otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 2 (434) z dnia 20.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Co zmieniło się w ustawie o rachunkowości od 2017 r.?
1.1.
Podwyższono limit zobowiązujący jednostki do prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 4  
1.2.
Wprowadzono obowiązek raportowania niefinansowego
str. 6  
2.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej biur rachunkowych w 2017 r.
str. 9   
3.
Zawiadomienie o rezygnacji ze stosowania rachunkowej metody ustalania różnic kursowych - wyjaśnienie MF
str. 10   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Prezentacja w bilansie kredytu udzielonego w rachunku bieżącym
str. 11  
2.
Wykazywanie w rachunku zysków i strat odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych
str. 12  
3.
Dane porównawcze po zmianie wzoru sprawozdania finansowego
str. 18  
II.
Roczne sprawozdanie finansowe w przypadku braku kontynuacji działalności
str. 19   
1.
Wycena aktywów po cenach sprzedaży netto oraz utworzenie rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty
str. 19  
2.
Ewidencja księgowa różnic powstałych w wyniku wyceny składników aktywów po cenach sprzedaży netto
str. 21  
3.
Wycena składników aktywów po cenach sprzedaży netto a zmiana zasad (polityki) rachunkowości
str. 21  
4.
Odpisanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 21  
5.
Wpływ ogłoszenia upadłości na zobowiązania spółki
str. 22  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wycena bilansowa aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
str. 23   
1.
Kursy walut do wyceny bilansowej składników aktywów i pasywów
str. 23  
2.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych
str. 25  
3.
Różnice kursowe z bilansowej wyceny własnych środków pieniężnych
str. 26  
4.
Odsetki od lokat w walucie obcej ustalone na dzień bilansowy
str. 28  
5.
Wycena na dzień bilansowy nierozliczonej zaliczki na zakup środka trwałego
str. 29  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Jednorazowy odpis amortyzacyjny w 2017 r.
str. 30   
1.1.
Jednorazowa amortyzacja w przepisach podatkowych
str. 30  
1.2.
Uproszczona amortyzacja w przepisach ustawy o rachunkowości
str. 31  
2.
Podział ceny zakupu budynku wraz z gruntem
str. 32   
3.
Wycena obcego środka trwałego ewidencjonowanego na koncie pozabilansowym
str. 33   
4.
Nakłady poniesione na remont budynku magazynowego
str. 34   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Ujęcie uznanych reklamacji w księgach rachunkowych sprzedawcy i nabywcy
str. 38   
1.
Podstawa prawna zgłaszania reklamacji
str. 38  
2.
Dokumentowanie zgłoszonych i uznanych reklamacji
str. 39  
3.
Skutki reklamacji towarów i usług w księgach sprzedawcy
str. 39  
4.
Ujęcie operacji związanych z reklamacją w księgach nabywcy
str. 42  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zwrot niewykorzystanych środków dotacji podmiotowej otrzymanej od organizatora instytucji kultury
str. 45   
2.
Wydatki poniesione na naprawę pojazdu i przyznane odszkodowanie w księgach zakładu budżetowego
str. 46   
3.
Autorskie prawa majątkowe w księgach rachunkowych muzeum
str. 47   
4.
Opłata za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego
str. 48   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Przychody według MSR - ujmowanie usług - część I
str. 49   
1.
Kryteria ujęcia przychodów z tytułu świadczenia usług
str. 49  
2.
Metody oceny stopnia zaawansowania usługi
str. 52  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Do 31 stycznia 2017 r. należy zawiadomić urząd skarbowy o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg rachunkowych
str. 55  
2.
Wymogi formalne przy podpisywaniu sprawozdania finansowego
str. 55  
3.
Zapłata za fakturę gotówką pobraną z bankomatu
str. 56  
4.
Konto 49 "Rozliczenie kosztów" w przypadku sporządzania kalkulacyjnego rachunku zysków i strat
str. 56  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe
str. 57  
2.
Błędy powstające w ilościowo-wartościowej ewidencji towarów
str. 58  
3.
Wycena i ujęcie w sprawozdaniu finansowym metali szlachetnych nabytych w celach inwestycyjnych
str. 59  
4.
Wyciąg bankowy w formie wydruku ze strony internetowej banku
str. 60  
5.
Wpłaty na fundusz założycielski w księgach fundatora
str. 61  
6.
Depozyt gwarancyjny w przypadku leasingu operacyjnego
str. 62  
7.
Otrzymanie nagrody w postaci karty podarunkowej
str. 62  
8.
Tworzenie i rozwiązywanie rezerw na świadczenia pracownicze
str. 63  
9.
Zryczałtowany podatek dochodowy potrącony od wypłaconych odsetek od pożyczki
str. 64  
10.
Niewpłacony kapitał zakładowy w spółce z o.o.
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60