otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 24.04.2018 r., godz. 13:38
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 69.470
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 13 (445) z dnia 1.07.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano ustawę o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym
str. 4   
1.1.
Nowe przepisy dotyczące biegłych rewidentów
str. 4  
1.2.
Zmiany w ustawie o rachunkowości wprowadzone ustawą o biegłych rewidentach
str. 5  
2.
Stosowanie KSR nr 11 a konieczność dokonania odpowiednich zmian w polityce rachunkowości
str. 9   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Podział wyniku finansowego - wybrane zagadnienia
1.
Nagrody dla pracowników wypłacane z wypracowanego przez spółkę zysku netto
str. 10  
1.1.
Przeznaczenie zysku netto na wypłatę nagród dla pracowników str. 10  
1.2.
Ewidencja księgowa nagród wypłacanych z zysku str. 10  
1.3.
Ujmowanie nagród wypłaconych z zysku netto w kosztach podatkowych str. 12  
2.
Odsetki należne wspólnikom spółki z o.o. z tytułu nieterminowo wypłaconej dywidendy
str. 13  
2.1.
Nieterminowa wypłata dywidendy wspólnikom str. 13  
2.2.
Dywidenda wypłacona po terminie a przychód z nieodpłatnych świadczeń str. 13  
2.3.
Ewidencja księgowa odsetek za zwłokę w wypłacie dywidendy str. 14  
II.
Rezerwa na świadczenia pracownicze i różnica aktuarialna z ponownego oszacowania rezerwy
str. 15   
1.
Wykorzystanie rezerw utworzonych na przyszłe świadczenia na rzecz pracowników
str. 15  
2.
Różnica aktuarialna powstała z tytułu ponownego oszacowania rezerwy na świadczenia pracownicze
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Sprzedaż nieruchomości zaliczonej do inwestycji
str. 19   
1.
Przychód ze sprzedaży nieruchomości
str. 19  
2.
Wyksięgowanie sprzedanej nieruchomości z ewidencji bilansowej
str. 19  
IV.
Wygaśnięcie zobowiązań podatkowych w wyniku przeniesienia własności nieruchomości
str. 22   
1.
Przeniesienie własności nieruchomości tytułem zapłaty zaległości podatkowych
str. 22  
2.
Przeniesienie własności nieruchomości w zamian za długi podatkowe na gruncie ustawy o VAT
str. 22  
3.
Ujęcie księgowe przeniesienia własności nieruchomości i wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wpływ kosztów zarządu na wartość początkową środka trwałego
str. 25   
2.
Klasyfikacja nakładów na kolejne ulepszenie w obcym środku trwałym
str. 25   
3.
Środki trwałe i wyposażenie wniesione aportem do spółki komandytowej jako zorganizowana część przedsiębiorstwa
str. 26   
4.
Szkody wywołane powodzią w środku trwałym w okresie jego budowy
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Księgi rachunkowe i sprawozdania finansowe stowarzyszeń i fundacji
str. 29   
1.
Zasady tworzenia i funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji
str. 29  
2.
Stowarzyszenia i fundacje jako organizacje pożytku publicznego
str. 32  
3.
Rachunkowość w stowarzyszeniach i fundacjach
str. 33  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wydatki związane z zakupem preparatów przeciwko kleszczom i komarom dla pracowników leśnych
str. 38   
2.
Wprowadzenie do ewidencji bilansowej gruntu, który z mocy prawa przeszedł na własność gminy
str. 38   
3.
Badanie techniczne i wymiana drobnych materiałów eksploatacyjnych w samochodzie służbowym
str. 41   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część III
str. 42   
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Ustalanie podatku odroczonego pomimo spełnienia warunków uprawniających do odstąpienia od tego obowiązku
str. 51  
2.
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe spółki komandytowej
str. 52  
3.
Czy paragon za zakup paliwa za granicą może być uznany za dowód księgowy?
str. 52  
4.
Ujęcie w księgach opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
str. 53  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Transakcje z firmą należącą do wspólnika spółki z o.o. a transakcje z jednostkami powiązanymi
str. 53  
2.
Rozliczenie wydatków na domenę internetową, które dotyczą przyszłych okresów
str. 54  
3.
Klasyfikacja rodzajowa wydatków na zakup przez internet licencji na publikację zdjęć
str. 55  
4.
Zasady rozliczania opłaty wstępnej z tytułu leasingu w księgach rachunkowych leasingobiorcy
str. 56  
5.
Zmiana częstotliwości dokonywania inwentaryzacji w handlu detalicznym
str. 58  
6.
Wierzytelność wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce, w przypadku ogłoszenia jej upadłości
str. 59  
7.
Rozrachunki z jednostkami powiązanymi i pozostałymi, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
str. 61  
8.
Zapisy przechowywane w buforze a ich ujęcie w księgach rachunkowych
str. 63  
9.
Umorzenie odsetek od należności z tytułu dostaw i usług
str. 63  
10.
Korekta w księgach rachunkowych przychodów ze sprzedaży wyrobów gotowych
str. 64  
11.
Kiedy spółki komandytowe sporządzają sprawozdanie z działalności jednostki?
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60