otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 18 (426) z dnia 20.09.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opublikowano KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi"
str. 4   
2.
Stanowisko w sprawie inwentaryzacji a obowiązek zmiany instrukcji inwentaryzacyjnej
str. 6   
3.
30 września mija termin przekazania na rachunek ZFŚS drugiej raty odpisów ustalonych na 2016 r.
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Wybór biegłego rewidenta do wykonania badania rocznego sprawozdania finansowego
str. 8   
1.
Ustalenie obowiązku badania sprawozdania finansowego
str. 8  
2.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru biegłego rewidenta
str. 9  
3.
Termin wyboru biegłego rewidenta i podpisania z nim umowy
str. 10  
II.
Ewidencja księgowa wpłat na PFRON
str. 11   
1.
Obowiązek wnoszenia wpłat na PFRON i zasady ich obniżania po zmianach wprowadzonych od 1 lipca 2016 r.
str. 11  
2.
Ujęcie w księgach obowiązkowych wpłat na PFRON i ulgi wpływającej na ich zmniejszenie
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zapomogi pieniężne wypłacane pracownikom ze środków obrotowych jednostki
str. 15   
1.
Obciążenie wartością wypłacanej zapomogi kosztów działalności operacyjnej
str. 15  
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie zapomóg wypłacanych ze środków obrotowych
str. 16  
3.
Ewidencja księgowa zapomóg wypłacanych ze środków obrotowych na przykładach liczbowych
str. 17  
IV.
Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
str. 19   
1.
Ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z otrzymaniem i spłatą pożyczki
str. 19  
2.
Umorzenie części pożyczki - zasady rozliczania w księgach pożyczkobiorcy
str. 21  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zwrot do sprzedawcy środka trwałego częściowo zamortyzowanego
str. 24   
2.
Zapłata za przygotowanie wniosku o dotację na zakup lub wytworzenie środka trwałego
str. 26   
3.
Koszty wyceny działki, stanowiącej zabezpieczenie kredytu na finansowanie modernizacji budynku
str. 27   
4.
Rozliczenie zakupu licencji na program komputerowy o cenie nie wyższej niż 3.500 zł
str. 27   
5.
Czy wydatki na szkolenie z obsługi nowego środka trwałego zwiększają jego wartość początkową?
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
str. 29   
1.
Jakie zdarzenia gospodarcze zaliczamy do rozliczeń międzyokresowych przychodów?
str. 29  
2.
Ewidencja zdarzeń, których skutki finansowe będą stanowić przychody w późniejszych okresach
str. 30  
3.
Inwentaryzacja rozliczeń międzyokresowych przychodów oraz ich prezentacja w bilansie
str. 36  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na zakup urządzeń i ich montaż
str. 37   
2.
Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych świadczeń urlopowych
str. 38   
3.
Prezentacja należności w sprawozdaniu budżetowym RB-27S
str. 40   
4.
Dochody jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków otrzymanych od innej jednostki
str. 41   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Wynagrodzenia wypłacane w walucie obcej
str. 42   
1.
Przeliczenie wynagrodzenia w celu ustalenia przychodu pracownika, zaliczek na podatek dochodowy i składek ZUS
str. 42  
2.
Kurs stosowany dla ustalenia kosztu pracodawcy i wyceny wypłacanego wynagrodzenia
str. 42  
3.
Wypłata wynagrodzenia w walucie obcej a różnice kursowe
str. 43  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Otrzymanie nagrody rzeczowej i przekazanie jej na cele osobiste właściciela
str. 46  
2.
Wprowadzenie prywatnego majątku właściciela do prowadzonej przez niego działalności gospodarczej
str. 46  
3.
Pożyczka zaciągnięta na zakup środka trwałego przekazana bezpośrednio na konto sprzedawcy
str. 47  
4.
Odniesienie kosztów amortyzacji budynku produkcyjnego na odpowiednie konto zespołu 5
str. 48  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy niskocenne składniki majątku powinny być objęte ewidencją pozabilansową?
str. 48  
2.
Czy w ciągu roku obrotowego można dokonać zmiany systemu finansowo-księgowego?
str. 49  
3.
Dokumentowanie zwrotu wyrobu niesprzedanego przez nabywcę
str. 50  
4.
Ewidencja księgowa napiwków w lokalu gastronomicznym
str. 51  
5.
Kiedy należy rozwiązać odpis aktualizujący wartość należności?
str. 54  
6.
Gratisowe bony za wielkość zrealizowanych zakupów - ujęcie ich wartości w momencie wydania i realizacji
str. 55  
7.
Środki finansowe pozyskane z funduszu prewencyjnego w rachunku zysków i strat
str. 58  
8.
Ujmowanie i rozliczanie kosztów prac rozwojowych
str. 59  
9.
Nieodpłatne przekazanie wyrobu gotowego, którego wartość odniesiono w koszty w momencie wytworzenia
str. 61  
10.
Korekta błędu polegającego na nienaliczaniu amortyzacji od know-how wniesionego do spółki w formie aportu
str. 62  
11.
Produkcja w toku w małej firmie budowlanej, stosującej wyłącznie konta zespołu 4
str. 64  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60