otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 23 (455) z dnia 1.12.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano zaktualizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 "Rachunek przepływów pieniężnych"
str. 4   
2.
Zmiana sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 5   
3.
Nowe rozporządzenie w sprawie ubezpieczenia OC firm audytorskich
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Ustalenie wyniku finansowego w zależności od zasad ewidencji kosztów przyjętych w jednostce
str. 7  
2.
Rozliczenie inwentaryzacji zapasów w jednostkach prowadzących wyłącznie wartościową ewidencję towarów
str. 12  
3.
Inwentaryzacja zobowiązań z tytułu dostaw i usług drogą weryfikacji
str. 15  
4.
Kolejność prezentacji danych sprawozdawczych i porównawczych w sprawozdaniu finansowym
str. 17  
II.
Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej
str. 19   
1.
Kto powinien sporządzić sprawozdanie z płatności?
str. 19  
2.
Co powinno zawierać sprawozdanie z płatności?
str. 20  
3.
Jakie jednostki sporządzają skonsolidowane sprawozdanie z płatności?
str. 21  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wynagrodzenie członka zarządu spółki z o.o.
str. 22   
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie wynagrodzenia członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie aktu powołania
str. 22  
2.
Ujęcie wynagrodzenia wypłaconego członkowi zarządu w księgach rachunkowych
str. 23  
3.
Ujawnianie informacji dotyczących wynagrodzeń członków zarządu w sprawozdaniu finansowym
str. 25  
IV.
Sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu i odpisy aktualizujące ich wartość
str. 25   
1.
Zasady tworzenia odpisów aktualizujących wartość towarów handlowych
str. 25  
2.
Ewidencja księgowa sprzedaży towarów objętych odpisem aktualizującym
str. 26  
3.
Likwidacja towarów, które bezpowrotnie utraciły swoją wartość użytkową
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Koszty poniesione w trakcie użytkowania maszyny, na wymianę zużywających się części zamiennych
str. 29   
2.
Remont przeprowadzony w wynajętym lokalu, przed rozpoczęciem w nim działalności
str. 30   
3.
Nakłady poniesione na dodatkowy moduł do używanego oprogramowania
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - metody wyceny rzeczowych aktywów trwałych
str. 32   
1.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
str. 32  
2.
Nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji
str. 35  
3.
Rzeczowe aktywa trwałe użytkowane na podstawie umowy leasingu
str. 35  
4.
Przykładowy wzór zasad (polityki) rachunkowości
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część I
str. 38   
2.
Przyjęcie gruntów otrzymanych w trwały zarząd do ewidencji środków trwałych
str. 43   
3.
Klasyfikacja paragrafowa opłaty sądowej za wydanie odpisu z ksiąg wieczystych
str. 44   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wniesienie aportem składnika aktywów w zamian za udziały
str. 45   
1.
Ewidencja objęcia udziałów w zamian za aport z uwzględnieniem rozwiązań podatkowych
str. 45  
2.
Aport w księgach wnoszącego - wytyczne stanowiska w sprawie ujęcia transakcji zamiany
str. 46  
3.
Księgowe ujęcie transakcji objęcia udziałów w zamian za środek trwały na przykładach liczbowych
str. 48  
4.
Aport jako odpłatna dostawa towarów w świetle ustawy o VAT
str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Koszty związane z pozyskiwaniem klientów w firmie usługowej, prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
str. 52  
2.
Ubezpieczenie środka trwałego w budowie, przypadające na czas trwania budowy
str. 53  
3.
Ujęcie skutków zdarzenia losowego w księgach - koszty naprawy sprzętu i przychody z tytułu odszkodowania
str. 53  
4.
Termin podjęcia decyzji przez organ zatwierdzający o sporządzaniu sprawozdania finansowego zgodnie z MSR
str. 54  
5.
Umorzenie należności od kontrahenta zagranicznego, wyrażonej w walucie obcej
str. 55  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Dzień sporządzenia sprawozdania finansowego przypadający w dniu wolnym od pracy
str. 56  
2.
Pożyczka na spłatę zobowiązań publicznoprawnych, przekazana bezpośrednio na konto urzędu skarbowego
str. 56  
3.
Koszty zagranicznej podróży udokumentowane paragonami - przeliczanie i ujęcie w księgach rachunkowych
str. 57  
4.
Odstąpienie od naliczania odsetek, jeśli nie przekraczają one kwoty ustalonej w polityce rachunkowości
str. 59  
5.
Wpłaty środków pieniężnych dokonane przez nabywców mieszkań na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
str. 60  
6.
Kwota w walucie obcej zajęta przez urząd skarbowy tytułem zapłaty zobowiązania
str. 61  
7.
Przeliczenie kwoty kary umownej wyrażonej w walucie obcej i udokumentowanej notą obciążeniową
str. 62  
8.
Czy faktura pro forma, jako podstawa dokonania zapłaty, jest dokumentem księgowym?
str. 64  
9.
Odzyskiwanie należności za pośrednictwem firmy windykacyjnej i obciążenie dłużnika kosztami windykacji
str. 65  
10.
Wydatki poniesione na nasadzenia zastępcze
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60