otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 8 (440) z dnia 20.04.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął KSR nr 11 "Środki trwałe"
str. 4   
2.
Składanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych
str. 4   
2.1.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w rejestrze sądowym
str. 4  
2.2.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
str. 7  
2.3.
Złożenie sprawozdania finansowego do urzędu skarbowego
str. 8  
2.4.
Przekazanie sprawozdania finansowego do oddziału PFRON
str. 9  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Zasady i terminy przechowywania dokumentów księgowych
str. 11   
1.
Przechowywanie dokumentów księgowych według ustawy o rachunkowości i innych aktów prawnych
str. 11  
2.
Dokumenty po upływie terminu ich przechowywania
str. 15  
3.
Dokumentacja księgowa jednostek, które zakończyły działalność
str. 15  
II.
Podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
str. 15   
1.
Prezentacja podatku dochodowego w rachunku zysków i strat
str. 15  
2.
Korekta aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 16  
3.
Odstąpienie od ustalania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Ujęcie w księgach prowizji naliczonej przez bank za udzielenie kredytu obrotowego
str. 18   
1.
Jednorazowa opłata pobrana od kredytu przeznaczonego na finansowanie bieżącej działalności
str. 18  
2.
Prowizja za uruchomienie kredytu w rachunku bieżącym
str. 20  
IV.
Rozliczanie dotacji otrzymanej na ulepszenie środka trwałego
str. 21   
1.
Ewidencja księgowa dotacji otrzymanej na pokrycie kosztów ulepszenia środka trwałego
str. 21  
2.
Okres odpisywania kwoty otrzymanego dofinansowania w pozostałe przychody operacyjne
str. 22  
V.
Prezentacja wypłaconych dywidend w rachunku przepływów pieniężnych
str. 25   
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wydatki poniesione w celu otrzymania dotacji na zakup lub wytworzenie środka trwałego
str. 28   
2.
Udokumentowanie operacji przekwalifikowania towaru na środek trwały i ustalenie jego wartości początkowej
str. 28   
3.
Koszty załadunku sprzedawanego środka trwałego
str. 29   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Koszty reprezentacji i reklamy w księgach rachunkowych
1.
Jakie wydatki zalicza się do kosztów reprezentacji i reklamy?
str. 31  
2.
Ogólne zasady ewidencji księgowej kosztów reprezentacji i reklamy
str. 32  
3.
VAT niepodlegający odliczeniu związany z usługami nabytymi na cele reprezentacji
str. 33  
4.
Nieodpłatne przekazanie aktywów obrotowych na cele związane z reprezentacją i reklamą
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Faktura za energię elektryczną, dotycząca dwóch miesięcy na przełomie roku obrotowego
str. 38   
2.
Odszkodowanie uzyskane od firmy ubezpieczeniowej w klasyfikacji budżetowej
str. 39   
3.
Zasady amortyzacji środków trwałych sfinansowanych ze środków unijnych w samorządowej jednostce budżetowej
str. 40   
4.
Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej - ujęcie u wnoszącego aport
str. 45   
1.
Aport jako odpłatna dostawa towarów w świetle ustawy o VAT
str. 45  
2.
Skutki wniesienia aportu na gruncie podatku dochodowego z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
str. 46  
3.
Ewidencja księgowa objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny
str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zapłata zobowiązania na rachunek bankowy jednostki niebędącej sprzedawcą
str. 51  
2.
Wycena kary umownej wyrażonej w walucie obcej
str. 51  
3.
Środki trwałe wycofane z firmy osoby fizycznej, wniesione aportem do spółki z o.o.
str. 52  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Informacje uzupełniające do bilansu jednostki mikro
1.1.
Wykazywanie informacji o udziałach (akcjach) własnych str. 53  
1.2.
Pobrane przez wspólników zaliczki na poczet zysku str. 54  
2.
Dane porównawcze spółki komandytowej powstałej z przekształcenia spółki z o.o.
str. 55  
3.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę cywilną osób prawnych
str. 56  
4.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego spółki jawnej
str. 57  
5.
Likwidacja szkody mieszczącej się w udziale własnym
str. 58  
6.
Rozliczenie rezerwy na świadczenia pracownicze w jednostce prowadzącej konta zespołu 4 i 5
str. 59  
7.
Różnice kursowe - prezentacja w rachunku zysków i strat
str. 60  
8.
Zapłata podatku w imieniu wspólnika
str. 60  
9.
Ewidencja kosztów związanych z prowadzeniem prac rozwojowych
str. 61  
9.1.
Ujęcie w księgach kosztów prac rozwojowych do czasu ich zakończenia str. 61  
9.2.
Rozliczenie kosztów zakończonych prac rozwojowych str. 62  
10.
Wykazywanie transakcji z jednostkami powiązanymi
str. 63  
11.
Aport zorganizowanej części przedsiębiorstwa a kapitał zapasowy
str. 64  
12.
Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry prowadzonej przez instytucję kultury
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60