otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 19 (451) z dnia 1.10.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Umowa o przeprowadzenie ustawowego badania sprawozdania finansowego za 2017 r.
str. 4   
1.1.
Okres, na jaki należy zawrzeć umowę o badanie sprawozdania
str. 4  
1.2.
Elementy umowy spełniającej wymogi nowych regulacji
str. 6  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Czas rozpocząć przygotowania do rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
str. 7   
1.
Termin i częstotliwość inwentaryzacji
str. 7  
2.
Czynności związane z przygotowaniem inwentaryzacji
str. 8  
3.
Inwentaryzacja zapasów w formie spisu z natury przeprowadzana przy wsparciu podmiotu zewnętrznego
str. 9  
II.
Import i sprzedaż wyrobów akcyzowych
str. 10   
1.
Oznaczanie wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy
str. 10  
2.
Rozliczenie akcyzy z tytułu importu
str. 12  
3.
Ujęcie w księgach importu towarów objętych akcyzą
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zmiana waluty, w której wyrażone jest zobowiązanie z tytułu kredytu inwestycyjnego
str. 15   
1.
Skutki zmiany kredytu walutowego na złotówkowy w księgach rachunkowych
str. 15  
2.
Przewalutowanie kredytu przed oddaniem środka trwałego do używania
str. 16  
3.
Przewalutowanie kredytu po oddaniu środka trwałego do używania
str. 17  
IV.
Ewidencja wybranych form faktoringu w księgach faktoranta
str. 18   
1.
Znaczenie faktoringu w finansowaniu działalności przedsiębiorstwa
str. 18  
2.
Faktoring właściwy traktowany jak sprzedaż wierzytelności
str. 19  
3.
Faktoring niewłaściwy traktowany jak umowa pożyczki lub kredytu
str. 20  
4.
Faktoring mieszany, w którym ryzyko niewypłacalności zostaje rozłożone na faktora i faktoranta
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Rabat otrzymany po wprowadzeniu środka trwałego do używania według KSR nr 11
str. 23   
2.
Koszty i przychody z tytułu szkód poniesionych w środkach trwałych w budowie
str. 24   
3.
Zaliczka wpłacona na zakup środka trwałego
str. 27   
3.1.
Podatkowe rozliczenie wpłat na zakup nowego środka trwałego
str. 27  
3.2.
Ujęcie wpłaconej zaliczki w księgach rachunkowych nabywcy
str. 27  
3.3.
Wycena bilansowa zaliczki wpłaconej w walucie obcej
str. 28  
4.
Weryfikacja stosowanych okresów i stawek amortyzacji w świetle prawa bilansowego
str. 30   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Miesięczne wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w księgach rachunkowych
str. 33   
1.
Jednostki zobowiązane do dokonywania wpłat na PFRON
str. 33  
2.
Obniżenie wpłat na PFRON z tytułu dokonanych zakupów
str. 34  
3.
Ewidencja księgowa obowiązkowych wpłat na PFRON
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ewidencja księgowa i klasyfikacja paragrafowa opłaty abonamentowej oraz opłat z tytułu zastępstwa procesowego
str. 36   
2.
Przekształcenie lub włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych
str. 40   
3.
Korekta zapisów księgowych w związku z przesunięciem dochodów między paragrafami
str. 43   
4.
Nieodpłatne przekazanie przez gminę składników majątku trwałego szkole podstawowej
str. 44   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Praktyczne zastosowanie MSR - czy umowa najmu powinna być traktowana jako leasing?
str. 45   
1.
Analiza treści umowy najmu w celu ustalenia czy jest to leasing operacyjny, czy finansowy
str. 45  
2.
Instrumenty pochodne wbudowane w umowę najmu
str. 46  
3.
Sposób czerpania korzyści ekonomicznych z wynajmowanego lokalu
str. 48  
4.
Ujęcie kosztu najmu w walucie obcej w poszczególnych miesiącach
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Rozliczenie straty podatkowej z lat ubiegłych
str. 53  
2.
Amortyzacja bilansowa prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 53  
3.
Sprzedaż udziałów jednego wspólnika drugiemu wspólnikowi w spółce z o.o.
str. 54  
4.
Wpływ należności spisanej wcześniej jako przedawniona w księgach zakładu budżetowego
str. 55  
5.
Koszty rekrutacji pracowników produkcyjnych
str. 55  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ustalenie, za który rok należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe
str. 56  
2.
Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
str. 56  
3.
Udokumentowanie usługi nabytej poza terytorium kraju księgowym dowodem zastępczym
str. 57  
4.
Zwrot pracownikowi kosztów nałożonego na niego mandatu drogowego
str. 58  
5.
Czy wysłane do kontrahenta wezwanie do zapłaty podlega ewidencji w księgach rachunkowych?
str. 59  
6.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności w związku ze zwrotem sprzedanych wyrobów
str. 60  
7.
Palety jako opakowania zwrotne kaucjonowane w księgach rachunkowych sprzedawcy towarów
str. 61  
8.
Potrącenie składek na ubezpieczenie grupowe z wynagrodzenia zleceniobiorców w księgach pracodawcy
str. 62  
9.
Ujęcie w księgach kosztów związanych z dochodzeniem należności za pośrednictwem kancelarii prawnej
str. 64  
10.
Ewidencja wsparcia finansowego w stowarzyszeniu niebędącym organizacją pożytku publicznego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60