otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 17 (449) z dnia 1.09.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Wątpliwości dotyczące interpretacji przepisów nowej ustawy o biegłych rewidentach - kolejne odpowiedzi MF
str. 4   
2.
Zmiany w sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Produkcja w toku oraz zmiana stanu produktów w jednostce stosującej tylko konta zespołu 4
str. 8   
1.
Ogólne zasady ewidencji kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4
str. 8  
2.
Objęcie wyrobów gotowych ewidencją bilansową
str. 9  
3.
Zasady wyceny produkcji w toku
str. 10  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych i sposoby ich ustalania
str. 13   
1.
Ogólne zasady wyceny transakcji realizowanych poprzez konto walutowe według ustawy o rachunkowości
str. 13  
2.
Rozchód środków pieniężnych z walutowego rachunku bankowego a różnice kursowe
str. 14  
2.1.
Wycena rozchodu po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty zobowiązania str. 15  
2.2.
Wycena rozchodu po kursie historycznym str. 15  
3.
Uproszczenia przy ustalaniu różnic kursowych na koncie walutowym
str. 16  
4.
Ujemne saldo na koncie walutowym i rozliczenie różnic kursowych
str. 17  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wartość nieumorzona oraz koszty wyburzenia budynku, na miejscu którego zostanie wybudowany nowy obiekt
str. 19   
2.
Czy dla celów bilansowych można dokonać jednorazowej amortyzacji?
str. 20   
3.
Przyjęcie dla celów bilansowych ogólnych zasad amortyzacji a jednorazowa amortyzacja podatkowa
str. 22   
4.
Remont przeprowadzony w celu przystosowania budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych
str. 24   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

III.
Zakup kasy rejestrującej i rozliczenie ulgi związanej z tym zakupem
str. 25   
1.
Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących
str. 25  
2.
Ewidencja księgowa zakupu kasy rejestrującej
str. 25  
3.
Warunki skorzystania z ulgi na zakup kasy rejestrującej oraz ujęcie tej ulgi w księgach rachunkowych
str. 26  
4.
Zwrot do urzędu skarbowego ulgi z tytułu zakupu kasy rejestrującej
str. 30  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Odszkodowanie za bezumowne zajmowanie gminnego lokalu mieszkalnego
str. 33   
2.
Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym
str. 34   
3.
Odpis aktualizujący wartość należności ZFŚS w księgach zakładu budżetowego
str. 36   
3.1.
Tworzenie odpisów aktualizujących wartość należności w świetle ustawy o rachunkowości
str. 36  
3.2.
Odpisy aktualizujące wartość należności ZFŚS w jednostce stosującej rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej
str. 37  
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

IV.
Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część IV
str. 39   
1.
Ujmowanie przychodów w miarę upływu czasu
str. 39  
2.
Metody pomiaru stopnia spełnienia zobowiązania do wykonania świadczenia
str. 40  
3.
Ujmowanie przychodów w określonym momencie
str. 43  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

V.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Odsetki należne wpłacającemu zabezpieczenie na poczet należytego wykonania usługi
str. 48  
2.
Podział zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na krótkoterminowe i długoterminowe
str. 48  
3.
Powierzone przez kontrahenta materiały, które będą wykorzystane do wykonania zamówionej usługi
str. 49  
VI.
Z listów Czytelników
1.
Przeliczanie wydatków z tytułu podróży służbowej, wyrażonych w walucie obcej - stanowisko KIS
str. 50  
2.
Korekta VAT naliczonego z tytułu nieuregulowania należności w księgach rachunkowych dłużnika
str. 53  
3.
Wykup przedmiotu leasingu operacyjnego po zakończeniu umowy w celu jego sprzedaży
str. 55  
4.
Wynagrodzenie z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem na podstawie kontraktu menedżerskiego
str. 56  
5.
Karty przedpłacone niewykorzystane w terminie ważności - rozliczenie w księgach rachunkowych otrzymującego
str. 57  
6.
Wycena pożyczki w skorygowanej cenie nabycia, jeżeli przewiduje się jej wcześniejszą spłatę
str. 58  
7.
Rozliczenie nakładów poniesionych przy wymianie dachu w użytkowanym obcym budynku
str. 59  
8.
Czy krąg kosztów należy zawsze "uszczelniać"?
str. 60  
9.
Ujęcie w księgach rachunkowych korekty składek ZUS z tytułu umowy zlecenia
str. 62  
10.
Wydatki związane z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych w księgach rachunkowych uczelni
str. 64  
11.
Udzielane przez bank gwarancje i ewidencja kwot przejętych na zabezpieczenie
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60