otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 7 (439) z dnia 1.04.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń
str. 4   
1.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
str. 4  
2.
Koszty wynagrodzeń w rozliczeniu bilansowym i podatkowym
str. 5  
II.
Przeliczanie środków pieniężnych na rachunku walutowym
str. 8   
1.
Wycena walut na rachunku walutowym a zapisy w polityce rachunkowości
str. 8  
2.
Metody wyceny rozchodu środków pieniężnych z rachunku walutowego
str. 9  
3.
Wycena środków pieniężnych znajdujących się na rachunku walutowym na dzień bilansowy
str. 12  
III.
Rozliczenie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
str. 13   
1.
Kurs waluty stosowany do wyceny faktury potwierdzającej transakcję WNT
str. 13  
2.
WNT w świetle przepisów ustawy o VAT
str. 14  
3.
Zarachowanie w księgach rachunkowych VAT z tytułu WNT
str. 15  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Świadczenia dla pracowników oraz byłych pracowników z okazji Świąt Wielkanocnych
str. 17   
1.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń na rzecz obecnych i byłych pracowników
str. 17  
2.
Ewidencja księgowa wydatków świątecznych
str. 19  
V.
Opakowania zwrotne kaucjonowane w księgach rachunkowych nabywcy towarów
str. 22   
1.
Rozliczenie opakowań zwrotnych w świetle ustawy o VAT
str. 22  
2.
Ewidencja księgowa opakowań zwrotnych objętych kaucją
str. 23  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zwiększenie wartości początkowej środka trwałego o niepodlegający odliczeniu VAT naliczony
str. 26   
2.
Przechowywanie dokumentów dotyczących zakupu lub wytworzenia środka trwałego
str. 27   
3.
Czy prowizja za pośrednictwo w zakupie gruntu zwiększa jego wartość początkową?
str. 28   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Księgowe ustalanie wyniku finansowego
str. 29   
1.
Metody ustalania wyniku finansowego
str. 29  
2.
Zamknięcie kont wynikowych a sporządzenie rachunku zysków i strat
str. 34  
3.
Co należy rozumieć pod pojęciem wynik finansowy brutto i netto?
str. 34  
4.
Prezentacja wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym
str. 35  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Rezerwa na skutki toczącego się postępowania sądowego w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 36   
2.
Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 40   
3.
Księgowanie VAT w samorządowym zakładzie budżetowym, gdy prewspółczynnik nie pozwala na pełne odliczenie
str. 41   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Przychody według MSR - przychody ze sprzedaży - elementy transakcji i programy lojalnościowe
str. 43   
1.
Podział przychodu na różne elementy transakcji
str. 43  
2.
Punkty lojalnościowe wymienne na określone korzyści jako element transakcji sprzedaży
str. 45  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Kurs waluty stosowany do wyceny wartości importowanego towaru
str. 48  
2.
Przychody z tytułu dzierżawy obiektów socjalnych w części nieprzeznaczonej na ich utrzymanie lub odtworzenie
str. 48  
3.
Zarachowanie w księgach zaliczki wpłaconej na poczet przyszłej usługi
str. 49  
4.
Wkład pieniężny wniesiony przez spółkę z o.o. do spółki komandytowej
str. 50  
5.
Organ uprawniony do zatwierdzenia sprawozdania finansowego stowarzyszenia
str. 50  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Potrącenia z wynagrodzeń należnych za grudzień, wypłaconych w następnym roku obrotowym
str. 51  
2.
Częstotliwość rozliczania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów
str. 52  
3.
Ujęcie w księgach oraz w rachunku zysków i strat opłat wnoszonych na rzecz Urzędu Dozoru Technicznego
str. 53  
4.
Oprogramowanie wytworzone na indywidualne zamówienie klienta
str. 54  
5.
Ustalanie w ciągu roku obrotowego odroczonego podatku dochodowego i rezerw na niewykorzystane urlopy
str. 55  
6.
Zaliczki na poczet przyszłego zysku wypłacane wspólnikom spółki komandytowej
str. 56  
7.
Zobowiązanie uregulowane przez udziałowca traktowane jako udzielenie spółce pożyczki
str. 57  
8.
Posiadanie udziałów w spółdzielni a zaangażowanie w kapitale
str. 58  
9.
Odwrotne obciążenie - ewidencja zakupu towarów
str. 60  
9.1.
Mechanizm odwróconego obciążenia str. 60  
9.2.
Ewidencja księgowa faktury zakupu towarów objętych procedurą odwrotnego obciążenia str. 61  
10.
Rabaty z tytułu osiągnięcia ustalonego poziomu sprzedaży, udzielane na koniec roku
str. 62  
11.
Majątek wniesiony aportem do spółki z o.o. utworzonej w wyniku przekształcenia jednostki budżetowej
str. 64  
12.
Nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy prawa wieczystego użytkowania gruntu i wybudowanej drogi
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60