otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 17 (425) z dnia 1.09.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Wartości niematerialne i prawne - wycena i ewidencja księgowa
str. 4   
1.
Składniki aktywów kwalifikujące się do wartości niematerialnych i prawnych
str. 4  
2.
Wpływ sposobu nabycia na ustalenie wartości początkowej
str. 5  
3.
Ujęcie operacji nabycia oraz rozchodu wartości niematerialnych i prawnych
str. 7  
4.
Ustalenie okresu amortyzacji i stawki amortyzacyjnej
str. 7  
5.
Wycena na dzień bilansowy
str. 9  
II.
Zasady odliczania straty w spółkach osobowych
str. 11   
1.
Definicja straty według przepisów bilansowych i podatkowych
str. 11  
2.
Rozliczanie poniesionej straty bilansowej
str. 12  
3.
Ogólne zasady odliczania strat przez podatników PIT
str. 13  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Odzyskana od dłużnika należność, na którą dokonano odpisu aktualizującego
str. 15   
1.
Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
str. 15  
2.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności
str. 16  
IV.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych
str. 18   
1.
Wycena wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją według stałych cen ewidencyjnych
str. 18  
2.
Czy stałe ceny ewidencyjne można zmienić w ciągu roku obrotowego?
str. 19  
3.
Rozliczanie w ciągu roku obrotowego odchyleń od cen ewidencyjnych
str. 21  
4.
Doprowadzenie wartości stanu końcowego wyrobów do wysokości rzeczywistego kosztu wytworzenia
str. 23  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Ujęcie w księgach rachunkowych przychodu z tytułu zbycia nieruchomości zaliczonej do środków trwałych
str. 24   
2.
Wydatki poniesione na przystosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych
str. 24   
3.
Korekta faktury zaliczkowej na zakup środka trwałego
str. 25   
4.
Koszty poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania
str. 26   
5.
Przychód ze sprzedaży środka trwałego wraz z usługą transportu do nabywcy
str. 27   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Grunt oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu
str. 28   
1.
Nabycie gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 28  
2.
Ewidencja księgowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
str. 32  
3.
Amortyzacja gruntu i prawa użytkowania wieczystego gruntu
str. 33  
4.
Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu i rozliczenie opłaty rocznej
str. 34  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Obowiązki związane z Jednolitym Plikiem Kontrolnym w jednostkach sektora finansów publicznych
str. 36   
2.
Wyksięgowanie niezamortyzowanej wartości początkowej środka trwałego w przypadku jego sprzedaży
str. 37   
3.
Wydatki na szkolenia strażaków w komendzie powiatowej PSP
str. 38   
4.
Ponoszone przez zakład budżetowy wydatki na prenumeratę czasopism a wydatki strukturalne
str. 40   
5.
Pożyczka od organizatora w księgach samorządowej instytucji kultury
str. 40   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Przychody według MSR - podstawowe zasady wyróżniania i prezentacji - część I
str. 41   
1.
Regulacje międzynarodowe dotyczące ustalania przychodów
str. 41  
2.
Rodzaje dochodów jednostki gospodarczej
str. 41  
3.
Dochody ujmowane w wyniku finansowym danego okresu
str. 42  
4.
Korekty kapitałów własnych
str. 44  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wydanie wyrobów gotowych z magazynu w celu ich montażu u nabywcy
str. 45  
2.
Pomijanie niektórych pozycji w sprawozdaniu finansowym
str. 45  
3.
Koszty eksploatacji samochodów demonstracyjnych
str. 46  
4.
Przesunięcie materiałów między magazynami jednostki
str. 47  
5.
Wydatki poniesione na przeprowadzenie badania środowiska pracy pracowników
str. 47  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Czy w spółce z o.o. można dokonać zmiany roku obrotowego?
str. 48  
2.
Czy w czasie inwentaryzacji można wykorzystać arkusze spisowe wydrukowane z systemu księgowego?
str. 49  
3.
Odszkodowanie otrzymane od firmy kurierskiej w związku z zagubieniem przesyłki
str. 50  
4.
Prezentacja w bilansie zobowiązań rozłożonych na raty oraz z odroczonym terminem spłaty
str. 52  
4.1.
Zawarcie układu ratalnego z ZUS str. 52  
4.2.
Odroczenie terminu spłaty zobowiązania z tytułu dostaw i usług str. 53  
5.
Ujemny kapitał własny w nowo powstałej spółce z o.o.
str. 54  
6.
Rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość towarów objętych przeceną
str. 56  
7.
Ewidencja księgowa strat związanych z kradzieżą towarów handlowych
str. 56  
8.
Korekta ceny surowca zużytego do produkcji wyrobu gotowego
str. 59  
9.
Rezerwy na świadczenia pracownicze w spółce z o.o. utworzonej przez miasto
str. 60  
10.
Jak zaksięgować opłatę za czynności kontrolne sanepidu?
str. 61  
11.
Rozliczenie pochodnego instrumentu finansowego
str. 63  
12.
Zakup przez spółdzielnię mieszkaniową spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na licytacji
str. 64  
13.
Ujęcie w księgach zawyżonej faktury za media
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60