otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 11 (419) z dnia 1.06.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego do KRS
str. 4   
2.
Ogłoszenie sprawozdania finansowego w MSiG
str. 6   
3.
Złożenie sprawozdania finansowego osoby prawnej w urzędzie skarbowym
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Prezentacja lokat terminowych w bilansie oraz w rachunku przepływów pieniężnych
str. 8   
1.
Definicja środków pieniężnych dla potrzeb bilansu i rachunku przepływów pieniężnych
str. 8  
2.
Ujęcie w bilansie środków pieniężnych na lokatach bankowych oraz odsetek od tych lokat
str. 9  
3.
Lokaty terminowe i odsetki od tych lokat w rachunku przepływów pieniężnych
str. 10  
4.
Ewidencja lokat i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym na przykładach liczbowych
str. 11  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Ujęcie w księgach i bilansie zaliczek na dostawy i usługi oraz usług rozliczanych w czasie
str. 19   
1.
Różnice pomiędzy zaliczką a zapłatą z góry
str. 19  
2.
Prezentacja w bilansie zaliczek na poczet przyszłych usług
str. 19  
3.
Bilansowe skutki zapłaty z góry za usługę wykonaną w następnych okresach
str. 22  
III.
Rozliczenie umowy faktoringu obejmującej należności w walucie obcej
str. 24   
1.
Cechy charakterystyczne faktoringu
str. 24  
2.
Ujęcie opłat pobieranych przez faktora za świadczone usługi faktoringowe
str. 24  
3.
Różnice pomiędzy faktoringiem pełnym a niepełnym
str. 24  
4.
Ustalenie różnic kursowych powstających przy rozliczeniu faktoringu
str. 26  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Wycena bilansowa całkowicie zamortyzowanego samochodu będącego środkiem trwałym jednostki
str. 29   
2.
Ujęcie wydatków poniesionych na wycenę nieruchomości w celu uzyskania kredytu na jej zakup
str. 30   
3.
Czy wydatki na ekspertyzę stanu technicznego wpływają na wartość początkową środka trwałego?
str. 30   
4.
Wynajęcie nieruchomości kolejnemu najemcy za zgodą właściciela
str. 31   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Organizacja gospodarki kasowej w jednostce
str. 33   
1.
Określenie zasad obrotu gotówkowego - instrukcja kasowa
str. 33  
2.
Ustalenie niezbędnego minimum gotówki w kasie - pogotowie kasowe
str. 33  
3.
Dokumentowanie operacji kasowych i zasady sporządzania dowodów KP i KW
str. 33  
4.
Ujęcie operacji gotówkowych w raporcie kasowym oraz częstotliwość jego sporządzania
str. 34  
5.
Ewidencja księgowa operacji gotówkowych w jednostce stosującej konto "Kasa"
str. 35  
6.
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie drogą spisu z natury na koniec każdego roku obrotowego
str. 38  
7.
Rozliczenie transakcji gotówkowych w przypadku rezygnacji z prowadzenia kasy
str. 39  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na studia podyplomowe nauczycieli
str. 40   
2.
Amortyzacja otrzymanego nieodpłatnie prawa użytkowania wieczystego gruntu w instytucie badawczym
str. 41   
3.
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ponoszone przez komendę straży pożarnej
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Zasady rozliczania poniesionej straty w spółce z o.o.
str. 44   
1.
Obniżenie dochodu do opodatkowania o wysokość poniesionej straty podatkowej
str. 44  
2.
Sposoby pokrycia straty bilansowej i jej rozliczenie w księgach rachunkowych
str. 45  
3.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ustalane w związku ze stratą podatkową
str. 46  
4.
Okres przechowywania dokumentacji a rozliczenie straty
str. 49  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jak zaksięgować kradzież gotówki z kasy?
str. 50  
2.
Koszty sądowe związane z dochodzeniem należności
str. 50  
3.
Ujęcie dopłat wniesionych do spółki z o.o. w księgach wspólnika
str. 51  
4.
Zwrot do NFZ niesłusznie otrzymanej refundacji
str. 51  
5.
Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych na badanie wody w basenie
str. 52  
6.
Czy należy zatwierdzić sprawozdanie spółki jawnej na dzień poprzedzający jej przekształcenie w spółkę z o.o.?
str. 52  
VII.
VII. Z listów Czytelników
1.
Księgowanie faktur dotyczących prognozowanej wielkości zużycia energii
str. 53  
2.
Kiedy osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może zastosować uproszczenia dla jednostek małych?
str. 54  
3.
Na jakie konto odnieść zwrot z urzędu skarbowego niesłusznie zapłaconych odsetek?
str. 56  
3.1.
Zasady opłacania odsetek od zaległości podatkowej str. 56  
3.2.
Ujęcie w księgach zwrotu niesłusznie zapłaconych odsetek str. 57  
4.
Kiedy można nie sporządzać skonsolidowanego sprawozdania finansowego?
str. 58  
5.
Oddalenie przez sąd roszczenia, na które wcześniej wydano nakaz zapłaty
str. 59  
6.
Kiedy należy poddać badaniu sprawozdanie finansowe spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej?
str. 60  
7.
Ewidencja rabatu zmniejszającego przychody ze sprzedaży gastronomicznej
str. 61  
8.
W ciężar jakich kosztów odnieść odpis na ZFŚS?
str. 63  
9.
Skutki rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego
str. 64  
10.
Wydanie dokumentacji księgowej przez biuro rachunkowe w przypadku rezygnacji ze współpracy
str. 65  
11.
Korekta aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60