otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.03.2018 r., godz. 12:01
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 79.393
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 14 (440) z dnia 10.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Składka zdrowotna pracownika na zwolnieniu lekarskim
str. 4  
2.
Rozliczenie składkowo-podatkowe zleceniobiorcy będącego obywatelem Ukrainy
str. 6  
3.
Składki ZUS i zaliczka na podatek dochodowy, gdy przychody pracownika przekroczyły roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 8  
4.
Obliczanie składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia pracownika będącego osobą współpracującą
str. 11  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Oskładkowanie i opodatkowanie przychodu z tytułu udostępnienia pracownikowi samochodu służbowego do celów prywatnych
str. 13  
2.
Dofinansowanie letniego wypoczynku pracowników w podstawie wymiaru składek ZUS i opodatkowania
str. 14  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wliczanie do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dodatku pomniejszanego za niektóre okresy absencji
str. 17  
2.
Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego po zmianie zasad wypłaty nagrody
str. 19  
3.
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla zleceniobiorcy po wypadku przy wykonywaniu umowy
str. 20  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Zasiłek chorobowy dla pracownika, któremu zostało przyznane prawo do świadczenia rentowego
str. 22  
2.
Wypełnianie zaświadczenia ZUS Z-3 przy stałym wynagrodzeniu i zmiennej premii miesięcznej
str. 23  
V.
Świadczenia przedemerytalne
1.
Odmowa przyjęcia nowych warunków pracy nie uprawnia do świadczenia przedemerytalnego
str. 25  
2.
Przyznanie świadczenia przedemerytalnego po ustaniu renty z tytułu niezdolności do pracy
str. 26  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Miejsce wykonywania pracy przedstawiciela handlowego
str. 27  
2.
Podważenie porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o pracę z powodu depresji pracownika
str. 29  
3.
Skutki porzucenia pracy po ustnym powiadomieniu pracodawcy o wypowiedzeniu
str. 31  
4.
Zakaz konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy i po jego ustaniu w treści umowy o pracę
str. 32  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Rekompensata za pracę w wolną sobotę
str. 34  
2.
Ekwiwalent urlopowy w razie zmiany etatu
str. 36  
3.
Dodatek stażowy dla pracownika samorządowego zatrudnionego w dwóch miejscach
str. 37  
4.
Ustalenie wysokości diety, gdy pracownik pozostał w miejscowości delegowania w celach prywatnych
str. 39  
5.
Obliczanie nagrody jubileuszowej po zmianie stawki zaszeregowania
str. 40  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy absolwenta
str. 41  
2.
Dofinansowanie do tzw. wczasów pod gruszą w razie wykorzystywania zaległego urlopu
str. 42  
3.
Obliczanie wymiaru urlopu wychowawczego
str. 44  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Sprostowanie treści świadectwa pracy
str. 45  
2.
Przyznawanie dodatkowych świadczeń pracownikowi tymczasowemu od pracodawcy użytkownika
str. 46  
3.
Obowiązek stosowania układu zbiorowego pracy po przejęciu pracowników
str. 48  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Przechowywanie skierowania na badania lekarskie w aktach osobowych pracownika
str. 49  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Ubezpieczenia w ZUS rencisty wykonującego umowę zlecenia
str. 51  
2.
Zmiana adresu zamieszkania ubezpieczonego w dokumentach ZUS
str. 52  
3.
Ryczałty za nadgodziny i za pracę w nocy w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 53  
4.
Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego, w tym w razie zamknięcia przedszkola
str. 53  
5.
Wpływ nieobecności w pracy na ryczałty za godziny nadliczbowe i nocne
str. 55  
6.
Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu śmierci pracownika
str. 55  
7.
Informacja o urlopach i zajęciu komorniczym w treści świadectwa pracy
str. 56  
8.
Udokumentowanie schorzenia szczególnego dla obniżenia wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych
str. 58  
9.
Ustalenie ciągłości niepełnosprawności po przedłożeniu przez pracownika kolejnego orzeczenia
str. 59  
10.
Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia pracownika zaliczonego w trakcie zatrudnienia do niepełnosprawnych
str. 60  
XII.
Zatrudnianie w administracji rządowej
str. 60   
1.
Ogólne zasady zatrudniania członków korpusu służby cywilnej
str. 60  
2.
Pracownicy służby cywilnej
str. 61  
3.
Zatrudnienie urzędnika służby cywilnej
str. 63  
4.
Powołanie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej
str. 64  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany w pracy sezonowej cudzoziemców - informacja resortu pracy
str. 65   
2.
ZUS rozpoczął wysyłanie informacji o stanie konta ubezpieczonego - informacja ZUS
str. 65   
3.
Kwota podatku dochodowego z działalności gospodarczej za 2017 r. dla rolnika-przedsiębiorcy
str. 67   
4.
Wyjeżdżając na wakacje do państw członkowskich UE/EFTA - pamiętaj o EKUZ
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60