otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 14:04
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 75.293
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (435) z dnia 1.02.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Nowelizacja prawa bilansowego wprowadzająca nowe uproszczenia w rachunkowości
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a stan rachunku bankowego funduszu
str. 10  
2.
Badanie sprawozdania finansowego spółki po jej przekształceniu
str. 11  
3.
Wycena bilansowa zapasów materiałów, wyrobów i produkcji w toku
str. 12  
4.
Prezentacja w bilansie zobowiązań wobec leasingodawcy
str. 16  
5.
Dostosowanie danych za poprzedni rok do nowego wzoru rachunku zysków i strat
str. 18  
II.
Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na księgi rachunkowe
str. 20   
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie zaliczki wypłaconej w złotówkach na poczet zagranicznej podróży służbowej
str. 24   
1.
Zasady wypłacania zaliczek na poczet zagranicznych podróży służbowych
str. 24  
2.
Bilansowe rozliczanie kosztów zagranicznych podróży służbowych
str. 25  
IV.
Koszty produkcji w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
str. 26   
1.
Możliwość ewidencji kosztów tylko na kontach układu rodzajowego
str. 26  
2.
Przekazanie materiałów i towarów do produkcji
str. 27  
3.
Rozliczenie kosztów produkcji i sprzedaż wyrobów gotowych
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ustalenie wartości początkowej lokalu użytkowego nabytego wraz z ułamkową częścią gruntu
str. 30   
2.
Ulepszenie środka trwałego, który po modernizacji zostanie przekwalifikowany do inwestycji
str. 32   
3.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
str. 33   
4.
Wpływ modernizacji budynku na jego amortyzację
str. 34   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przejście w 2017 r. z podatkowej metody ustalania różnic kursowych na rachunkową
str. 35   
1.
Przyjęcie metody bilansowej rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych
str. 35  
2.
Rozliczanie różnic kursowych w świetle prawa bilansowego
str. 36  
3.
Metody rozliczania różnic kursowych powstałych w związku z wyceną bilansową w księgach roku następnego
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej
str. 40   
2.
Dokonywanie przez SP ZOZ kwalifikacji umów leasingu według zasad określonych w przepisach podatkowych
str. 41   
3.
Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem ulic w księgach jednostki budżetowej
str. 42   
4.
Zwrot strażakowi kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji
str. 43   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Przychody według MSR - ujmowanie usług - część II
str. 44   
1.
Zastosowanie metody stopnia zaawansowania kontraktu
str. 44  
2.
Usługi świadczone w sposób ciągły a zastosowanie metody stopnia zaawansowania kontraktu
str. 47  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy spółka jawna osób prawnych może prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?
str. 49  
2.
Podpisywanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez biuro rachunkowe
str. 49  
3.
Przywrócenie pierwotnego stanu technicznego środka trwałego
str. 50  
4.
Cło i akcyza stanowiące element ceny zakupu towarów
str. 50  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wydatki ponoszone przez pracodawcę na dofinansowanie studiów pracownika
str. 51  
1.1.
Świadczenia przysługujące pracownikom z tytułu podnoszenia kwalifikacji zawodowych str. 51  
1.2.
Opodatkowanie i oskładkowanie wypłacanych świadczeń str. 51  
1.3.
Ewidencja księgowa kosztów kształcenia pracownika, finansowanych przez pracodawcę str. 52  
2.
Jak ustala się przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych?
str. 54  
3.
Koszt transportu towarów do ostatecznego odbiorcy przy dostawie łańcuchowej
str. 54  
4.
Rabat dotyczący surowców zużytych do produkcji w poprzednim roku obrotowym
str. 55  
5.
Faktura w walucie obcej od krajowego kontrahenta z tytułu zaliczki wpłaconej na poczet dostawy towaru
str. 56  
6.
Wydanie materiałów firmie zewnętrznej celem wyprodukowania wyrobu gotowego
str. 57  
7.
Odpisywanie w koszty wartości jednorazowych opakowań
str. 58  
8.
Rozliczenie w księgach rachunkowych składek ZUS wynikających z deklaracji rozliczeniowej DRA
str. 60  
8.1.
Składki ZUS finansowane przez ubezpieczonych i płatnika str. 60  
8.2.
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego oraz składki ZUS finansowane z budżetu państwa str. 60  
8.3.
Wpłata należnych składek na konto ZUS str. 61  
9.
Ewidencja bilansowa sprzedaży zarejestrowanej w kasie fiskalnej, do której wystawiono fakturę
str. 62  
10.
Opłaty ewidencyjne pobierane przez stacje kontroli pojazdów
str. 64  
11.
Zwrot niewykorzystanych środków ZFRON na rachunek PFRON
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60