otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 20 (452) z dnia 20.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Projekt zmian ustawy o rachunkowości dotyczący kolejnych uproszczeń
str. 4   
2.
Limit przychodów za 2017 r. do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2018 r.
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury - wybrane zagadnienia
1.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej
str. 7  
2.
Arkusz spisowy jako podstawa udokumentowania spisu z natury
str. 9  
3.
Spis z natury zapasów sypkich drogą pomiaru szacunkowego
str. 12  
4.
Spis z natury dokonywany w innych jednostkach miary niż jednostki stosowane w ewidencji księgowej
str. 14  
II.
Odprawy emerytalne wypłacane pracownikom w związku z przejściem na emeryturę
str. 15   
1.
Nabywanie prawa do odprawy emerytalnej i sposób jej ustalania
str. 15  
2.
Skutki wypłaty odprawy emerytalnej w jednostce nietworzącej rezerw na świadczenia pracownicze
str. 15  
3.
Wykorzystanie rezerwy utworzonej na odprawy emerytalne w związku z ich wypłatą uprawnionym pracownikom
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Skutki bilansowe łączenia się spółek handlowych
str. 18   
1.
Przejęcie spółki jawnej przez spółkę z o.o. rozliczane metodą nabycia
str. 18  
1.1.
Zasady łączenia spółek kapitałowych ze spółkami osobowymi w świetle Kodeksu spółek handlowych str. 18  
1.2.
Metody rozliczania połączeń spółek w księgach rachunkowych str. 19  
1.3.
Rozliczenie połączenia spółki kapitałowej i osobowej metodą nabycia str. 19  
2.
Połączenie spółek kapitałowych rozliczane metodą łączenia udziałów
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Przyporządkowanie środka trwałego do niewłaściwej grupy KŚT
str. 26   
2.
Ujęcie kosztów usługi serwisowej w księgach rachunkowych nabywcy
str. 27   
3.
Wykup samochodu osobowego z leasingu finansowego
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Kaucja z tytułu najmu w księgach rachunkowych najemcy i wynajmującego
str. 31   
1.
Ogólne zasady ewidencji księgowej i opodatkowania kaucji z tytułu najmu
str. 31  
2.
Zaliczenie kaucji na poczet odszkodowania z tytułu najmu
str. 32  
3.
Zwrot kaucji po zakończeniu umowy najmu
str. 33  
4.
Zaliczenie kaucji na poczet czynszu
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wygasł obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2017 r.
str. 36   
2.
Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego
str. 37   
3.
Należności dochodzone na drodze sądowej w sprawozdaniu Rb-N
str. 40   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Remont środka trwałego według Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"
str. 41   
1.
Zasady stosowania KSR nr 11
str. 41  
2.
Klasyfikacja nakładów ponoszonych w okresie użytkowania środka trwałego
str. 41  
3.
Czym różni się remont od konserwacji środka trwałego?
str. 42  
4.
Ewidencja nakładów na remonty bieżące
str. 43  
5.
Remonty nadzwyczajne mające za zadanie usunięcie skutków nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń
str. 45  
6.
Amortyzacja środka trwałego podczas jego remontu
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Prowizja bankowa od kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności jednostki
str. 47  
2.
Czy konsorcjum powinno prowadzić księgi rachunkowe?
str. 47  
3.
Jak udokumentować anulowanie kary umownej potwierdzonej notą obciążeniową?
str. 48  
4.
Konto przeznaczone do ewidencji rozrachunków z PFRON
str. 49  
5.
Klasyfikacja paragrafowa dochodów powiatu ze sprzedaży drewna opałowego, pochodzącego z wycinki drzew
str. 49  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Inwentaryzacja aktywów przeprowadzana na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego
str. 50  
2.
Zaliczenie w ciężar kosztów wartości materiałów ustalonej na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego
str. 51  
3.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabywcy faktury otrzymanej przed wykonaniem usługi
str. 52  
4.
Przecena uszkodzonego towaru, który nadaje się do dalszej odsprzedaży
str. 53  
5.
Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów ubezpieczenia OC w związku ze sprzedażą samochodu osobowego
str. 54  
6.
Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu
str. 56  
7.
Likwidacja stowarzyszenia a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
str. 58  
8.
Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych
str. 59  
9.
Rozchód środków z rachunku walutowego na cele prywatne właściciela firmy
str. 60  
10.
Ewidencja operacji związanych z uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym
str. 63  
11.
Rezerwa na naprawy gwarancyjne oprogramowania
str. 63  
12.
Ujęcie kosztów w księgach rachunkowych stowarzyszenia sportowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60