otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 21 (429) z dnia 1.11.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2016 r.
1.
Data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów w świetle stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości
str. 4  
2.
Spis z natury zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów będących własnością innych podmiotów
str. 6  
3.
Sprawozdanie finansowe spółki spełniającej warunki dla jednostek mikro
str. 7  
II.
Szczepienia pracowników przeciwko grypie sfinansowane przez pracodawcę
str. 8   
1.
Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w postaci szczepień ochronnych
str. 8  
2.
Ewidencja księgowa wydatków na szczepienia ochronne pracowników
str. 9  
III.
Wniesienie aportem wkładów niepieniężnych do spółki z o.o.
str. 12   
1.
Zasady wnoszenia wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych
str. 12  
2.
Skutki podatkowe wniesienia składników majątku w zamian za udziały spółki z o.o.
str. 12  
3.
Bilansowe ujęcie aportu w księgach otrzymującego i wnoszącego
str. 14  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Przedpłata otrzymana na poczet eksportu towarów
str. 18   
1.
Powstanie obowiązku podatkowego i warunki zastosowania stawki VAT 0% dla przedpłaty w eksporcie towarów
str. 18  
2.
Zasady przeliczania kwot wyrażonych w walucie obcej dla potrzeb VAT
str. 19  
3.
Przedpłata i faktura zaliczkowa w księgach rachunkowych
str. 19  
V.
Prezentacja zysku w zestawieniu zmian w kapitale własnym
str. 22   
1.
Zakres informacyjny zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
str. 22  
2.
Zasady prezentacji wyników finansowych lat ubiegłych
str. 23  
3.
Przeznaczenie zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych i na utworzenie kapitału zapasowego
str. 24  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ujęcie w księgach opłaty za wydanie pozwolenia na budowę
str. 28   
2.
Opłata administracyjna i opłata wstępna przy umowie leasingu w walucie obcej
str. 28   
3.
Wynajem sprzętu budowlanego a wartość początkowa środka trwałego
str. 29   
4.
Wycena nieruchomości inwestycyjnej według zasad stosowanych dla środków trwałych
str. 30   
5.
Zmiana stawek amortyzacji bilansowej środków trwałych
str. 31   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Płatności dokonywane przy użyciu firmowych kart płatniczych
str. 34   
1.
Karta płatnicza w świetle ustawy o usługach płatniczych
str. 34  
2.
Konta służące do rozliczania transakcji regulowanych firmowymi kartami płatniczymi
str. 34  
3.
Wypłata gotówki z bankomatu i zasilenie kasy
str. 36  
4.
Rozliczanie transakcji dokonywanych kartami kredytowymi
str. 37  
5.
Opłaty za wydanie firmowej karty płatniczej i prowizje pobierane za płatności dokonywane przy jej użyciu
str. 39  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zatrzymanie kaucji z tytułu najmu w księgach jednostki budżetowej
str. 40   
2.
Wyksięgowanie środków trwałych z ewidencji bilansowej w związku z uchyleniem trwałego zarządu
str. 41   
3.
Nadpłata opłaty za korzystanie ze środowiska w samorządowym zakładzie budżetowym
str. 43   
4.
Zakup i montaż systemu monitoringu w budynku wpisanym do rejestru zabytków
str. 44   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Praktyczne zastosowanie MSR - jak ująć obligację zamienną na akcje, wyemitowaną na rzecz pracownika?
str. 45   
1.
Istota obligacji zamiennej na akcje i standardy międzynarodowe regulujące jej ujęcie i wycenę
str. 45  
2.
Podział instrumentu złożonego oraz ujęcie i wycena jego elementów
str. 46  
3.
Ujęcie i wycena płatności na bazie akcji w zależności od warunków postawionych pracownikowi
str. 48  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Znak towarowy wytworzony we własnym zakresie
str. 51  
2.
Wydatki związane ze sfinansowaniem kursu językowego pracownika
str. 51  
3.
Przychód z tytułu kar umownych a obowiązek badania sprawozdania finansowego
str. 52  
4.
Kary i sankcje nałożone na jednostkę w związku z prowadzoną budową środka trwałego
str. 53  
5.
Faktura za przegląd techniczny samochodu służbowego
str. 53  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Prezentacja gwarancji bankowej w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych
str. 54  
2.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez spółkę partnerską rozpoczynającą działalność
str. 55  
3.
Darowizna udziałów dokonana pomiędzy wspólnikami spółki z o.o.
str. 56  
4.
Wydatki poniesione na usługę gastronomiczną w związku ze spotkaniem z kontrahentem
str. 57  
5.
Zaliczka w walucie obcej potwierdzona fakturą
str. 58  
6.
Obowiązek złożenia do KRS pierwszego sprawozdania finansowego spółki jawnej
str. 59  
7.
Bilans otwarcia spółki z o.o. powstałej z przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną
str. 60  
8.
Produkcja roślinna przeznaczona na potrzeby własne jednostki
str. 62  
9.
Zakup nieruchomości obciążonej hipoteką i spłata zadłużenia wobec banku
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60