otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 24 (432) z dnia 20.12.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
 

Informacja dla Czytelników

str. 4    
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Do 31 grudnia 2016 r. należy dokonać korekty odpisu na ZFŚS
str. 5   
2.
2 stycznia 2017 r. mija termin zawiadomienia o rezygnacji z ustalania różnic kursowych metodą bilansową
str. 8   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Inwentaryzacja towarów znajdujących się na terenie strzeżonym
str. 9  
2.
Możliwość niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
str. 10  
3.
Czy konwersję pożyczki na kapitał podstawowy wykazuje się w rachunku przepływów pieniężnych?
str. 11  
II.
Świadczenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia finansowane ze środków ZFŚS
str. 12   
1.
Paczki świąteczne dla pracowników i ich dzieci
str. 12  
2.
Zakup i wydanie pracownikom bonów towarowych
str. 14  
3.
Świadczenia pieniężne wypłacone pracownikom
str. 16  
4.
Karty przedpłacone wydane pracownikom
str. 17  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Odpisanie należności nieściągalnej wyrażonej w walucie obcej
str. 18   
1.
Utrata wartości należności oraz obowiązek jej wyksięgowania z ewidencji
str. 18  
2.
Wyksięgowanie należności objętej odpisem aktualizującym
str. 20  
IV.
Koszty niezrealizowanego projektu budowlanego
str. 21   
1.
Bilansowe rozliczenie wydatków poniesionych na projekt budowlany
str. 21  
1.1.
Czasowe wstrzymanie prowadzonej budowy środka trwałego str. 21  
1.2.
Postawienie środka trwałego w budowie w stan likwidacji str. 22  
2.
Rozliczenie podatkowe zaniechanej modernizacji
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Prowizje i odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego
str. 24   
2.
Zniszczenie środka trwałego w budowie na skutek pożaru
str. 26   
3.
Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu?
str. 27   
4.
Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy i rodzaju KŚT
str. 28   
5.
Zakup i amortyzacja licencji spełniającej warunki dla wartości niematerialnych i prawnych
str. 30   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Ewidencja księgowa i prezentacja w bilansie skutków zawarcia umowy faktoringu
str. 33   
1.
Istota umowy faktoringu
str. 33  
2.
Faktoring właściwy (pełny) w księgach faktoranta
str. 34  
3.
Faktoring niewłaściwy (niepełny) w księgach faktoranta
str. 35  
4.
Należności i zobowiązania z tytułu faktoringu w bilansie
str. 36  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych w instytucji kultury
str. 37   
2.
Wydatek polegający na wypłacie odprawy pośmiertnej w klasyfikacji budżetowej
str. 37   
3.
Nieodpłatne otrzymanie od jednostki nadrzędnej całkowicie zamortyzowanego środka trwałego
str. 38   
4.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych przez powiatową inspekcję weterynaryjną
str. 39   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Bilansowe i podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników
str. 40   
1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
str. 40  
2.
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników
str. 41  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych nabycia udziałów innej spółki
str. 46  
2.
Ewidencja księgowa opłaty parkingowej
str. 46  
3.
Rozchód z magazynu materiałów zużytych do wykonania usługi serwisowej
str. 47  
4.
Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
str. 47  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Wycena rozchodu towarów handlowych według cen przeciętnych
str. 48  
2.
Zakres i szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej
str. 49  
3.
Rozliczenie należności uregulowanej za pośrednictwem terminala płatniczego
str. 50  
4.
Obciążenie pracownika karą pieniężną w związku ze szkodą wyrządzoną pracodawcy
str. 52  
5.
Opłaty licencyjne związane z nabywanym towarem
str. 54  
6.
Wynajem nieruchomości w księgach jednostki prowadzącej działalność w tym zakresie
str. 55  
7.
Weksel własny w zamian za udziały likwidowanej spółki jawnej
str. 56  
8.
Kapitał własny spółki jawnej powstałej z przekształcenia spółki o.o.
str. 57  
9.
Wycena towaru nabytego w ramach WNT, w sytuacji gdy sprzedawca wystawił fakturę przed wykonaniem dostawy
str. 58  
10.
Fundusze własne w rocznym sprawozdaniu finansowym spółdzielni mieszkaniowej
str. 59  
11.
Ewidencja kosztów przedstawicielstwa na Ukrainie w księgach rachunkowych spółki
str. 62  
12.
Dofinansowanie z ZUS na zakup środka trwałego w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy"
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60