otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 20 (428) z dnia 20.10.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Limit przychodów za 2016 r., którego osiągnięcie zobowiązuje do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2017 r.
str. 4   
2.
Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2017 r.
str. 5   
3.
Osoby fizyczne oraz spółki osób fizycznych, które będą mogły stosować uproszczenia dla jednostek mikro w 2017 r.
str. 5   
4.
Możliwość rozłożenia na raty zobowiązania wobec PFRON z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dofinansowania
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozrachunki z krajowym dostawcą wyrażone w walutach obcych
str. 7   
1.
Bilansowa wycena transakcji wyrażonych w walutach obcych
str. 7  
2.
Podatkowe zasady przeliczania kosztów poniesionych w walutach obcych
str. 8  
3.
Ustalanie różnic kursowych dla celów podatkowych i bilansowych
str. 9  
4.
Ewidencja księgowa operacji związanych z rozliczeniem transakcji w walucie obcej
str. 10  
II.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników w ujęciu księgowym
str. 11   
1.
Zasady wypłaty wynagrodzeń w świetle przepisów prawa pracy
str. 11  
2.
Ewidencja księgowa wynagrodzeń i składek ZUS
str. 11  
3.
Moment zaliczania należności i składek ZUS z tytułu wynagrodzeń do kosztów podatkowych
str. 12  
4.
Dostosowanie ewidencji księgowej dla potrzeb ustalenia kosztów podatkowych
str. 14  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Odpady użytkowe powstałe w fazie wytwarzania wyrobu gotowego
str. 17   
1.
Wycena odpadów użytkowych objętych ewidencją bilansową
str. 17  
2.
Rozchód odpadów z produkcji na wewnętrzne potrzeby jednostki
str. 18  
IV.
Produkcja elementów składowych wyrobu gotowego
str. 19   
1.
Wycena i ewidencja bilansowa półproduktów
str. 19  
2.
Przekazywanie półproduktów do produkcji
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wartość mediów zużytych podczas budowy środka trwałego
str. 23   
2.
Zakup środka trwałego poprzedzony zapłatą zaliczki
str. 24   
3.
Sprzedaż środka trwałego służącego działalności socjalnej
str. 25   
4.
Aktualizacja programu komputerowego nie jest ulepszeniem wartości niematerialnej i prawnej
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Prowadzenie ksiąg pomocniczych
str. 29   
1.
Elementy składające się na księgi rachunkowe
str. 29  
2.
Dla jakich operacji gospodarczych prowadzi się konta ksiąg pomocniczych?
str. 29  
3.
Jak dokonuje się zapisów na kontach ksiąg pomocniczych?
str. 31  
4.
Rodzaje ewidencji pomocniczej dla zapasów
str. 31  
5.
Formy ksiąg pomocniczych dla środków trwałych
str. 32  
6.
Analityka dotycząca operacji sprzedaży produktów
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Centrum usług wspólnych - inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych
str. 36   
2.
Klasyfikacja budżetowa wydatku na usługę utylizacji odpadów
str. 39   
3.
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i zakładu budżetowego według nowego wzoru
str. 39   
4.
Ewidencja tantiem w księgach jednostki budżetowej
str. 42   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Skutki używania dłużej niż rok składnika majątku odniesionego w koszty w dniu zakupu
str. 43   
1.
Zasady kwalifikowania aktywów do środków trwałych
str. 43  
2.
Składnik majątku, którego przewidywany okres użytkowania jest krótszy niż rok
str. 44  
3.
Zaliczenie do środków trwałych składnika majątku nabytego z zamiarem krótkotrwałego wykorzystywania
str. 45  
4.
Ewidencja księgowa przekwalifikowania składnika majątku do środków trwałych
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zwrot niesłusznie pobranych opłat za prowadzenie rachunku bankowego
str. 48  
2.
Otrzymanie wynagrodzenia za odstąpienie od umowy najmu
str. 48  
3.
Czy zmiana wysokości rat leasingowych wpływa na wartość środka trwałego?
str. 49  
4.
Dobrowolne umorzenie udziałów w spółce z o.o. bez wynagrodzenia
str. 49  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Niedopełnienie obowiązku poddania sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta
str. 50  
2.
Kiedy jednostka dominująca może nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
str. 51  
3.
Ewidencja otrzymanych faktur po zamknięciu miesiąca
str. 53  
4.
Zwiększenie wysokości zobowiązania z tytułu składek ZUS w wyniku przeprowadzonej kontroli
str. 54  
4.1.
Zasady odwoływania się od ustaleń pokontrolnych str. 54  
4.2.
Ujęcie zwiększenia wysokości zobowiązania wobec ZUS w księgach rachunkowych str. 55  
5.
Opłacenie za pracownika mandatu drogowego
str. 57  
6.
Czy sprawozdanie jednostki za rok, w którym otrzymała aport w postaci przedsiębiorstwa, podlega badaniu?
str. 59  
7.
Roszczenie nieuznane przez jednostkę, skierowane na drogę postępowania sądowego
str. 60  
8.
Ujęcie w księgach kosztów utrzymania biura obsługi klienta i magazynu
str. 61  
9.
Koszty ubezpieczenia lokalu wynajmowanego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej
str. 62  
10.
Wykorzystywanie samochodu służbowego do celów prywatnych pracownika
str. 63  
11.
Nota uznaniowa wystawiona w związku z bezzasadnym obciążeniem kontrahenta za przestój pojazdu
str. 64  
12.
Ewidencja uzyskania "białych certyfikatów"
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60