otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 10 (442) z dnia 20.05.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Raportowanie informacji niefinansowych - kolejne odpowiedzi Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej MF
str. 4   
2.
Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS
str. 5   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rachunkowość stowarzyszenia prowadzącego zespół szkolno-przedszkolny
str. 6   
1.
Zasady tworzenia i działania stowarzyszeń, przedszkoli i szkół
str. 6  
2.
Podstawy przyznawania dotacji dla szkół
str. 7  
3.
Czy wydzielenie oddziału samobilansującego należy zgłosić do KRS?
str. 8  
4.
Organizacyjne wydzielenie zespołu szkolno-przedszkolnego
str. 9  
II.
Sprzedaż posiłków i towarów w gastronomii
str. 11   
1.
Podstawowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej w zakładach gastronomicznych
str. 11  
2.
Przerób handlowy artykułów spożywczych w jednostce prowadzącej ewidencję wartościową
str. 12  
3.
Rozliczanie odchyleń z tytułu marży gastronomicznej
str. 14  
4.
Ujęcie odchyleń z tytułu VAT
str. 16  
5.
Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień zakupu
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Składniki kosztu wytworzenia produktów
str. 20   
1.
Koszty uwzględniane przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów
str. 20  
2.
Uproszczenia przy obliczaniu kosztu wytworzenia produktu
str. 21  
3.
Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu produktów
str. 21  
4.
Zasady kalkulacji kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
str. 22  
5.
Koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych na przykładach liczbowych
str. 24  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Dotacja na pokrycie kosztów zakupu paneli słonecznych zaliczonych do składników majątku trwałego
str. 30   
2.
Odpisy aktualizujące wartość licencji na program komputerowy w przypadku utraty przydatności
str. 32   
3.
Zwrot wadliwego środka trwałego udokumentowany fakturą korygującą
str. 33   
4.
Klasyfikacja nakładów poniesionych na zakup urządzenia technicznego będącego wyposażeniem budynku
str. 35   
5.
Opłata za przyłączenie do sieci energetycznej
str. 36   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Przychody ze sprzedaży produktów
str. 37   
1.
Przychody związane z podstawową działalnością operacyjną
str. 37  
2.
Księgowanie przychodów z tytułu sprzedaży wyrobów i usług
str. 38  
3.
Prowadzenie kont ksiąg pomocniczych dla operacji sprzedaży produktów
str. 39  
4.
Zasady oraz moment dokonania korekty przychodów ze sprzedaży produktów
str. 41  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Rozliczenie dotacji podmiotowej w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
str. 43   
2.
Jednorazowe odpisy amortyzacyjne od niskocennych składników majątku trwałego zakładu budżetowego
str. 44   
3.
Zasady rozliczenia wyniku finansowego w instytucji kultury
str. 45   
4.
Zakup okularów korekcyjnych dla pracownika jednostki budżetowej
str. 46   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Zakup i sprzedaż wierzytelności - ujęcie w księgach rachunkowych
str. 47   
1.
Obrót wierzytelnościami w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
str. 47  
2.
Sprzedaż wierzytelności własnej jednostce trudniącej się skupem wierzytelności
str. 49  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe spółki z o.o., gdy zmienił się skład jej zarządu?
str. 53  
2.
Rozliczanie zakupów dokonywanych przy użyciu karty paliwowej
str. 53  
3.
Koszty noclegów pracownika zatrudnionego na stanowisku przedstawiciela handlowego
str. 54  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczanie różnic wynikających z zaokrągleń VAT do pełnych złotych
str. 55  
2.
Podwyższenie ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych
str. 57  
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat kwot otrzymanych dotacji, dopłat i subwencji
str. 58  
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury za usługę dotyczącą zadania inwestycyjnego
str. 59  
5.
Przychód z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu
str. 60  
6.
Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy deweloperskiej nabycia lokalu na potrzeby firmy
str. 61  
7.
Ewidencja zwrotu VAT podróżnym w księgach rachunkowych sprzedawcy towarów
str. 63  
8.
Zmniejszenie składki ubezpieczenia rozliczanej poprzez konto czynnych rozliczeń międzyokresowych
str. 64  
9.
Odsetki od kredytu zaciągniętego przez dewelopera na finansowanie budowy mieszkań
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60