otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 22 (430) z dnia 20.11.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Bilans i rachunek zysków i strat jednostki powstałej z przekształcenia
str. 4  
2.
Roczna inwentaryzacja składników majątku obrotowego
str. 6  
2.1.
Ustalenie stanu aktywów, gdy inwentaryzację przeprowadzono na inny dzień niż ostatni dzień roku obrotowego str. 6  
2.2.
Przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny str. 7  
II.
Leasing w księgach korzystającego - wybrane zagadnienia
1.
Rozliczenie z leasingodawcą w przypadku wygaśnięcia umowy leasingu na skutek szkody
str. 9  
2.
Koszty ubezpieczenia pojazdu użytkowanego na podstawie umowy leasingu operacyjnego
str. 11  
III.
Rachunkowość stowarzyszenia zwykłego
str. 13   
1.
Czy stowarzyszenie zwykłe może prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów?
str. 13  
2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez stowarzyszenie
str. 14  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Nadwyżki i niedobory środków trwałych ujawnione w wyniku inwentaryzacji
str. 15   
1.
Doprowadzenie stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych do stanu potwierdzonego spisem z natury
str. 15  
2.
Rozliczenie stwierdzonej nadwyżki środka trwałego w zależności od przyczyn jej powstania
str. 16  
3.
Niedobór środka trwałego ujawniony podczas inwentaryzacji przeprowadzonej drogą spisu z natury
str. 19  
V.
Ewidencja materiałów i półproduktów w przerobie obcym
str. 21   
1.
Materiały w przerobie obcym
str. 21  
2.
Przekazanie półproduktów do przerobu obcego
str. 23  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nabycie gruntu pod budowę hali produkcyjnej
str. 25   
2.
Czy budynek, który jest w trakcie ulepszenia, należy wykazywać w ewidencji środków trwałych?
str. 25   
3.
Ponowne wprowadzenie środka trwałego do ewidencji bilansowej
str. 26   
4.
Zakup oprogramowania komputerowego na potrzeby prowadzonej działalności
str. 28   
5.
Ustalenie wartości początkowej środka trwałego
str. 29   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Rozliczenia międzyokresowe kosztów
str. 30   
1.
Istota rozliczeń międzyokresowych kosztów w świetle przepisów bilansowych
str. 30  
2.
Kiedy powstają czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów?
str. 31  
3.
Tworzenie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
str. 32  
4.
Różnice i podobieństwa pomiędzy rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi i biernymi
str. 34  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie rachunkowości budżetowej
str. 35   
2.
Dopłaty do cen w księgach rachunkowych instytucji kultury
str. 36   
3.
Przebudowa stacji uzdatniania wody w zakładzie budżetowym
str. 39   
4.
Ewidencja wyposażenia w samorządowej jednostce budżetowej
str. 39   
5.
Rozliczenie niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji dzieł sztuki i eksponatów muzealnych
str. 40   
F.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów
str. 42   
1.
Moment uwzględnienia otrzymanego rabatu w rachunku podatkowym
str. 42  
2.
Zmniejszenie wartości zapasów i korekta kosztów sprzedaży w księgach rachunkowych
str. 43  
3.
Korekta kosztów na przełomie roku w świetle prawa bilansowego
str. 45  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Obowiązek potwierdzenia salda przez jednostkę nieprowadzącą ksiąg rachunkowych
str. 48  
2.
Koszt wstępnych badań lekarskich osób przyjmowanych do pracy
str. 48  
3.
Know-how wypracowane przez jednostkę we własnym zakresie
str. 49  
4.
Odsetki naliczone na dzień bilansowy od zobowiązań związanych z budową środka trwałego
str. 50  
5.
Kary za nieterminowe wykonanie robót budowlanych
str. 50  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Ustalenie limitu przychodów zobowiązującego do prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 51  
2.
Uproszczenia w spółce, której organ zatwierdzający nie podjął decyzji o uproszczeniach dla jednostek mikro
str. 53  
3.
Data wprowadzenia dowodu do ksiąg rachunkowych
str. 54  
4.
Bezgotówkowe rozliczenie powypadkowej naprawy samochodu
str. 56  
5.
Wniesienie dopłat do kapitału przez wspólników spółki z o.o.
str. 57  
6.
Konwersja pożyczki na kapitał zakładowy w ramach umownego potrącenia
str. 58  
7.
Przychody ze sprzedaży odpadów poprodukcyjnych
str. 59  
8.
Rozliczenie odsprzedaży usług reklamy w księgach dystrybutora towarów
str. 60  
9.
Podstawowe zasady ewidencji kosztów wytworzenia produktów gotowych
str. 61  
10.
Obowiązek tworzenia rezerw na nagrody jubileuszowe pracowników
str. 64  
11.
Ujęcie w księgach rachunkowych faktury dokumentującej wpłaconą zaliczkę
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60