otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 23 (431) z dnia 1.12.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Planowane zmiany w prawie bilansowym
1.
Obowiązek ujawniania informacji niefinansowych oraz więcej uproszczeń dla niektórych jednostek
str. 4  
2.
Mniej jednostek zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 5  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

II.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Inwentaryzacja należności w drodze potwierdzenia salda
str. 6  
2.
Prezentacja kosztów wynagrodzeń i składek ZUS w porównawczym rachunku zysków i strat
str. 7  
3.
Ustalenie zmiany stanu produktów a odpis aktualizujący wartość wyrobów gotowych
str. 9  
4.
Wycena bilansowa należności w walucie obcej, objętej odpisem aktualizującym w wysokości 100% jej wartości
str. 12  
III.
Działalność deweloperska - wybrane zagadnienia
str. 13   
1.
Moment powstania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych
str. 13  
2.
Wpływ środków pieniężnych na mieszkaniowy rachunek powierniczy dewelopera
str. 14  
3.
Ustalenie daty powstania obowiązku podatkowego w VAT z tytułu wpłaty na rachunek powierniczy
str. 15  
4.
Rozliczenie środków pieniężnych na rachunku powierniczym
str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Skonto przyznane nabywcy z tytułu wcześniejszej zapłaty należności
str. 18   
1.
Ewidencja udzielonego skonta w księgach sprzedawcy
str. 18  
2.
Uzyskanie skonta w księgach nabywcy
str. 19  
V.
Rozliczenie w księgach rachunkowych skutków kradzieży środka trwałego
str. 21   
1.
Niezamortyzowana wartość początkowa skradzionego środka trwałego
str. 21  
2.
Odszkodowanie otrzymane od firmy ubezpieczeniowej z tytułu kradzieży
str. 22  
3.
Wyksięgowanie nierozliczonych kosztów ubezpieczenia
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych
str. 25   
1.1.
Termin rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych
str. 25  
1.2.
Określenie metody amortyzacji bilansowej
str. 26  
2.
Koszty prób przeprowadzonych przed oddaniem środka trwałego do użytkowania
str. 28   
3.
Wartość początkowa samochodu wykupionego z leasingu finansowego
str. 29   
4.
Użytkowanie maszyny na podstawie umowy użyczenia
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Kapitały (fundusze) własne w księgach rachunkowych
str. 33   
1.
Klasyfikacja kapitałów (funduszy) własnych
str. 33  
2.
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych w bilansie
str. 34  
3.
Charakterystyka wybranych pozycji kapitałów (funduszy) własnych
str. 34  
3.1.
Kapitał podstawowy str. 34  
3.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy str. 35  
3.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny str. 37  
3.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Kiedy wydatki na organizację imprez przez instytucję kultury stanowią wydatki strukturalne?
str. 39   
2.
Przystąpienie samorządowej instytucji kultury do centrum usług wspólnych
str. 39   
3.
Czy główny księgowy zakładu budżetowego może prowadzić biuro rachunkowe?
str. 43   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Przychody według MSR - zasady ujmowania przychodów ze sprzedaży dóbr
str. 45   
1.
Ocena ryzyka i korzyści wynikających z praw własności do składnika
str. 45  
2.
Efektywna kontrola oraz trwałe zaangażowanie w zarządzanie sprzedanymi składnikami
str. 48  
3.
Możliwość wiarygodnego określenia kosztów i przychodów
str. 49  
4.
Uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu transakcji sprzedaży
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Na jaki dzień potwierdza się saldo należności?
str. 51  
2.
Straty spółki komandytowej nie ujmuje się w księgach rachunkowych wspólnika tej spółki
str. 51  
3.
Zakwalifikowanie spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego do odpowiedniej grupy aktywów trwałych
str. 52  
4.
Jaką metodą inwentaryzuje się pożyczki udzielone ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?
str. 53  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Aktualizacja zakładowego planu kont nie jest zmianą zasad (polityki) rachunkowości
str. 53  
2.
Faktura dokumentująca zakup usługi leasingu operacyjnego wykonanej w następnym miesiącu
str. 54  
3.
Sprzedaż surowca jako towaru i odniesienie w koszty wartości sprzedanych składników
str. 56  
4.
Wprowadzenie do ewidencji bilansowej towaru otrzymanego nieodpłatnie w ramach promocji
str. 58  
5.
Przeniesienie kosztu zakupionej usługi na rzecz faktycznego nabywcy
str. 59  
6.
Rozliczenie wydatków poniesionych na zakup książki w wersji on-line
str. 60  
7.
Ewidencja bilansowa niskocennych składników majątku trwałego
str. 61  
8.
Czy spółka z o.o., jako komplementariusz i spółka komandytowa tworzą grupę kapitałową?
str. 63  
9.
Rozrachunki z pracownikami z tytułu pożyczek mieszkaniowych udzielonych z ZFŚS
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60