otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (447) z dnia 1.08.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Skutki niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
str. 4   
2.
Konsekwencje karne za niezłożenie sprawozdania finansowego do KRS
str. 5   
3.
Sprzedaż udokumentowana jednocześnie paragonem fiskalnym i fakturą a ewidencja VAT - wyjaśnienie
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozliczanie kosztów zakupu materiałów
str. 8   
1.
Bilansowe zasady wyceny materiałów
str. 8  
2.
Koszty zakupu jako składnik ceny nabycia materiałów
str. 9  
3.
Odpisywanie wartości zakupionych materiałów bezpośrednio w koszty
str. 12  
II.
Napoje jako świadczenia rzeczowe przysługujące pracownikom na podstawie przepisów BHP
str. 13   
1.
Przepisy stanowiące o obowiązku zapewnienia pracownikom napojów
str. 13  
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp
str. 13  
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu i wydania pracownikom napojów
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Opłaty elektroniczne za przejazd po drogach krajowych, naliczane w systemie viaTOLL
str. 16   
1.
Zasady wnoszenia opłat elektronicznych w systemie viaTOLL
str. 16  
2.
Ewidencja księgowa opłaty elektronicznej wnoszonej w trybie przedpłaty
str. 17  
IV.
Operacje gospodarcze związane z gwarancjami udzielanymi na sprzedawane towary i produkty
str. 18   
1.
Zasady tworzenia i rozliczania rezerw na koszty napraw gwarancyjnych
str. 18  
2.
Rabat otrzymany od producenta na naprawy gwarancyjne sprzedawanych towarów w jednostce handlowej
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Likwidacja niskocennych środków trwałych, od których nie dokonano odpisów amortyzacyjnych
str. 25   
2.
Zakup programu komputerowego do rozliczania czasu pracy kierowców
str. 27   
3.
Nakłady poniesione na wybudowanie parkingu przynależnego do jednego budynku
str. 28   
4.
Ewidencja sprzedaży działki i kosztów podziału gruntu
str. 29   
5.
Obciążenie wykonawcy karą umowną i przeprowadzenie prac naprawczych w modernizowanym środku trwałym
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Ujęcie księgowe dotacji w zależności od celu, na który została przyznana
str. 34   
1.
Rozliczenie dotacji otrzymanej na sfinansowanie zakupu lub budowy składnika majątku trwałego
str. 34  
2.
Środki pieniężne otrzymane na dopłaty do cen sprzedaży produktów lub towarów
str. 37  
3.
Dotacje przeznaczone na pokrycie kosztów bieżącej działalności
str. 38  
4.
Dopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ewidencja i klasyfikacja wydatków z tytułu zakupu nagród rzeczowych dla uczniów szkoły podstawowej
str. 40   
2.
Udzielenie pracownikowi jednostki budżetowej pożyczki na cele mieszkaniowe ze środków ZFŚS
str. 41   
3.
Środki publiczne otrzymane na pokrycie wynagrodzeń i składek ZUS w samorządowym zakładzie budżetowym
str. 42   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wartość początkowa środków trwałych - Krajowy Standard Rachunkowości nr 11
str. 45   
1.
Zasady ustalania wartości początkowej środka trwałego
str. 45  
2.
Koszty, których nie zalicza się do wartości początkowej środka trwałego
str. 46  
3.
Ustalanie ceny nabycia na potrzeby wyceny początkowej środka trwałego
str. 47  
4.
Określenie ceny nabycia w zależności od sposobu pozyskania środka trwałego
str. 48  
5.
Kalkulacja kosztu wytworzenia na potrzeby wyceny wartości początkowej środka trwałego
str. 51  
6.
Koszty i przychody pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania
str. 52  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto jest uprawniony do otrzymania dywidendy w przypadku zmiany wspólników w trakcie roku obrotowego?
str. 53  
2.
Koszty utrzymania laboratorium zakładowego
str. 53  
3.
Ujęcie i rozliczenie w księgach rachunkowych VAT, który podlega zwrotowi do powiatowego urzędu pracy
str. 54  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Przeznaczenie kapitału zakładowego spółki z o.o. na pokrycie straty poniesionej za 2016 r.
str. 54  
2.
Wniesienie dopłat do kapitału spółki z o.o. w księgach rachunkowych wnoszącego
str. 55  
3.
Rozliczenie w księgach rachunkowych zakupu okularów korekcyjnych dla pracownika
str. 56  
4.
Podatek od czynności cywilnoprawnych opłacony z tytułu zmiany umowy spółki komandytowej
str. 57  
5.
Różne metody wyceny rozchodu i stanu końcowego dla różnych grup materiałów i półproduktów
str. 58  
6.
Wartość posiadanych udziałów spółki z o.o., w której obniżono kapitał zakładowy
str. 60  
7.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia
str. 62  
8.
Częstotliwość ustalania zmiany stanu produktów
str. 63  
9.
Zwrot przez pracownika kosztów szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę
str. 64  
10.
Zmiana programu finansowo-księgowego w trakcie roku obrotowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60