otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 23 (455) z dnia 1.12.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
PIT i CIT w 2018 r. - duża nowelizacja
str. 4   
1.1.
Podział dochodów CIT na odrębne źródła
str. 4  
1.2.
Minimalny podatek od niektórych budynków
str. 5  
1.3.
Podwyższenie z 3.500 zł do 10.000 zł limitu dla zaliczenia wartości składnika majątku trwałego do kosztu
str. 5  
1.4.
Limit kosztów w CIT przy niektórych wydatkach poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych
str. 6  
1.5.
Ograniczenia dotyczące kosztów finansowania dłużnego
str. 6  
1.6.
Wyższy limit umożliwiający twórcom stosowanie 50% kosztów i ograniczenie grona uprawnionych do tych kosztów
str. 7  
1.7.
Amortyzacja dziedziczonego majątku
str. 8  
1.8.
Podwyższenie tzw. kwoty wolnej od podatku, wyższe limity zwolnień i korzystniejsze warunki stosowania ulgi rehabilitacyjnej
str. 8  
2.
Odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania naszego Wydawnictwa
2.1.
Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego nabytego w ramach umowy darowizny
str. 9  
2.2.
Należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu członka rady nadzorczej na posiedzenia rady nie korzystają ze zwolnienia od podatku
str. 10  
2.3.
Wartość nagrody otrzymanej przez pracownika kontrahenta w całości podlega opodatkowaniu
str. 12  
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Opłata recyklingowa za torby foliowe w przychodach i kosztach uzyskania przychodów
str. 13   
2.
Rekompensata za utratę prawa do bezpłatnego węgla wolna od PIT
str. 13   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Niedostateczna kapitalizacja - sposób określenia wysokości kapitału własnego
str. 14   
2.
Rozliczenie kosztów zagranicznej podróży służbowej
str. 16   
3.
Koszty bezpośrednie poniesione po uzyskaniu przychodu
str. 17   
4.
Gwarancja bankowa zwrotu zaliczki
str. 19   
5.
Paragon jako dowód poniesienia wydatku
str. 20   
6.
Wydatki na remont drogi dojazdowej do firmy
str. 24   
7.
Udokumentowanie nieściągalności wierzytelności w przypadku odpowiedzialności subsydiarnej wspólników - wyrok NSA
str. 24   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Dofinansowanie kosztów na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika
str. 26   
2.
Udostępnienie mieszkania pracownikowi
str. 28   
3.
50% koszty uzyskania przychodów u wykonawcy dzieła
str. 31   
4.
Opodatkowanie świadczeń pieniężnych otrzymanych z okazji świąt od kilku pracodawców
str. 32   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Koszty szkolenia pracownika z zakresu działania środka trwałego
str. 33   
2.
Wydatki poniesione na zakup części składowych, które miały być zamontowane w modernizowanym środku trwałym
str. 34   
3.
Amortyzacja środka trwałego po zmianie formy opodatkowania
str. 35   
3.1.
Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
str. 36  
3.2.
Zmiana formy opodatkowania z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady określone ustawą o PIT
str. 36  
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Najem samochodu
str. 38   
1.1.
Przesłanki uznania umowy za leasing operacyjny dla celów podatku dochodowego
str. 38  
1.2.
Koszty podatkowe leasingobiorcy
str. 39  
1.3.
Koszty u najemcy
str. 40  
2.
Ujęcie w księdze kosztów zakupu towarów
str. 41   
2.1.
Ogólne zasady
str. 41  
2.2.
Faktura dokumentująca przyszłą dostawę
str. 43  
2.3.
Zakup finansowany przez osobę trzecią
str. 44  
3.
Działalność usługowa - zapisy w księdze i spis z natury
str. 44   
4.
Podatnik na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych
4.1.
Wybór ryczałtu przez podatnika wykonującego usługi i będącego udziałowcem spółki z o.o.
str. 46  
4.2.
Możliwość opłacania ryczałtu po rozszerzeniu działalności o najem
str. 47  
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Podatek u źródła od wypłacanego czynszu leasingowego
str. 48   
2.
Ministerstwo Finansów ostrzega przed nadużyciem zwolnienia podatkowego dla dywidend wypłacanych zagranicznym spółkom
str. 50   
2.1.
Zwolnienie od podatku dla dywidend
str. 50  
2.2.
Mechanizm agresywnej optymalizacji
str. 51  
2.3.
Zapobieganie nadużywaniu przez podatników zwolnienia podatkowego
str. 52  
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Uzależnienie stosowania ulgi B+R od statusu przedsiębiorcy
str. 53   
1.1.
Koszty kwalifikowane - rodzaje i limity
str. 53  
1.2.
Status przedsiębiorcy
str. 54  
2.
Darowizna dla spółki prowadzącej działalność gospodarczą bez preferencji w podatku dochodowym
str. 56   
3.
Świadczenie z ZFŚS przyznane emerytowi a zwolnienie od podatku - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 56   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Kiedy powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej?
1.1.
Transakcje z podmiotem zagranicznym
str. 58  
1.2.
Franczyza
str. 59  
2.
Kwalifikacja przychodu ze sprzedaży licencji
str. 61   
3.
Zbycie mieszkania objętego wspólnością małżeńską, będącego środkiem trwałym w firmie jednego małżonka
str. 62   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Obowiązek złożenia CIT-8 po przejęciu spółki
str. 64   
2.
Wydatek niestanowiący kosztu a różnice kursowe
str. 64   
3.
Ujęcie w podatkowej księdze faktury dokumentującej usługę wykonaną w poprzednim miesiącu
str. 65   
4.
Zakup obuwia dla przedsiębiorcy
str. 66   
5.
Zwolnienie od podatku zapomogi wypłaconej pracownikowi, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu
str. 66   
6.
Ulga na pełnoletnie niepełnosprawne dziecko uzyskujące dochody
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60