otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 9 (441) z dnia 1.05.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Rozliczanie straty podatkowej z lat ubiegłych w spółce kapitałowej
str. 4   
1.
Zasady obniżania dochodu do opodatkowania o wysokość poniesionej straty podatkowej
str. 4  
2.
Strata podatkowa nie jest tożsama ze stratą bilansową
str. 5  
3.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku z wystąpieniem straty podatkowej
str. 6  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

II.
Zaspokojenie roszczeń pracowniczych w jednostce będącej w upadłości
str. 8   
1.
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w świetle przepisów prawnych
str. 8  
2.
Ewidencja księgowa środków otrzymanych z FGŚP w celu zaspokojenia roszczeń pracowniczych
str. 9  
III.
Przychody z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
str. 11   
1.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w świetle przepisów o VAT
str. 11  
2.
Sposób wyceny i ujęcie w księgach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Ujęcie akredytywy w księgach rachunkowych
str. 16   
1.
Akredytywa jako sposób zapłaty za transakcję handlową
str. 16  
2.
Ewidencja księgowa otwarcia i realizacji akredytywy
str. 16  
3.
Uruchomienie akredytywy w związku z nabyciem środka trwałego
str. 17  
4.
Akredytywa w walucie obcej
str. 19  
V.
Koszty usług świadczonych przez firmę windykacyjną
str. 22   
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ewidencja sprzedaży składników majątku trwałego
1.1.
Sprzedaż środka trwałego w budowie
str. 25  
1.2.
Sprzedaż części prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 26  
2.
Ostateczne zaniechanie rozpoczętej inwestycji
str. 28   
3.
Postawienie maszyny będącej środkiem trwałym w stan likwidacji i późniejsze jej złomowanie
str. 29   
4.
Błąd polegający na niewyksięgowaniu zbytego składnika majątku trwałego z ewidencji bilansowej
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Ewidencjonowanie operacji nabycia za pośrednictwem konta "Rozliczenie zakupu"
str. 32   
1.
Zasady stosowania konta 30 "Rozliczenie zakupu"
str. 32  
2.
Zapisy księgowe na koncie 30 "Rozliczenie zakupu"
str. 33  
3.
Dostawy na przełomie okresów sprawozdawczych
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli
str. 38   
1.1.
Wysokość odpisów na ZFŚS dla nauczycieli w 2017 r.
str. 38  
1.2.
Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS
str. 38  
2.
Nierozliczona dotacja celowa w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej
str. 39   
3.
Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia w sprawozdaniu finansowym jednostki budżetowej
str. 40   
4.
Wpływ środków tytułem zwrotu opłaty sądowej po zmianie klasyfikacji budżetowej
str. 41   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Przychody według MSR - nowe zasady ujmowania przychodów - część I
str. 42   
1.
Zakres stosowania MSSF 15 "Przychody z umów z klientami"
str. 42  
2.
Ujmowanie przychodów z umów z klientami
str. 43  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych kosztów związanych z dochodzeniem własnych wierzytelności
str. 47  
2.
Stowarzyszenia i fundacje w świetle znowelizowanej ustawy o rachunkowości
str. 47  
3.
Obowiązek sporządzenia zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym i rachunku przepływów pieniężnych
str. 48  
4.
Inwentaryzacja towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w punktach obrotu detalicznego
str. 49  
5.
Koszt zakupu kartek świątecznych wysyłanych kontrahentom
str. 49  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Rezerwa na odprawy emerytalne w jednostce postawionej w stan likwidacji
str. 50  
2.
Moment powstania przychodu ze sprzedaży towarów i usług
str. 51  
3.
Faktury kosztowe otrzymane po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego
str. 52  
4.
Kompensata rozrachunków wyrażonych w walucie obcej
str. 53  
5.
Sprzedaż w drodze licytacji nieruchomości stanowiącej produkt gotowy
str. 55  
6.
Rezygnacja członka rady nadzorczej spółdzielni z wynagrodzenia za udział w posiedzeniu
str. 57  
7.
Prowizja pobrana przez bank za udzielenie gwarancji
str. 58  
8.
Zakup gruntu pod budowę obiektów na sprzedaż w księgach dewelopera
str. 59  
9.
Prezentacja danych w sprawozdaniu finansowym
9.1.
Wartość wkładów w spółkę komandytową w bilansie spółki z o.o. str. 61  
9.2.
Koszty reklamy w porównawczym rachunku zysków i strat str. 62  
10.
Rozliczenie zakupu materiałów, w sytuacji gdy fakturę otrzymano przed dostawą materiałów
str. 62  
11.
Prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez stowarzyszenie
str. 63  
12.
Przeznaczenie lokalu będącego towarem na wynajem
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60