otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 13.12.2017 r., godz. 12:05
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 88.416
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 5 (431) z dnia 1.03.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Informacja o warunkach zatrudnienia w firmie, w której fakultatywnie funkcjonuje regulamin pracy - stanowisko MRPiPS
str. 4   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Rozliczenie składkowo-podatkowe wypłaty dokonanej pracownikowi po ustaniu zatrudnienia
str. 5  
2.
Zwolnienie ze składek na FP i FGŚP po powrocie pracownicy z urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 7  
3.
Składki na ubezpieczenia społeczne na preferencyjnych warunkach w razie czasowego wykonywania działalności na rzecz byłego pracodawcy
str. 9  
4.
Odliczenie w zeznaniu podatkowym składek ZUS opłaconych przez przedsiębiorcę w 2016 r.
str. 11  
II.
Zasady ustalania podstawy wymiaru składek
1.
Składki ZUS w razie wypłaty nagrody jubileuszowej przed upływem kolejnych 5 lat
str. 13  
2.
Oskładkowanie i opodatkowanie zapomogi udzielonej pracownikowi
str. 15  
3.
Ryczałt za używanie przez pracownika własnego samochodu dla celów służbowych w podstawie wymiaru składek ZUS i podatku
str. 17  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego po przyznaniu dodatku funkcyjnego
str. 19  
2.
Najniższa podstawa wymiaru świadczeń chorobowych pracownika otrzymującego składnik wynagrodzenia za okresy absencji
str. 20  
3.
Wliczanie do podstawy wymiaru zasiłku składnika przyznanego na czas określony
str. 22  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę trwa do dnia porodu
str. 23  
2.
Zasiłek chorobowy przysługujący za czas choroby powstałej po rozwiązaniu stosunku pracy
str. 25  
3.
Od 1 marca 2017 r. wyższe kwoty wolne od potrąceń ze świadczeń chorobowych
str. 26  
V.
Emerytury i renty
1.
Staż pracy uprawniający do emerytury w przypadku nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
str. 27  
2.
Przeliczenie podstawy wymiaru emerytury pracującego świadczeniobiorcy
str. 29  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Skutki przekroczenia 24-miesięcznego okresu zatrudnienia, przewidzianego w ustawie antykryzysowej
str. 30  
2.
Odwołanie ze stanowiska pracownika w wieku przedemerytalnym
str. 32  
3.
Nawiązanie stosunku pracy z osobą nieposiadającą zdolności do czynności prawnych
str. 34  
VII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Wyrównanie wynagrodzenia o charakterze dwuskładnikowym do stawki minimalnej
str. 36  
2.
Uwzględnianie premii uznaniowej i dodatku specjalnego w podstawie wymiaru nagrody jubileuszowej
str. 37  
3.
Minimalny okres pracy uprawniający pracownika sfery budżetowej do wynagrodzenia rocznego
str. 39  
VIII.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Wymiar urlopu pracownika młodocianego
str. 40  
2.
Dodatkowy urlop wypoczynkowy w razie zmiany stopnia niepełnosprawności w trakcie roku kalendarzowego
str. 41  
3.
Rezygnacja pracownicy z urlopu rodzicielskiego udzielonego w trybie tzw. "z góry"
str. 43  
IX.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Wykonywanie pracy za granicą - podróż służbowa czy delegowanie?
str. 45  
2.
Niewykonywanie przez pewien okres umowy zlecenia a wypłata wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu
str. 47  
3.
Wpływ tzw. sojuszu drogowego części państw UE na sytuację przewoźników w Polsce
str. 49  
X.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Uruchomienie stanowiska pracy po wypadku przy pracy
str. 50  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XI.
Wpływ reformy edukacji na zatrudnienie nauczycieli
str. 51   
1.
Zasady ogólne
str. 51  
2.
Rozwiązania specjalne dotyczące zatrudniania nauczycieli w okresie przejściowym
str. 52  
2.1.
Przeniesienie nauczyciela do innej szkoły str. 52  
2.2.
Uzupełnienie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć str. 52  
2.3.
Praca w godzinach ponadwymiarowych str. 52  
2.4.
Dodatkowe zatrudnienie w innej szkole str. 53  
3.
Zatrudnienie nauczyciela w zależności od rodzaju szkoły
str. 53  
3.1.
Nauczyciele szkół podstawowych str. 53  
3.2.
Nauczyciele gimnazjów str. 53  
3.3.
Nauczyciele liceów, techników, szkół zawodowych, specjalnych, policealnych i zespołów szkół str. 55  
3.4.
Dyrektorzy dotychczasowych szkół str. 56  
XII.
Ustalanie prawa i wysokości wynagrodzenia za czas choroby
str. 56   
1.
Limit dni, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe
str. 56  
2.
Warunki uprawniające do wypłaty wynagrodzenia chorobowego
str. 57  
3.
Ustalanie podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego
str. 57  
4.
Obliczanie wysokości wynagrodzenia chorobowego
str. 60  
5.
Wynagrodzenie chorobowe w podstawie wymiaru składki zdrowotnej
str. 61  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany kadrowe w związku z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej
str. 62   
2.
Efekt zachęty w podmiotach powiązanych - komunikat PFRON
str. 64   
3.
Wysokości kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe refundowane przez PFRON niepełnosprawnemu przedsiębiorcy - informacja PFRON
str. 65   
4.
Zmiany w kodach wykorzystywanych przy wypełnianiu dokumentów ZUS i w rozporządzeniu składkowym
str. 66   
5.
Od 1 marca 2017 r. waloryzacja emerytur i rent
str. 67   
6.
Będą zmiany w przekazywaniu do ZUS składek ubezpieczeniowych - informacja resortu pracy
str. 67   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
UiPP

Roczne spisy treści

 
UiPP

eWYDANIE Czasopisma

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60