otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 15 (423) z dnia 1.08.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Wybrane problemy związane z prowadzeniem biura rachunkowego
str. 4   
1.
Jakie usługi biuro może świadczyć bez uprawnień?
str. 4  
2.
Ubezpieczenie OC biura rachunkowego
str. 5  
3.
Czy biuro rachunkowe może być zwolnione z VAT?
str. 6  
4.
Opisywanie dowodów przekazywanych do biura rachunkowego
str. 7  
5.
Czy biuro rachunkowe opracowuje i aktualizuje politykę rachunkowości dla klientów?
str. 8  
6.
Ochrona danych osobowych w biurze rachunkowym
str. 8  
7.
Biuro rachunkowe a przeciwdziałanie praniu pieniędzy
str. 9  
8.
Jak ująć fakturę za świadczone usługi w księgach biura rachunkowego?
str. 12  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

I.
Leasing operacyjny rozliczany bilansowo jako finansowy po utracie prawa do uproszczeń
str. 13   
1.
Warunki jakie należy spełnić, aby skorzystać z uproszczenia w klasyfikacji umów leasingu
str. 13  
2.
Skutki utraty prawa do klasyfikacji umów leasingu według zasad podatkowych
str. 13  
3.
Zakwalifikowanie przedmiotu leasingu do środków trwałych
str. 14  
4.
Wysokość opłaty leasingowej uzależniona od kursu waluty
str. 18  
II.
Wycena rozchodu środków z rachunku walutowego
str. 20   
1.
Wycena rozchodu według kursu faktycznie zastosowanego lub kursu średniego NBP
str. 20  
2.
Wycena rozchodu według kursu historycznego
str. 21  
3.
Ujęcie w księgach prowizji bankowej pobranej z rachunku walutowego
str. 21  
4.
Przeniesienie waluty z rachunku prowadzonego w euro na konto złotówkowe
str. 23  
III.
Wkłady wniesione przez wspólników do nowo utworzonej spółki jawnej
str. 24   
1.
Zasady funkcjonowania spółki jawnej w świetle przepisów prawa handlowego
str. 24  
2.
Ewidencja księgowa wkładów wniesionych do spółki jawnej
str. 25  
2.1.
Zadeklarowane wkłady pieniężne str. 25  
2.2.
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej wniesione w formie aportu str. 25  
2.3.
Wkład niepieniężny w postaci świadczenia pracy własnej str. 26  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zwrot PCC uwzględnionego w wartości początkowej środka trwałego
str. 28   
2.
Klasyfikacja środka trwałego do odpowiedniej grupy KŚT
str. 29   
3.
Prowizja bankowa od kredytu na zakup gruntu oraz budowę hali magazynowej
str. 29   
4.
Montaż instalacji gazowej w samochodzie służbowym stanowiącym środek trwały
str. 30   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Posezonowa wyprzedaż towarów po obniżonej cenie
str. 31   
1.
Podstawy prawne i zasady ogólne obniżki cen
str. 31  
2.
Skutki obniżki cen towarów objętych ewidencją ilościowo-wartościową w cenach ewidencyjnych na poziomie cen zakupu
str. 32  
3.
Obniżka cen towarów objętych ewidencją wartościową w cenach sprzedaży brutto
str. 34  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Przeznaczenie zysku netto instytucji kultury na fundusz rezerwowy
str. 38   
2.
Opłata za postój pobierana przez gminę w strefie płatnego parkowania
str. 38   
3.
Pobrana i nierozliczona przez pracownika zaliczka na zakup materiałów w sprawozdaniu Rb-N
str. 39   
4.
Remont pomieszczeń ośrodka pomocy społecznej służących obsłudze programu "Rodzina 500+"
str. 40   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wartości niematerialne według MSR 38 - odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - część III
str. 42   
1.
Ujęcie odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych
str. 42  
2.
Zasady przypisania odpisu do grupy aktywów
str. 42  
3.
Aktywa niematerialne jako majątek wspólny
str. 45  
4.
Zasady odwracania odpisów aktualizujących
str. 47  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Zakładanie i likwidacja lokaty overnight w trakcie roku obrotowego
str. 49  
2.
Opłaty celne ponoszone przy imporcie towarów
str. 49  
3.
Czy księgi rachunkowe jednostki mogą być prowadzone i przechowywane w jej oddziale?
str. 50  
4.
Czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej należy złożyć do urzędu skarbowego?
str. 51  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Zwrot do kasy niewykorzystanej części zaliczki pobranej w walucie obcej
str. 52  
2.
Odpisanie wartości towarów zniszczonych podczas rozładunku
str. 53  
3.
Umowa barterowa, której przedmiotem jest wzajemne świadczenie usług
str. 54  
4.
Jak ustalić katalog jednostek powiązanych?
str. 55  
5.
Konwersja pożyczki od udziałowca na kapitał podstawowy w spółce z o.o.
str. 56  
6.
Rozliczenie niezrealizowanych różnic kursowych oraz ich prezentacja w rachunku zysków i strat
str. 58  
7.
Korekta deklaracji CIT-8 zwiększająca kwotę zobowiązania podatkowego
str. 60  
8.
Rachunkowość działów specjalnych produkcji rolnej na przykładzie działalności drobiarskiej
str. 62  
9.
Elementy kosztów zaliczane do kosztu wytworzenia wyrobów gotowych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60