otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 10 (418) z dnia 20.05.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe standardy
str. 4   
2.
Nowe jednostki objęte będą przepisami ustawy o rachunkowości
str. 5   
3.
Zbliża się termin przekazania pierwszej raty odpisu na ZFŚS
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
VAT rozliczany metodą kasową w księgach rachunkowych małego podatnika
str. 8   
1.
Definicja małego podatnika dla celów VAT i moment powstania obowiązku podatkowego
str. 8  
2.
Ewidencja VAT należnego i sposób prezentacji w bilansie
str. 9  
3.
Termin odliczenia VAT naliczonego przez małego podatnika
str. 12  
4.
VAT naliczony i jego rozliczenie w księgach i bilansie małego podatnika
str. 13  
II.
Skutki bilansowe wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej
str. 15   
1.
Zasady rozliczenia z występującym wspólnikiem określone w prawie handlowym
str. 15  
2.
Elementy uwzględniane przy kalkulacji udziału kapitałowego wspólnika
str. 15  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozliczenie zaliczki wpłaconej na poczet przyszłych dostaw i usług
str. 19   
1.
Ewidencja zaliczki wpłaconej po otrzymaniu faktury pro forma
str. 19  
2.
Faktura potwierdzająca uiszczoną zaliczkę
str. 19  
3.
Końcowe rozliczenie transakcji, na poczet której wpłacono zaliczkę
str. 20  
4.
Księgowanie zaliczki i rozliczenie dostawy na przykładach liczbowych
str. 21  
IV.
Ewidencja zapasów towarów w jednostce prowadzącej sprzedaż detaliczną
str. 25   
1.
Stosowane metody ewidencji zapasów towarów w placówkach handlu detalicznego
str. 25  
2.
Zasady wyceny towarów w punktach sprzedaży detalicznej
str. 26  
3.
Rozliczanie odchyleń od cen ewidencyjnych towarów
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Moment przyjęcia zakupionego środka transportu do używania i wprowadzenia do ewidencji bilansowej środków trwałych
str. 31   
2.
Okres amortyzacji środka trwałego w jednostce założonej na czas określony
str. 32   
3.
Meble w zabudowie stałej zwiększające wartość początkową budynku
str. 33   
4.
Zakup środków trwałych w ramach projektów badawczych
str. 33   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Operacje gospodarcze związane ze sprzedażą eksportową towarów
str. 35   
1.
Zasady rozliczania VAT w przypadku eksportu towarów
str. 35  
2.
Moment powstania przychodu podatkowego z tytułu eksportu
str. 38  
3.
Ujęcie w księgach rachunkowych sprzedaży eksportowej na przykładach liczbowych
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Refakturowanie usług obcych w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 42   
2.
Czy nadpłaty na rozrachunkach z kontrahentami wykazywać w sprawozdaniach budżetowych?
str. 43   
3.
Klasyfikacja budżetowa wydatków na opracowanie wniosku o dofinansowanie projektu
str. 45   
4.
Dokument OT dla pozostałych środków trwałych w instytucji gospodarki budżetowej
str. 45   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wartości niematerialne według MSR 38 - odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości - część I
str. 48   
1.
Ocena czy dany składnik spełnia nadal kryteria określone dla aktywów
str. 48  
2.
Odpisanie ujętej pozycji wartości niematerialnej na wynik finansowy
str. 49  
3.
Weryfikacja składników niematerialnych pod względem utraty ich wartości
str. 50  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Przeliczenie na złote walut obcych otrzymanych w wyniku uruchomienia kredytu bankowego
str. 53  
2.
Dotacja otrzymana jako refundacja kosztów poniesionych w poprzednim roku obrotowym
str. 53  
3.
Ujawnienie fałszywych banknotów podczas wpłacania do banku środków pobranych z kasy jednostki
str. 54  
4.
Wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego
str. 55  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Ewidencja nagród z zysku wypłaconych pracownikom
str. 55  
2.
Moment zaliczenia do kosztów bilansowych wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło
str. 57  
3.
Podatek dochodowy naliczony w związku z przekazaniem pracownikom świadczeń pieniężnych ze środków ZFŚS
str. 59  
4.
Opłaty uiszczane za odtwarzanie muzyki w miejscu wykonywania działalności
str. 60  
5.
Nadpłata składek na FP i FGŚP oraz jej zaliczenie na poczet bieżących składek
str. 60  
6.
Jak ująć w księgach opłaconą z góry fakturę za abonament roczny?
str. 62  
7.
Jakie aktywa i pasywa wykazać w bilansie likwidacyjnym firmy osoby fizycznej?
str. 63  
8.
Rozrachunki w walutach obcych przy aporcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa
str. 64  
9.
Koszty usług marketingowych niezafakturowane na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60