otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 22 (454) z dnia 20.11.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2017 r.
1.
Różnice inwentaryzacyjne - dlaczego powstają i jak je rozliczać?
str. 4  
2.
Wycena i prezentacja w bilansie nieruchomości inwestycyjnej
str. 10  
3.
Odroczenie terminu wypłaty dywidendy - wpływ na bilans i rachunek przepływów pieniężnych
str. 13  
II.
Rezerwa tworzona w przypadku braku kontynuacji działalności i jej rozliczenie
str. 15   
1.
Zasady tworzenia rezerw na koszty i straty spowodowane utratą zdolności do kontynuowania działalności
str. 15  
2.
Ewidencja wykorzystania rezerwy na dodatkowe koszty i straty związane z likwidacją jednostki
str. 16  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Ujęcie lokat terminowych w księgach rachunkowych
str. 18   
1.
Założenie i likwidacja lokaty oraz naliczenie odsetek od lokat
str. 18  
2.
Wycena lokat terminowych wyrażonych w walucie obcej
str. 20  
IV.
Wydatki poniesione z góry, dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych
str. 22   
1.
Stosowanie zasady istotności przy rozliczaniu kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych
str. 23  
2.
Ewidencja księgowa czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów według zasad ogólnych
str. 23  
3.
Uproszczona metoda ewidencji kosztów rozliczanych w czasie
str. 25  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nakłady poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego - ewidencja bilansowa i pozabilansowa
str. 27   
2.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych, powstające w związku z zapłatą zobowiązań za środek trwały
str. 29   
3.
Koszty wspólne budowy środków trwałych rozliczane etapami
str. 30   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Tworzymy politykę rachunkowości - uwagi wstępne
str. 32   
1.
Podstawy ustalenia i zakres przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
str. 32  
2.
Co powinna zawierać polityka rachunkowości?
str. 34  
3.
Uproszczenia w prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych
str. 34  
4.
Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
str. 36  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Obowiązek opracowania dokumentacji z zakresu rachunkowości w samorządowym centrum usług wspólnych
str. 37   
2.
Ewidencja i klasyfikacja paragrafowa wydatków na remont lub ulepszenie w domu pomocy społecznej
str. 39   
3.
Bezgotówkowa naprawa auta w ramach ubezpieczenia - ujęcie w księgach państwowej jednostki budżetowej
str. 40   
4.
Rozliczenie zaliczki wypłaconej pracownikowi na zakup paliwa podczas zagranicznej podróży służbowej
str. 42   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
str. 45   
1.
Formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych
str. 45  
2.
Prezentacja kwoty podatku w rachunku zysków i strat sporządzanym w ciągu roku obrotowego
str. 45  
3.
Ewidencja zaliczek na podatek wpłacanych w ciągu roku
str. 46  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Opłata prolongacyjna naliczona przez ZUS w związku z odroczeniem terminu płatności składek
str. 48  
2.
Konto służące do ewidencji niepodzielonego zysku spółki komandytowej
str. 48  
3.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej w celu sfinansowania nabycia udziałów
str. 49  
4.
Rozliczenie zapomogi wypłacanej ze środków obrotowych jednostki
str. 50  
5.
Otrzymanie zwrotu wniesionych wcześniej dopłat do kapitału
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy potwierdzone przez dłużnika saldo przerywa bieg przedawnienia roszczenia?
str. 51  
2.
Przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w księgach rachunkowych
str. 52  
3.
Odsprzedaż uprzednio nabytej usługi z doliczoną marżą
str. 53  
4.
Ujęcie faktury zaliczkowej i końcowej w księgach rachunkowych nabywcy
str. 54  
5.
Czy sposób zaksięgowania należności ma wpływ na zasadność utworzenia odpisu aktualizującego jej wartość?
str. 55  
6.
Skutki zawarcia umowy poręczenia kredytu w księgach rachunkowych poręczyciela
str. 56  
7.
Stosowanie konta 30 "Rozliczenie zakupu" w odniesieniu do dostaw towarów
str. 58  
8.
Rozliczenie kompensaty wielu rozrachunków wyrażonych w walucie obcej, dotyczących jednego kontrahenta
str. 59  
9.
Pożyczka zaciągnięta na zakup maszyny, przekazana przez pożyczkodawcę bezpośrednio na konto sprzedawcy
str. 61  
10.
Środki otrzymane przez SP ZOZ na pokrycie straty - ujęcie w rachunku przepływów pieniężnych
str. 63  
11.
Czy spółka z o.o. w likwidacji powinna tworzyć rezerwę na odpisy podstawowe na ZFŚS?
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60