otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 14 (446) z dnia 20.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano stanowisko Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składników aktywów niepieniężnych
str. 4   
2.
Projekt stanowiska Komitetu w sprawie rzetelnego i jasnego obrazu jednostki
str. 5   
3.
Rok obrotowy w spółkach osobowych - wyrok NSA
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Transakcje handlowe z odroczonym terminem płatności
str. 8   
1.
Odsetki od kredytu kupieckiego, jako forma wynagrodzenia za odroczenie płatności
str. 8  
2.
Ubezpieczenie kredytu kupieckiego i rozliczenie składki ubezpieczeniowej
str. 10  
3.
Odszkodowanie otrzymane w ramach ubezpieczenia kredytu kupieckiego
str. 11  
4.
Odpis aktualizujący wartość należności niepokrytej odszkodowaniem
str. 12  
II.
Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych - wybrane zagadnienia
1.
Czy podatek od nieruchomości zwiększa wartość początkową budowanego środka trwałego?
str. 13  
2.
Do jakich kosztów zakwalifikować podatek od nieruchomości, dotyczący gruntu zaliczonego do inwestycji?
str. 14  
3.
Umorzenie podatku od nieruchomości
str. 15  
4.
Ujęcie księgowe i skutki podatkowe nadpłaty podatku od nieruchomości
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie zakupu składnika majątku, gdy płatność rozłożono na raty
str. 20   
1.
Ewidencja księgowa faktury dokumentującej zakup składnika majątku
str. 20  
2.
Zaliczenie zakupionego składnika majątku do środków trwałych
str. 20  
3.
Zaliczenie zakupionego składnika majątku w ciężar zużycia materiałów
str. 22  
IV.
Prowizje od zapłaty należności pobierane przez banki - ewidencja w księgach sprzedawcy
str. 23   
1.
Ujęcie prowizji banku, gdy do jej poniesienia zobowiązany jest sprzedawca
str. 23  
2.
Rozliczenie prowizji banku, gdy do jej zapłaty zobowiązany jest nabywca
str. 24  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nowa KŚT a konieczność dokonania zmian w ewidencji analitycznej
str. 27   
2.
Umowa przedwstępna oraz zadatek na zakup nieruchomości
str. 28   
3.
Niezamortyzowana wartość ulepszenia w obcym środku trwałym
str. 29   
4.
Odpisy amortyzacyjne od nieużywanych środków trwałych
str. 30   
5.
Koszt wyceny nieruchomości zaliczonej do inwestycji
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Ewidencja księgowa polis ubezpieczeniowych
str. 32   
1.
Jak zaksięgować polisę ubezpieczeniową?
str. 32  
2.
Obowiązkowe ubezpieczenia OC przedsiębiorców
str. 33  
3.
Dobrowolne i obowiązkowe ubezpieczenia pojazdów firmowych
str. 34  
4.
Polisa jako zabezpieczenie kredytu na działalność gospodarczą
str. 36  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Przekazanie budynku szpitala do organu tworzącego ten szpital
str. 38   
2.
Ewidencja pozabilansowa - zapisy w dzienniku w porządku chronologicznym
str. 39   
3.
Wydatki poniesione na wymianę grzejników w ośrodku pomocy społecznej
str. 41   
4.
Ponoszony przez szkołę wydatek na zakup butli z gazem
str. 42   
5.
Uzgodnienie salda konta ZFŚS oraz wyodrębnionego rachunku bankowego tego funduszu
str. 42   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Przekazanie pracownikowi nagrody rzeczowej otrzymanej w ramach sprzedaży premiowej
str. 44   
1.
Otrzymanie nagrody i jej nieodpłatne przekazanie pracownikowi w świetle przepisów podatkowych
str. 44  
2.
Ewidencja księgowa otrzymania nagrody i jej przekazania pracownikowi
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zakup środka trwałego udokumentowany fakturą z oznaczeniem "procedura marży"
str. 49  
2.
Prowadzenie przez stowarzyszenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów
str. 50  
3.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej niebędącej podatkową grupą kapitałową
str. 51  
4.
Koszty poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości dopuszczającego wyroby do sprzedaży
str. 51  
5.
Odszkodowanie przyznane przez firmę kurierską z tytułu niewłaściwie wykonanej usługi
str. 52  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Otrzymana z urzędu pracy refundacja kosztów wynagrodzeń zatrudnionych bezrobotnych
str. 52  
2.
Opisywanie i sprawdzanie dowodów księgowych w przypadku prowadzenia ksiąg przez biuro rachunkowe
str. 53  
3.
Spisanie nieściągalnej wierzytelności, której wartość objęta była odpisem aktualizującym
str. 54  
4.
Rozliczenie w księgach rachunkowych kosztów związanych z założeniem spółki z o.o.
str. 56  
5.
Umorzenie części zaległości z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska
str. 58  
6.
Wykup przedmiotu leasingu po zakończeniu okresu trwania umowy
str. 59  
7.
Zgłoszenie miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych przy zmianie biura rachunkowego
str. 60  
8.
Wykazywanie środków trwałych w bilansie zamknięcia i otwarcia
str. 61  
9.
Koszty prowadzenia pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej w księgach pracodawcy
str. 62  
10.
Wypłata świadczeń z FGŚP na podstawie indywidualnych wniosków pracowników
str. 64  
11.
Podział zysku netto samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60