeń
str. 53  
3.
Przypisanie zmiennego wynagrodzenia do świadczeń
str. 55  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wycena inwestycji w nieruchomości przez jednostkę mikro
str. 57  
2.
Zakup artykułów spożywczych przeznaczonych do zużycia przez pracowników w godzinach pracy
str. 57  
3.
Jak zaksięgować dokument w walucie obcej?
str. 58  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Korekta odpisu na ZFŚS na koniec 2017 r. w związku ze zmianą stanu zatrudnienia
str. 58  
2.
Paczki świąteczne sfinansowane ze środków ZFŚS, przekazane pracownikom i ich dzieciom
str. 60  
3.
Koszty przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenu
str. 62  
4.
Prezentacja w bilansie rozrachunków z pracownikiem, powstałych na skutek rozliczenia kosztów podróży służbowej
str. 63  
5.
Nieuznane przez jednostkę roszczenie z tytułu kary umownej
str. 64  
6.
Korekta wartości nabytych towarów z tytułu otrzymanych rabatów
str. 65  
7.
Na jakim koncie ująć odsetki od zaległej wpłaty na PFRON?
str. 67  
8.
Przejęcie przez spółkę z o.o. zadłużenia z tytułu kredytu zaciągniętego przez wspólnika
str. 68  
9.
Faktura dokumentująca zakup usługi szkoleniowej wykonanej w następnym miesiącu
str. 69  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 71    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60