otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 12 (420) z dnia 20.06.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Obowiązki związane z zatwierdzeniem i udostępnieniem sprawozdania finansowego za 2015 r.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Faktura uproszczona i paragon jako dokumenty księgowe
str. 6   
1.
Kiedy dowód księgowy spełnia wymóg kompletności?
str. 6  
2.
Jakie dane powinna zawierać faktura uproszczona?
str. 7  
3.
Przykładowe wzory faktury uproszczonej i jej ewidencja księgowa
str. 7  
4.
Kiedy paragon fiskalny może być uznany za fakturę uproszczoną?
str. 9  
5.
Czy paragon bez NIP nabywcy może być dowodem księgowym?
str. 10  
II.
Dofinansowanie do letniego wypoczynku pracowników i ich rodzin
str. 11   
1.
Zasady ogólne wykorzystywania środków ZFŚS
str. 11  
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie dopłat do letniego wypoczynku
str. 12  
3.
Ewidencja księgowa dopłat do wypoczynku z ZFŚS
str. 13  
4.
Dofinansowanie do wypoczynku ze środków obrotowych pracodawcy
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie w księgach zwrotu VAT w systemie TAX FREE
str. 18   
1.
Zasady zwrotu VAT podróżnym w świetle przepisów o VAT
str. 18  
2.
Stawka VAT przy sprzedaży dokonywanej na rzecz podróżnych
str. 20  
3.
Ewidencja księgowa zwrotu VAT podróżnym
str. 20  
IV.
Zwrot wadliwych towarów do producenta i wymiana na towar pozbawiony wad
str. 22   
1.
Dokumentowanie operacji wymiany towaru wadliwego na wolny od wad
str. 22  
2.
Ujęcie w księgach zwrotu towarów wadliwych i otrzymania nowych
str. 23  
V.
Spłata zaległości wobec ZUS w ramach układu ratalnego
str. 24   
1.
Podstawa prawna rozłożenia zaległości wobec ZUS na raty
str. 24  
2.
Ujęcie w księgach spłaty zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę i opłatą prolongacyjną
str. 25  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Udokumentowanie zwiększenia wartości początkowej środka trwałego o nakłady na ulepszenie
str. 27   
2.
Skutki bilansowe sprzedaży złomu z likwidacji środka trwałego
str. 27   
3.
Przekazanie do użytkowania budynku obejmującego część biurową i produkcyjną
str. 28   
4.
Jak rozliczyć w księgach zakup telefonu na raty?
str. 30   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Wypłata nagród jubileuszowych przez jednostki spoza sfery budżetowej
str. 33   
1.
Zasady przyznawania i wypłaty nagród jubileuszowych u pracodawcy spoza sfery budżetowej
str. 33  
2.
Opodatkowanie i oskładkowanie nagród jubileuszowych
str. 33  
3.
Ewidencja księgowa nagród jubileuszowych i rezerw tworzonych na takie nagrody
str. 34  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Amortyzacja czasowo nieużywanego środka trwałego
str. 38   
2.
Klasyfikacja paragrafowa wydatków na okresowe przeglądy gaśnic
str. 39   
3.
Dotacje celowe i podmiotowe na sfinansowanie programów profilaktycznych w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 40   
4.
Odpisy aktualizujące wartość udziałów w księgach jednostki samorządu terytorialnego
str. 42   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Koszty używania samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych
str. 43   
1.
Małowartościowe przedmioty o cechach środków trwałych w ewidencji bilansowej
str. 43  
2.
Skutki podatkowe niewprowadzenia samochodu o niskiej wartości do ewidencji środków trwałych
str. 44  
3.
Ewidencja faktury dokumentującej zakup paliwa do samochodu osobowego
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprawozdanie finansowe jednostki małej nieobjęte obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta
str. 47  
2.
Wpłata należności, której wartość była odpisana w koszty
str. 48  
3.
Rozliczenie zakupu wierzytelności od kredytodawcy
str. 48  
4.
Refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnych otrzymana z urzędu pracy przez zakład budżetowy
str. 49  
5.
Korekta VAT naliczonego z tytułu nieuregulowania należności
str. 49  
6.
Koszty upomnienia i opłata za postój służbowego samochodu
str. 50  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Czy jest możliwe dobrowolne przejście na księgi rachunkowe w trakcie roku obrotowego?
str. 51  
2.
Świadczenia urlopowe jako alternatywa dla ZFŚS
str. 52  
3.
Wpłaty na podwyższenie kapitału podstawowego, dokonane w walucie obcej
str. 53  
4.
Budowa drogi gminnej i jej nieodpłatne przekazanie gminie
str. 55  
5.
Częstotliwość inwentaryzacji w spółce jawnej
str. 55  
6.
Opłata utrzymaniowa do licencji na oprogramowanie komputerowe
str. 57  
7.
Odstąpienie od ustalania aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego przez jednostki mikro
str. 57  
8.
Zawarcie umowy przedwstępnej na sprzedaż nieruchomości i wpłata zadatku
str. 58  
9.
Termin inwentaryzacji i sporządzenia sprawozdania finansowego w związku z likwidacją spółdzielni
str. 60  
10.
Ewidencja i rozliczenie kosztów w jednostce prowadzącej produkcję rolną na przykładzie fermy drobiu
str. 62  
11.
Pokrycie przez spółdzielnię straty bilansowej za lata ubiegłe
str. 65  
12.
Rachunkowość jednostki będącej kościelną osobą prawną
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60