otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 12 (444) z dnia 20.06.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano Krajowy Standard Rachunkowości nr 11 "Środki trwałe"
str. 4   
2.
Ważne terminy w czerwcu 2017 r.
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Środki pieniężne otrzymane z tytułu likwidacji spółki z o.o.
str. 8   
1.
Ewidencja przychodu z likwidacji spółki z o.o., w której jednostka posiada udziały
str. 8  
2.
Przychody z tytułu udziału w zyskach wspólnika będącego podatnikiem CIT
str. 9  
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat przychodów i kosztów z tytułu rozchodu aktywów finansowych
str. 9  
II.
Sprzedaż towarów objętych refundacją z NFZ w księgach rachunkowych apteki
str. 11   
1.
Refundacja ceny leków i wyrobów medycznych przekazywana przez NFZ podmiotom prowadzącym apteki
str. 11  
2.
Sprzedaż refundowanych towarów osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej
str. 11  
3.
Ewidencja księgowa przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą leków i wyrobów medycznych
str. 12  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Korekty kosztów o wartość stanu zapasów rzeczowych aktywów obrotowych
str. 15   
1.
Stosowanie uproszczonej ewidencji zapasów materiałów, towarów i produktów
str. 15  
2.
Bilansowe ujęcie korekty kosztów o wartość stanu rzeczowych aktywów obrotowych
str. 16  
3.
Podatkowe ujęcie korekty kosztów o wartość niezużytych materiałów oraz niesprzedanych towarów i produktów
str. 19  
IV.
Księgowania uszczelniające krąg kosztów w jednostce stosującej konta zespołu 4 i 5
str. 20   
1.
Zasady stosowania kont obrotów wewnętrznych
str. 20  
2.
Ewidencja księgowa zdarzeń zakłócających zamknięty krąg kosztów na przykładach liczbowych
str. 22  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 25   
2.
Czasowe wstrzymanie budowy środka trwałego a konieczność utworzenia odpisu aktualizującego
str. 27   
3.
Zakup środka trwałego wraz z montażem od kontrahenta z innego kraju Unii Europejskiej
str. 28   
3.1.
Zapłata zaliczki w walucie obcej na poczet przyszłej dostawy
str. 28  
3.2.
Rozliczenie zakupu środka trwałego na podstawie faktury końcowej
str. 29  
3.3.
Ewidencja VAT z tytułu dostawy towaru wymagającego montażu
str. 29  
3.4.
Zakup środka trwałego wraz z montażem na przykładzie liczbowym
str. 31  
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Działalność kantorowa w księgach rachunkowych
str. 33   
1.
Zasady prowadzenia kantoru wymiany walut
str. 33  
2.
Dokumentowanie skupu i sprzedaży walut obcych
str. 34  
3.
Działalność kantorowa w świetle ustawy o rachunkowości
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wydatki związane z opracowaniem studium wykonalności projektu w księgach instytucji kultury
str. 38   
2.
Zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych przez szkołę podstawową
str. 39   
3.
Rekompensata za koszty odzyskiwania należności
str. 40   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Przyjęcie różnych stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych i podatkowych
str. 43   
1.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w świetle przepisów bilansowych i podatkowych
str. 43  
2.
Różnice między amortyzacją bilansową i podatkową a dostosowanie ewidencji analitycznej
str. 44  
3.
Ewidencja księgowa i rozliczenie podatkowe przy różnej długości okresów amortyzacji bilansowej i podatkowej
str. 45  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Składanie do KRS sprawozdań finansowych jednostek mikro
str. 48  
2.
Odsetki od pożyczki zaciągniętej na sfinansowanie budowy środka trwałego
str. 48  
3.
Wniesienie przez wspólników dopłat do spółki z o.o. w likwidacji
str. 49  
4.
Moment rozliczenia kosztów zakończonych prac rozwojowych
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Sprawozdanie finansowe jednostki mikro za 2016 r.
str. 51  
2.
Wykazywanie danych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przy zastosowaniu metody pełnej
str. 52  
3.
Przyjęcie towaru do magazynu w niedzielę lub święto a data wystawienia dowodu przyjęcia
str. 54  
4.
Kontrola formalnorachunkowa i merytoryczna dowodów księgowych
str. 55  
5.
Opłata klimatyczna pobierana od osób fizycznych w ewidencji księgowej inkasenta
str. 57  
6.
Zapłata odsetek naliczonych i zaksięgowanych w poprzednim roku obrotowym
str. 59  
7.
Ewidencja księgowa pobranej przez PKP części wartości zwróconego biletu
str. 59  
8.
Czy koszty magazynowania wyrobów gotowych zalicza się do kosztów wytworzenia?
str. 60  
9.
Przecena wyrobów do poziomu ceny sprzedaży netto i ewidencja skutków tej przeceny
str. 62  
10.
Środki publiczne otrzymane na pokrycie kosztów staży lekarskich i rezydentów w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 63  
11.
Przekształcenie spółki cywilnej w komandytową - księgowanie wkładu przedsiębiorstwa
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60