otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 22.02.2018 r., godz. 07:18
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 97.569
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
BI
Szczegółowy spis treści

Używanie firmowych samochodów w 2017 r.

Dodatek nr 7 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych

pokaż fragmenty artykułów
 

WSTĘP

str. 4    
I.

ZASADY ROZLICZANIA VAT OD WYDATKÓW NA SAMOCHODY

1.
Zasada ogólna - ograniczone prawo do odliczania VAT
str. 4   
2.
Od wydatków na jakie samochody można odliczać 100% VAT?
str. 5   
2.1.
Samochody osobowe
str. 6  
2.2.
Pojazdy o szczególnej konstrukcji
str. 11  
2.3.
Towary montowane w pojazdach samochodowych i związane z nimi usługi montażu
str. 17  
3.
Rozliczanie VAT przez podatników użytkujących samochody na podstawie umowy najmu, leasingu, itp.
str. 19   
4.
Odliczanie VAT od wydatków na samochody - ujęcie tabelaryczne
str. 20   
5.
Wykorzystywanie samochodu do celów innych niż firmowe a obowiązek wykazania VAT należnego
str. 21   
6.
Zmiana sposobu wykorzystywania samochodu
str. 24   
7.
Rozliczanie VAT od wydatków na samochody przez podatników wykonujących czynności opodatkowane i zwolnione z VAT
str. 28   
8.
Wybrane wyjaśnienia organów podatkowych i wyroki sądów
8.1.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód, który pracownik lub przedsiębiorca wykorzystuje na dojazdy do pracy
str. 32  
8.2.
Brak kontroli nad sposobem wykorzystywania samochodu może pozbawić prawa do odliczania całego VAT od poniesionych wydatków
str. 34  
8.3.
Używanie przez przedsiębiorcę kilku samochodów a prawo do odliczania VAT
str. 35  
8.4.
Nieodpłatne wykorzystywanie samochodów służbowych do celów prywatnych jako czynność opodatkowana VAT
str. 36  
8.5.
Sprzedaż samochodu lub zmiana numeru rejestracyjnego a złożenie aktualizacji informacji VAT-26
str. 37  
8.6.
Sposób prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu przy jazdach lokalnych
str. 39  
8.7.
Odliczanie VAT od wydatków na samochód zastępczy
str. 40  
8.8.
Drobne pomyłki w ewidencji przebiegu pojazdu
str. 41  
8.9.
Odpłatne udostępnianie pracownikowi samochodu firmowego
str. 42  
8.10.
Odliczanie VAT od czynszu najmu (rat leasingowych) w ramach korzystania z tzw. praw nabytych
str. 45  
8.11.
Zakup paliwa wyłącznie do celów prywatnych nie uprawnia do odliczenia VAT
str. 47  
8.12.
Przepisy ograniczające prawo do odliczania VAT od wydatków na pojazdy samochodowe zgodnie z decyzją Rady UE
str. 47  
8.13.
Odliczanie VAT od wydatków na garaż, w którym parkowany jest samochód wykorzystywany do celów mieszanych
str. 48  
8.14.
Przekwalifikowanie samochodu - towaru handlowego w środek trwały a korekta odliczonego VAT od zakupu tego pojazdu
str. 49  
8.15.
Zmiany konstrukcyjne w samochodzie - skutki w VAT
str. 50  
8.16.
Przeznaczenie części eksploatacyjnych (towarów handlowych) do naprawy samochodów firmowych
str. 51  
8.17.
Samochody demonstracyjne i inne pojazdy przeznaczone do odsprzedaży a prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu
str. 53  
II.

ROZLICZENIE WYDATKÓW NA SAMOCHODY SŁUŻBOWE DLA CELÓW PODATKU DOCHODOWEGO

1.
Definicja samochodu osobowego funkcjonująca dla celów podatku dochodowego
str. 55   
2.
Nabycie samochodów (środków trwałych) i ich amortyzacja
2.1.
Wartość początkowa samochodów
str. 56  
2.2.
Metody amortyzacji samochodów
str. 61  
2.3.
Wartość początkowa samochodu osobowego przekraczająca równowartość 20.000 euro
str. 66  
2.4.
Amortyzacja samochodu używanego zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych
str. 67  
2.5.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego
str. 68  
2.6.
Amortyzacja samochodu w okresie zawieszenia działalności
str. 69  
3.
Wydatki związane z używaniem samochodu należącego do podmiotu gospodarczego
str. 70   
4.
Samochód używany na podstawie umowy leasingu
4.1.
Pierwsza opłata leasingowa w leasingu operacyjnym
str. 73  
4.2.
Raty leasingowe dotyczące samochodu osobowego o wartości powyżej 20.000 euro a koszty uzyskania przychodów
str. 75  
4.3.
Ubezpieczenie samochodu osobowego wliczone w ratę leasingową
str. 76  
4.4.
Samochód w leasingu operacyjnym używany zarówno do celów firmowych, jak i prywatnych
str. 78  
4.5.
Leasing samochodu, podatkowo - operacyjny, a bilansowo - finansowy
str. 79  
4.6.
Samochód w leasingu zwrotnym
str. 81  
5.
Samochód używany na podstawie umowy dzierżawy/najmu
str. 82   
III.

