otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 25.04.2018 r., godz. 12:00
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 71.115
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Ubezpieczenia i Prawo Pracy  »  Nr 2 (428) z dnia 10.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
UiPP
Szczegółowy spis treści

Ubezpieczenia i Prawo Pracy


pokaż fragmenty artykułów
 

TO MUSISZ PRZECZYTAĆ!

1.
Okres wypowiedzenia umowy na czas określony powstałej w wyniku przekształcenia umowy bezterminowej - stanowisko MRPiPS
str. 4   
2.
Urlop wypoczynkowy pracownika zaliczonego do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności po przerwie - stanowisko MRPiPS
str. 5   
3.
Wystawianie świadectw pracy według nowych regulacji
str. 7   
A.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE

I.
Zagadnienia dotyczące rozliczania i opłacania składek
1.
Do 31 stycznia 2017 r. część płatników obowiązana jest przesłać do ZUS informację ZUS IWA za 2016 r.
str. 8  
2.
Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP w razie zatrudnienia bezrobotnego w wieku 50+
str. 11  
3.
Brak prawa do opłacania niższych składek ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
str. 13  
4.
Od stycznia 2017 r. wyższe składki ZUS za pracowników oddelegowanych do pracy za granicę
str. 14  
5.
Złagodzenie sankcji nakładanych na płatnika w razie nieprawidłowości w ustaleniu składki wypadkowej
str. 16  
II.
Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń
1.
Objęcie emeryta obowiązkowymi ubezpieczeniami z umowy zlecenia
str. 17  
2.
Ubezpieczenia z umowy zlecenia dla osoby podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników
str. 19  
B.

ZASIŁKI CHOROBOWE I INNE ŚWIADCZENIA

III.
Problematyka ustalania podstawy wymiaru zasiłków
1.
Wpływ przepisów płacowych na wliczanie składnika wynagrodzenia do podstawy wymiaru zasiłków
str. 20  
2.
Zamiana na inny składnika wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych
str. 22  
3.
Czy dodatek do wynagrodzenia pielęgniarek zwiększy świadczenia chorobowe?
str. 23  
4.
Wysokość zasiłku dla przedsiębiorcy podlegającego ubezpieczeniu chorobowemu dłużej niż 12 miesięcy
str. 24  
IV.
Zasady wypłaty zasiłków
1.
Okres zasiłkowy, gdy niezdolność do pracy powstała po świadczeniu rehabilitacyjnym
str. 26  
2.
Zasiłek chorobowy dla pracownika 50+ za czas pobytu w szpitalu
str. 27  
3.
Wypłata zasiłku opiekuńczego za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem
str. 28  
V.
Emerytury i renty
1.
Doliczenie stażu pracy do emerytury
str. 29  
2.
Czy osoba pobierająca rentę socjalną może pracować?
str. 31  
C.

PRAWO PRACY

VI.
Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
1.
Potwierdzenie pracownikowi zmiany okresu wypowiedzenia
str. 32  
2.
Czy spółka z o.o. może zwolnić członka zarządu za działalność konkurencyjną?
str. 34  
3.
Zatrudnienie przez polską firmę cudzoziemca do wykonywania pracy za granicą
str. 35  
VII.
Rozliczanie czasu pracy
1.
Rozliczenie czasu nieprzepracowanego na skutek wysłania pracownika w podróż służbową
str. 36  
2.
Czas pracy pracownika zatrudnionego na stanowisku głównego księgowego
str. 37  
VIII.
Wynagrodzenia i inne należności pracownicze
1.
Prowizja w wynagrodzeniu urlopowym
str. 39  
2.
Ustalenie wynagrodzenia w razie przerwy w korzystaniu ze zwolnienia lekarskiego przypadającej na weekend
str. 40  
3.
Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia dla pracownika korzystającego z urlopu związanego z rodzicielstwem
str. 41  
IX.
Rozstrzyganie wątpliwości dotyczących urlopów
1.
Urlop wypoczynkowy po wypowiedzeniu umowy o pracę
str. 43  
2.
Wykorzystywanie zaległości urlopowych po zmianie wymiaru czasu pracy
str. 45  
3.
Urlopy związane z rodzicielstwem w razie urodzenia drugiego dziecka podczas urlopu wychowawczego
str. 46  
X.
Wyjaśnienia dotyczące wybranych zagadnień
1.
Zaliczenie pracy w gospodarstwie rolnym dziadków do pracowniczego stażu pracy
str. 47  
2.
Umowa zlecenia objęta minimalną stawką godzinową
str. 49  
3.
Treść informacji o wysokości zarobków dłużnika kierowanej do komornika
str. 51  
4.
Informacja w sprawie rezygnacji z wypłacania świadczenia urlopowego i tworzenia ZFŚS
str. 52  
5.
Przesunięcia środków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 52  
6.
Świadczenia socjalne dla emeryta od byłych pracodawców
str. 53  
XI.
Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp
1.
Prowadzenie w zakładzie pracy kart charakterystyki substancji niebezpiecznych
str. 54  
D.

VADEMECUM KADROWCA

XII.
Relacje z dyżurów telefonicznych
1.
Wynagrodzenie dla płatników składek wypłacających zasiłki
str. 56  
2.
Ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego w razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą
str. 56  
3.
Ustalanie prawa do zasiłku opiekuńczego
str. 57  
4.
Obliczanie podstawy wymiaru zasiłków
str. 58  
5.
Zasady wypłaty świadczeń chorobowych
str. 59  
6.
Finansowanie pracownikom dojazdów do pracy
str. 60  
7.
Służba w Policji w stażu pracowniczym
str. 60  
8.
Czy zapoznać praktykantów z oceną ryzyka zawodowego?
str. 61  
XIII.
Zatrudnienie nauczyciela w dodatkowym miejscu pracy
str. 62   
1.
Ogólne zasady dotyczące nauczyciela zatrudnionego w kilku placówkach
str. 62  
2.
Podstawa zatrudnienia nauczyciela
str. 62  
3.
Różnice w uprawnieniach finansowych
str. 63  
4.
Urlop zdrowotny w dodatkowym miejscu pracy
str. 65  
5.
Wyłączenia niektórych uprawnień nauczyciela zatrudnionego poniżej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć
str. 66  
6.
Kolizja w realizacji obowiązków przy kilku stosunkach pracy nauczyciela
str. 66  
E.

NOWOŚCI W UBEZPIECZENIACH I PRAWIE PRACY

1.
Zmiany do Kodeksu pracy w związku z utworzeniem Wojsk Obrony Terytorialnej
str. 67   
2.
Od 1 marca 2017 r. zmiana wysokości najniższych emerytur i rent
str. 67   
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60