otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 9 (417) z dnia 1.05.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

I.
Kolejny projekt zmian ustawy o rachunkowości
str. 4   
1.
Rozszerzenie zakresu informacji dla dużych jednostek oraz grup
str. 4  
2.
Dostosowanie przepisów do zmieniającego się otoczenia gospodarczego
str. 5  
II.
W jakich sytuacjach sprawozdanie finansowe trzeba poprawić?
str. 7   
1.
Termin sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
str. 7  
2.
Błąd wykryty po sporządzeniu sprawozdania finansowego
str. 7  
3.
Zdarzenia po dniu bilansowym, mające istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
str. 10  
4.
Przykłady błędów najczęściej występujących w sprawozdaniach finansowych
str. 11  
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

III.
Wybrane operacje gospodarcze związane z udzieleniem gwarancji na dostawy i usługi
str. 13   
1.
Kaucja gwarancyjna zatrzymana przez kontrahenta
str. 13  
2.
Utworzenie rezerwy na naprawy gwarancyjne dokonywane przez producenta
str. 15  
3.
Koszt przedłużenia gwarancji środka trwałego
str. 17  
4.
Wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
str. 18  
IV.
Objęcie udziałów w spółce z o.o. w zamian za aport
str. 20   
1.
Ustalenie ceny nabycia udziałów objętych w zamian za aport
str. 20  
2.
Skutki podatkowe objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny
str. 21  
3.
Ewidencja księgowa wniesienia aportu i objęcia udziałów
str. 22  
4.
Know-how jako przedmiot aportu w świetle przepisów o VAT
str. 24  
5.
Ewidencja w spółce z o.o. otrzymującej aport
str. 25  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

V.
Różnice kursowe powstałe przy uregulowaniu kosztów w walucie obcej kartą płatniczą
str. 27   
1.
Kursy stosowane do przeliczania operacji wyrażonych w walutach obcych w księgach rachunkowych
str. 27  
2.
Ewidencja zapłaty zobowiązań pieniężnych za pomocą kart płatniczych i rozliczenie różnic kursowych
str. 28  
VI.
Zaliczki pobrane przez pracownika na zakupy firmowe
str. 30   
1.
Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych im zaliczek
str. 30  
2.
Terminy rozliczania zaliczek pobieranych przez pracowników
str. 33  
VII.
Refundacja kosztów na utworzenie stanowiska pracy oraz zwrot VAT do urzędu pracy
str. 33   
1.
Zasady udzielania refundacji kosztów wyposażenia oraz doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego
str. 33  
2.
Rozliczenie środków otrzymanych z urzędu pracy dla celów bilansowych
str. 34  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Zakup nowych opon nie zwiększa wartości początkowej samochodu
str. 36   
2.
Montaż maszyny użytkowanej na podstawie umowy leasingu
str. 36   
3.
Środki trwałe wchodzące w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa otrzymanej aportem
str. 37   
4.
Lokal mieszkalny wynajęty pracownikowi
str. 38   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VIII.
Zasady stosowania zapisu technicznego
str. 40   
1.
Zapis techniczny stosowany w celu zachowania czystości obrotów na kontach wynikowych
str. 40  
2.
Stosowanie zapisu technicznego przy księgowaniu kosztów i przychodów niepodatkowych
str. 41  
3.
Przykład zastosowania zapisu technicznego w odniesieniu do kont rozrachunkowych
str. 42  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Umorzenie podatku od nieruchomości w księgach instytucji kultury
str. 43   
2.
Ujęcie zaległości czynszowej oraz jej odpracowania w księgach rachunkowych urzędu miasta
str. 43   
3.
Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sprawozdaniu Rb-28S
str. 44   
4.
Kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska skarbnika gminy
str. 45   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

IX.
Rozliczenie otrzymanej zaliczki przy przejściu z księgi podatkowej na księgi rachunkowe
str. 47   
1.
Obowiązek ewidencjonowania w kasie rejestrującej zaliczek wpłacanych przez osoby fizyczne
str. 47  
2.
Wprowadzenie zaliczki otrzymanej na poczet przyszłych dostaw i usług do ksiąg rachunkowych
str. 48  
X.
Nakłady poniesione na zakup pojemników na odpady komunalne
str. 50   
1.
Rozliczenie kosztów zakupu pojemników w świetle prawa bilansowego
str. 50  
2.
Pojemniki na odpady komunalne jako środki trwałe w świetle przepisów ustawy o podatku dochodowym
str. 51  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

XI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Koszty odholowania i umieszczenia samochodu na parkingu strzeżonym
str. 52  
2.
Ewidencja opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
str. 52  
3.
Opłaty na Bankowy Fundusz Gwarancyjny pobierane przez bank w związku z zaciągniętym kredytem
str. 53  
4.
Wycena i ewidencja odsetek od pożyczki w walucie obcej
str. 53  
5.
Powiązania rodzinne w sprawozdaniu finansowym
str. 54  
XII.
Z listów Czytelników
1.
Bilansowe rozliczenie bonusu na przełomie roku
str. 54  
2.
Dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników
str. 55  
3.
Prezentacja w rachunku zysków i strat odpisów z tytułu aktualizacji wartości należności
str. 57  
4.
Darowizna całego przedsiębiorstwa osoby fizycznej najbliższej rodzinie
str. 58  
5.
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego i podział zysku spółki jawnej przekształconej w spółkę z o.o.
str. 59  
6.
Wycena aktywów i pasywów w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień przekształcenia
str. 60  
7.
Strata z lat ubiegłych w sprawozdaniu finansowym stowarzyszenia posiadającego status jednostki mikro
str. 61  
8.
Sprzedaż prasy w ramach umowy kolportażu - zapisy w księgach kolportera
str. 62  
9.
Księgowanie faktury dokumentującej zakup materiałów biurowych i koszt ich transportu
str. 64  
10.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez niezatrudnionego członka zarządu
str. 65  
11.
Dofinansowanie termomodernizacji w księgach podmiotu leczniczego, działającego w formie spółki z o.o.
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60