otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 1 (433) z dnia 1.01.2017   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Ważne terminy w styczniu 2017 r.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Rezerwy na przyszłe świadczenia emerytalne i podobne
str. 6  
1.1.
Ujęcie w księgach rachunkowych rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze str. 6  
1.2.
Różnica aktuarialna powstała z tytułu ponownego oszacowania rezerwy str. 8  
1.3.
Prezentacja w bilansie oraz rachunku zysków i strat kwoty utworzonej rezerwy na świadczenia pracownicze str. 10  
2.
Rozliczenie w księgach rachunkowych podatku dochodowego od osób prawnych
str. 11  
2.1.
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku str. 12  
2.2.
Rozliczenie podatku na dzień bilansowy i prezentacja w sprawozdaniu finansowym str. 12  
2.3.
Alternatywny sposób rozliczania uproszczonych zaliczek na podatek str. 16  
II.
Ewidencja kosztów przy prowadzeniu różnej działalności produkcyjnej
str. 16   
1.
Zasady ewidencji i rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej
str. 16  
2.
Uproszczona ewidencja kosztów oraz zapasów
str. 17  
3.
Rozszerzony wariant ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wydobycie piasku z własnego złoża jako szczególna odmiana działalności produkcyjnej
str. 20   
1.
Amortyzacja gruntu służącego wydobyciu kopalin metodą odkrywkową i koncesji na wydobywanie tych kopalin
str. 20  
2.
Koszt wytworzenia wydobywanego piasku
str. 20  
3.
Przekazanie piasku na własne potrzeby jednostki
str. 22  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Sprzedaż środka trwałego przed upływem roku od rozpoczęcia jego użytkowania
str. 26   
2.
Ustalenie wartości rozchodu sprzedanej części składowej środka trwałego
str. 27   
3.
Rozliczenie wymiany zużytego środka trwałego na nowy
str. 28   
4.
Szkolenie pracowników w zakresie obsługi nowej maszyny
str. 29   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Podstawowe zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych
str. 30   
1.
Wycena wartości początkowej zakupionego środka trwałego
str. 30  
2.
Środek trwały otrzymany w drodze darowizny a jego wartość początkowa
str. 32  
3.
Koszt wytworzenia jako podstawa ustalenia wartości początkowej środka trwałego
str. 33  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zmiany przepisów w sprawie rachunkowości budżetowej
str. 35   
2.
Zakup dekoracji świątecznych w księgach domu pomocy społecznej
str. 35   
3.
Zobowiązanie wobec budżetu z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów
str. 36   
4.
Zakup komputera wraz z oprogramowaniem w jednostce budżetowej
str. 37   
5.
Koszty dokształcania nauczycieli w niepublicznym przedszkolu
str. 39   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Odroczony podatek dochodowy w księgach i sprawozdaniu finansowym za 2016 r.
str. 41   
1.
Obowiązek ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 41  
2.
Warunki odstąpienia od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 41  
3.
Różnice przejściowe pomiędzy wartością bilansową a podatkową aktywów i pasywów
str. 42  
4.
Wycena aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 44  
5.
Ewidencja księgowa aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 45  
6.
Utrata wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 46  
7.
Prezentacja odroczonego podatku dochodowego w sprawozdaniu finansowym
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Potwierdzenie salda obejmujące należność główną i naliczone odsetki za zwłokę
str. 48  
2.
Rozliczenie niedoboru gotówki w kasie
str. 48  
3.
Zwrot nadpłaty podatku dochodowego wspólnika spółki jawnej
str. 49  
4.
Wydatki prywatne wspólników spółki osobowej
str. 50  
5.
Wynagrodzenie firmy windykacyjnej potrącone z wyegzekwowanej kwoty wierzytelności
str. 51  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Kto podpisuje sprawozdanie finansowe likwidowanej spółki z o.o.?
str. 51  
2.
Operacje związane z otrzymaniem i spłatą pożyczki leasingowej
str. 53  
3.
Zakup i odsprzedaż karnetów pracownikom
str. 54  
4.
Przejęcie rozrachunków na podstawie umowy cesji i przejęcia długu
str. 55  
5.
Zarachowanie w koszty wartości odzieży ochronnej wydanej pracownikom
str. 56  
6.
Roszczenia sporne i odpisanie w koszty wartości zapasów niezbywalnych
str. 58  
7.
Rozliczenie kosztów produkcji próbnej wyrobów gotowych
str. 60  
8.
Aport środków trwałych do spółki z o.o. ze 100% udziałem gminy
str. 62  
9.
Ujęcie w księgach rachunkowych zaliczki wypłaconej na poczet dywidendy
str. 63  
10.
Rozliczanie kosztów działu transportowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60