otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 11 (443) z dnia 1.06.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął znowelizowany Krajowy Standard Rachunkowości nr 10
str. 4   
2.
Sejm przyjął ustawę o biegłych rewidentach
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Dofinansowanie do wyjazdów dzieci pracowników na "zieloną szkołę"
str. 5   
1.
Zasady przyznawania dopłat do wypoczynku dzieci pracowników
str. 5  
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie dofinansowania do "zielonej szkoły" dziecka pracownika
str. 5  
3.
Dopłaty do "zielonej szkoły" w księgach rachunkowych w zależności od źródeł ich finansowania
str. 7  
II.
Świadczenia urlopowe wypłacane pracownikom
str. 10   
1.
Ustalanie i wypłacanie świadczeń urlopowych
str. 10  
2.
Ujęcie świadczeń urlopowych w księgach rachunkowych
str. 11  
III.
Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle prawa podatkowego i bilansowego
str. 12   
1.
Rozliczenie korekty przychodów na gruncie ustawy o podatku dochodowym
str. 12  
2.
Korekty przychodów ze sprzedaży w księgach rachunkowych
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Ewidencja księgowa wydatków pracodawców na zakup kart MultiSport
str. 17   
1.
Koszty kart MultiSport, których zakup częściowo sfinansowano ze środków ZFŚS
str. 17  
2.
Przeznaczenie środków obrotowych na dofinansowanie wydatków na karty MultiSport
str. 19  
V.
Ewidencja księgowa wadium przetargowego
str. 22   
1.
Wnoszenie i rozliczanie wadium w świetle przepisów Kodeksu cywilnego i Prawa zamówień publicznych
str. 22  
2.
Wadium w księgach rachunkowych wnoszącego i otrzymującego
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych do spółki aportem
str. 27   
2.
Dotacja otrzymana od ARiMR na sfinansowanie zakupu środka trwałego
str. 27   
3.
Ewidencja szczegółowa do konta "Środki trwałe w budowie"
str. 29   
4.
Wartość początkowa środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
str. 29   
5.
Koszty robót termomodernizacyjnych budynku mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i ustalanie odpisów aktualizujących
str. 33   
1.
Trwała utrata wartości składników majątku w myśl ustawy o rachunkowości
str. 33  
2.
Procedury ustalania utraty wartości aktywów i odpisów aktualizujących w świetle KSR nr 4
str. 34  
3.
Ewidencja księgowa odpisów z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wydatki na szkolenia pracowników zakładu budżetowego a wydatki strukturalne
str. 37   
2.
Kaucje pobierane przez bibliotekę za wypożyczone materiały biblioteczne
str. 37   
3.
Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy
str. 38   
4.
Zapisy w księgach rachunkowych, dotyczące korekty dodatkowego wynagrodzenia rocznego
str. 39   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część II
str. 41   
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów ubezpieczenia sprzedanego samochodu
str. 45  
2.
Prezentowanie danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym w zaokrągleniu do tysięcy złotych
str. 45  
3.
Kwoty wypłacane członkom zarządu spółki z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu
str. 46  
4.
Prowadzenie ewidencji pozabilansowej dla niskocennych składników majątku trwałego
str. 47  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Ujęcie księgowe różnic powstałych na skutek zaokrąglania cen podczas przyjęcia materiałów do magazynu
str. 48  
2.
Obowiązek tłumaczenia treści dokumentów księgowych sporządzonych w języku obcym
str. 50  
3.
Koszty związane z okresową kontrolą stanu technicznego obiektów budowlanych
str. 50  
4.
Sprzedaż środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
str. 51  
5.
Przekazanie środków pieniężnych z rachunku walutowego na poczet wkładu do spółki zagranicznej
str. 52  
6.
Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości posiadanych udziałów
str. 54  
7.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym spółki przejmującej za rok obrotowy, w którym nastąpiło połączenie
str. 55  
8.
Pierwszy rok obrotowy w spółce jawnej osób fizycznych powstałej w drugiej połowie roku
str. 57  
9.
Ewidencja składników majątkowych przeznaczonych na założenie uczelni niepublicznej
str. 58  
9.1.
Zasady tworzenia uczelni niepublicznej str. 58  
9.2.
Ujęcie przekazanych składników majątkowych w księgach rachunkowych uczelni niepublicznej oraz jej założyciela str. 59  
10.
Umorzenie części należności z tytułu dostaw i usług w wyniku zawartej ugody
str. 60  
11.
Kalkulacja kosztów przerobu w jednostkach trudniących się przetwórstwem nasion oleistych
str. 62  
12.
Rachunkowość osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w formie żłobka
str. 63  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60