otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Przegląd Podatku Dochodowego  »  Nr 13 (445) z dnia 1.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
PPD
Szczegółowy spis treści

Przegląd Podatku Dochodowego


pokaż fragmenty artykułów
I.

TEMAT NUMERU

1.
Korekta przychodów i kosztów podatkowych - praktyczne problemy
str. 4   
1.1.
Termin ujęcia korekty zależy od jej przyczyny
str. 4  
1.2.
Korekta odpisów amortyzacyjnych
str. 6  
1.3.
Gdy przychody albo koszty są niższe niż korygowana kwota
str. 7  
1.4.
Faktura korygująca wystawiona w walucie obcej
str. 8  
1.5.
Przychody uzyskane oraz koszty poniesione przed 2016 r.
str. 9  
2.
Stosowanie kwoty zmniejszającej po uzyskaniu dochodów przekraczających 85.528 zł - stanowisko Ministerstwa Finansów
str. 10   
II.

ZMIANY PRZEPISÓW PRAWNYCH

1.
Zmiany w ustawach podatkowych wprowadzone ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
str. 11   
2.
Sprostowanie błędu w polsko-portugalskiej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
str. 11   
III.

PRZYCHODY I KOSZTY W FIRMIE

1.
Nieodpłatne poręczenie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego
str. 12   
2.
Składki ZUS od rocznej premii w kosztach uzyskania przychodów roku jej przyznania
str. 13   
3.
Wydatek na posiłek dla audytora jednostki certyfikującej ISO
str. 15   
4.
Moment ujęcia do kosztów podatkowych prowizji oraz odsetek uiszczonych na rzecz faktora
str. 16   
5.
Czy opłata na Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którą został obciążony kredytobiorca, jest jego kosztem uzyskania przychodów?
str. 18   
6.
Odszkodowanie jako przychód podatkowy
str. 19   
6.1.
Szkody w transportowanych towarach
str. 20  
6.2.
Uszkodzenie pojazdu
str. 22  
7.
Przejęcie zastawionych rzeczy w ramach spłaty pożyczki a przychód podatkowy - interpretacja indywidualna organu podatkowego
str. 23   
IV.

ROZLICZANIE PODATKU PRZEZ PŁATNIKA

1.
Zakup pakietu medycznego dla prokurenta
str. 24   
1.1.
Charakter prawny prokury
str. 24  
1.2.
Zakwalifikowanie przychodu do właściwego źródła
str. 25  
1.3.
Składki ZUS
str. 26  
1.4.
Koszty uzyskania przychodów po stronie spółki
str. 26  
2.
Stosowanie wyższej stawki podatku na wniosek zleceniobiorcy
str. 27   
3.
Opodatkowanie i oskładkowanie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
str. 28   
4.
Należności i świadczenia dokonane po śmierci pracownika
str. 29   
4.1.
Wynagrodzenie za pracę
str. 29  
4.2.
Odprawa pośmiertna
str. 30  
4.3.
Umorzenie pożyczki z ZFŚS
str. 30  
4.4.
Zapomoga dla żony zmarłego pracownika
str. 31  
5.
Moment opodatkowania nagrody przyznanej przez radę miasta
str. 31   
6.
Ryczałt za jazdy lokalne opodatkowany - wyrok WSA
str. 33   
V.

MAJĄTEK TRWAŁY

1.
Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych używanych sezonowo
str. 34   
1.1.
Wysokość odpisu miesięcznego
str. 34  
1.2.
Amortyzacja w roku wprowadzenia do ewidencji
str. 35  
1.3.
Degresywna metoda amortyzacji środków trwałych
str. 36  
2.
Wydatki poniesione przez przedsiębiorcę na przystosowanie nabytego lokalu do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej
2.1.
Rozliczenie kosztów wykończenia wnętrz
str. 38  
2.2.
Wydatki na ulepszenie lokalu mieszkalnego
str. 39  
VI.

VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

1.
Kara zastrzeżona w umowie
str. 40   
1.1.
Przychód z tytułu kary umownej
str. 40  
1.2.
Kara jako koszt podatkowy
str. 41  
2.
Dowód wewnętrzny podstawą zapisu kosztów w księdze
str. 42   
2.1.
Koszty dokumentowane dowodem wewnętrznym
str. 42  
2.2.
Wymogi formalne dowodu
str. 45  
3.
Ujemne różnice kursowe u podatnika stosującego opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym
str. 46   
VII.

OPODATKOWANIE DOCHODÓW UZYSKANYCH ZA GRANICĄ

1.
Obowiązek poboru podatku u źródła przy zakupie biletów lotniczych w interpretacjach indywidualnych organu podatkowego
str. 47   
1.1.
Ogólne zasady poboru podatku
str. 47  
1.2.
Stan faktyczny podlegający ocenie
str. 47  
1.3.
Wynagrodzenie za bilety wypłacane pośrednikom
str. 48  
1.4.
Zakup biletów przez pracownika
str. 51  
1.5.
Zapłata za bilety na podstawie refaktury wystawionej przez inny podmiot gospodarczy
str. 51  
2.
Opodatkowanie przedsiębiorcy zagranicznego prowadzącego działalność w Polsce za pośrednictwem oddziału
str. 52   
VIII.

ULGI, ODLICZENIA, ZWOLNIENIA PODATKOWE

1.
Kiedy przychody z wygranych są wolne od podatku dochodowego?
str. 54   
1.1.
Zwolnienie od opodatkowania
str. 54  
1.2.
Rozliczanie wygranych nieobjętych zwolnieniem podatkowym
str. 56  
2.
Dokumentowanie wydatków na cele mieszkaniowe na potrzeby skorzystania ze zwolnienia podatkowego
str. 57   
3.
NSA dopuszcza "zbieg" ulgi odsetkowej i zwolnienia od podatku
str. 58   
IX.

INNE ZAGADNIENIA PODATKOWE

1.
Odszkodowania należne właścicielowi lokalu zatrzymanego przez lokatora po ustaniu najmu
str. 60   
2.
Koszty uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości przewłaszczonej na zabezpieczenie pożyczki - wyrok NSA
str. 62   
X.

CZYTELNICY PYTAJĄ

1.
Transfer środków między rachunkami walutowymi tego samego podmiotu
str. 64   
2.
Możliwość stosowania przez stowarzyszenie 15% stawki CIT
str. 64   
3.
Data ujęcia w kosztach niepodlegającego odliczeniu VAT z faktury "metoda kasowa"
str. 65   
4.
Zmiana sposobu opłacania zaliczek na podatek nie jest możliwa w trakcie roku
str. 66   
5.
Podatkowe konsekwencje strat w środkach trwałych spowodowanych zdarzeniem losowym
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60