WYKORZYSTYWANIE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ SAMOCHODÓW NIESTANOWIĄCYCH MAJĄTKU FIRMOWEGO

1.
Podróż służbowa pracownika
str. 87   
1.1.
Świadczenia wypłacane pracownikom - opodatkowanie i oskładkowanie
str. 87  
1.2.
Koszty pracodawcy
str. 88  
2.
Paragon za przejazd autostradą prywatnym samochodem pracownika
str. 89   
3.
Zakup paliwa do prywatnego samochodu pracownika będącego w podróży służbowej
str. 91   
3.1.
Zwrot kosztów paliwa dokonywany zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podróży służbowej
str. 91  
3.2.
Zwrot kosztów paliwa dokonywany na innych zasadach niż określono w rozporządzeniu w sprawie podróży służbowej
str. 91  
4.
Ewidencja księgowa kosztów podróży służbowych pracownika
str. 93   
5.
Samochód przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej a ewidencja przebiegu pojazdu
str. 94   
6.
Wydatki związane z używaniem w działalności prywatnego samochodu wspólnika spółki jawnej
str. 96   
7.
Prywatny samochód pracownika używany do celów służbowych w jazdach lokalnych
str. 99   
7.1.
Zasady zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu do celów służbowych
str. 99  
7.2.
Przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym
str. 100  
7.3.
Składki ZUS
str. 100  
7.4.
Koszty uzyskania przychodów u pracodawcy
str. 101  
IV.

ODPŁATNE I NIEODPŁATNE UDOSTĘPNIANIE PRACOWNIKOWI SAMOCHODU FIRMOWEGO DO CELÓW PRYWATNYCH

str. 101    
1.
Przychód pracownika
str. 101   
2.
Składki ZUS
str. 104   
3.
Odpłatne udostępnianie samochodu pracownikowi a przychód pracodawcy
str. 104   
4.
VAT należny a koszty uzyskania przychodów
str. 106   
5.
Ewidencja księgowa
str. 106   
V.

POZOSTAŁE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SAMOCHODÓW

1.
Samochody firmowe używane przez wspólników spółek osobowych do celów prywatnych
str. 109   
2.
Samochód służbowy parkowany przed domem pracownika a jego przychód
str. 109   
3.
Przychód pracownika nie powstaje wskutek braku ewidencji przebiegu pojazdu
str. 111   
4.
Skutki w podatku dochodowym rezygnacji z prowadzenia ewidencji przebiegu samochodu osobowego dla celów VAT
str. 112   
5.
Nieodliczony VAT od wydatków na samochody osobowe stanowiące towary handlowe - ujęcie w PKPiR
str. 114   
6.
Zwrot zleceniobiorcom kosztów używania prywatnych samochodów
str. 115   
7.
Moment dokonania jednorazowego odpisu, gdy samochód nabyto w grudniu 2016 r., a przerejestrowano w styczniu 2017 r.
str. 116   
8.
Samochód służbowy spółki z o.o. udostępniany odpłatnie członkom zarządu niebędącym pracownikami
str. 117   
9.
Samochód osobowy nabyty na współwłasność i wprowadzony do działalności gospodarczej jednego z małżonków
str. 118   
10.
Wydatki na abonament za monitoring satelitarny leasingowanych samochodów ciężarowych
str. 119   
11.
Wyjaśnienie Ministerstwa Finansów w kwestii amortyzacji i wydatków na samochody osobowe z 50% odliczeniem VAT
str. 121   
12.
Samochód osobowy nabyty na potrzeby firmowe, sporadycznie wykorzystywany prywatnie - interpretacja organu podatkowego
str. 121   
13.
Pojazdy leasingowane oraz stanowiące środki trwałe - interpretacja organu podatkowego
str. 123   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60