otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 14 (422) z dnia 20.07.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Mniej jednostek będzie zobligowanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych - kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozliczanie odsetek podatkowych w księgach rachunkowych
str. 5   
1.
Podstawowa stawka odsetek za zwłokę i ich ewidencja księgowa
str. 5  
2.
Warunki zastosowania obniżonej stawki odsetek za zwłokę
str. 5  
3.
Podwyższona stawka odsetek za zwłokę od zaległości w VAT oraz podatku akcyzowym
str. 9  
II.
Zwrot nienależnie opłaconych składek ZUS
str. 10   
1.
Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek ZUS i zasady zwrotu nienależnie opłaconych składek
str. 10  
2.
Korekta kosztów w związku z otrzymanym zwrotem składek ZUS - wyjaśnienie Ministerstwa Finansów
str. 11  
3.
Ujęcie nadpłaconych składek w księgach rachunkowych
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zobowiązania w walucie obcej uregulowane kartą płatniczą do konta złotówkowego
str. 13   
1.
Moment uregulowania zobowiązania wobec kontrahenta przy płatnościach kartami
str. 13  
2.
Wycena zobowiązania w walucie obcej i powstanie różnic kursowych
str. 13  
3.
Rozliczenie zobowiązania w zależności od zasad przyjętych w polityce rachunkowości jednostki
str. 14  
IV.
Czy miesięczne raty w leasingu operacyjnym można rozliczać w czasie?
str. 16   
1.
Zasady ewidencji leasingu operacyjnego w świetle ustawy o rachunkowości i wyjaśnień KSR nr 5
str. 16  
2.
Przykład ustalenia opłat leasingowych metodą liniową i ich ujęcia w księgach
str. 17  
V.
Ulga na złe długi i późniejsza korekta należności "in minus"
str. 18   
1.
Zasady korekty VAT należnego w świetle przepisów o VAT i jej ewidencja w księgach wierzyciela
str. 18  
2.
Skutki bilansowe i podatkowe wygaśnięcia roszczenia sprzedawcy do zapłaty części należności
str. 19  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zakup kilku niskocennych środków trwałych udokumentowany jedną fakturą
str. 21   
2.
Kiedy drukarka stanowi odrębny środek trwały?
str. 22   
3.
Środek trwały przejęty za zobowiązania dłużnika
str. 23   
4.
Ewidencja nakładów poniesionych na adaptację ogródka w jednostce prowadzącej restaurację
str. 24   
5.
Lampy zakupione do wynajętego biura - odrębny środek trwały czy element wyposażenia?
str. 25   
6.
Korekta VAT naliczonego w związku ze sprzedażą pojazdu samochodowego
str. 26   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne - w księgach i sprawozdaniu finansowym
str. 27   
1.
Katalog pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
str. 27  
2.
Konta przeznaczone do ewidencji księgowej pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych
str. 28  
3.
Prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat
str. 28  
4.
Wybrane operacje gospodarcze wpływające na pozostałe przychody lub koszty operacyjne
str. 29  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury
str. 34   
2.
Wyposażenie szpitala w specjalistyczny sprzęt medyczny jako wydatek strukturalny
str. 34   
3.
Otrzymanie przez instytucję kultury w darowiźnie środka trwałego wymagającego naprawy i renowacji
str. 35   
4.
Księgowanie dochodów uzyskiwanych przez jednostkę oświatową z tytułu wynajmu pomieszczeń
str. 36   
5.
Lokal i prawo użytkowania wieczystego gruntu otrzymane nieodpłatnie od organizatora samorządowej instytucji kultury
str. 37   
6.
Dopłaty wnoszone przez gminę do własnej spółki z o.o.
str. 38   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Rozwiązanie rezerwy utworzonej na premię pracowniczą - rozliczenie bilansowe i podatkowe
str. 39   
1.
Ujęcie w księgach rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i jej rozliczenie
str. 39  
2.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów w ujęciu podatkowym
str. 41  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Inwentaryzacja przeprowadzana w związku ze zmianą osoby materialnie odpowiedzialnej
str. 42  
2.
Naliczone przez urząd skarbowy koszty upomnienia
str. 42  
3.
Przeznaczenie wyniku finansowego stowarzyszenia na przychody statutowe
str. 43  
4.
Otrzymywane od gminy odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu przez byłego najemcę
str. 44  
5.
Jak rozliczyć fakturę za usługę archiwizacji dokumentów księgowych?
str. 45  
6.
Zwrot potrąconej pracownikowi kwoty tytułem zajęcia komorniczego
str. 46  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC w biurze rachunkowym
str. 46  
2.
Rozliczenie szkody komunikacyjnej w księgach rachunkowych
str. 48  
3.
Ujęcie w księgach PCC od umowy kupna-sprzedaży rzeczy ruchomej
str. 49  
4.
Koszty obsługi prawnej poniesione przez spółkę w sprawie przeciwko prezesowi zarządu tej spółki
str. 50  
5.
Różnica powstała przy zapłacie w walucie obcej należności wyrażonej w złotówkach
str. 50  
6.
Czy tworzy się rezerwy na zobowiązania wynikające z zaksięgowanych faktur?
str. 51  
7.
Zysk spółki jawnej po jej przekształceniu w spółkę z o.o.
str. 52  
8.
Jakie elementy sprawozdania finansowego składa do KRS spółka akcyjna, będąca jednostką małą?
str. 53  
9.
Prawo do niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
str. 55  
10.
Konsekwencje zakupu spółki działającej na terenie innego państwa
str. 56  
11.
Obligacje w księgach rachunkowych emitenta
str. 60  
12.
Rachunkowość jednostki prowadzącej działalność lombardową
str. 62  
13.
Ewidencja księgowa podatku u źródła, w przypadku gdy nie można potrącić go z należności
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60