otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 8 (416) z dnia 20.04.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Rozrachunki z komornikiem w księgach wierzyciela
str. 4   
1.
Wynagrodzenie za poszukiwanie majątku dłużnika
str. 4  
2.
Zaliczka na pokrycie wydatków gotówkowych
str. 5  
II.
Lokaty pieniężne zakładane na okres dłuższy niż 3 miesiące
str. 6   
1.
Ewidencja księgowa lokat terminowych i odsetek otrzymywanych od tych lokat
str. 6  
2.
Prezentacja lokat zakładanych na okres dłuższy niż 3 miesiące w rachunku przepływów pieniężnych
str. 7  
B.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Rozchód wyrobów gotowych na własne potrzeby jednostki
str. 10   
1.
Wydanie wyrobów gotowych na rzecz budowy środka trwałego
str. 10  
2.
Wyroby gotowe zużyte podczas remontu środka trwałego
str. 13  
IV.
Podatek u źródła potrącony za granicą od należności licencyjnych
str. 14   
1.
Zarachowanie podatku pobranego przez zagranicznego kontrahenta
str. 14  
2.
Kurs do przeliczenia kwoty podatku potrąconego za granicą od należności w walucie obcej
str. 15  
3.
Ustalenie i ujęcie w księgach podatku zapłaconego za granicą, podlegającego odliczeniu w Polsce
str. 15  
4.
Ujęcie w księgach kwoty podatku u źródła, której nie można odliczyć
str. 17  
C.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Okres przechowywania dokumentów dotyczących zakupu lub wytworzenia środka trwałego
str. 19   
2.
Korekta błędu polegającego na zaniżeniu odpisów amortyzacyjnych od ulepszonego środka trwałego
str. 20   
3.
Amortyzacja wartości firmy w rachunku przepływów pieniężnych sporządzanym metodą pośrednią
str. 21   
4.
Uruchomienie kredytu inwestycyjnego w drodze zapłaty zobowiązania wobec sprzedawcy
str. 22   
5.
Umorzenie części pożyczki z WFOŚ przeznaczonej na ulepszenie lub remont środka trwałego
str. 23   
D.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przeznaczenie zysku netto w spółce z o.o. na wypłatę dywidendy
str. 25   
1.
Zasady podziału zysku i forma wypłaty dywidendy
str. 25  
2.
Moment rozliczenia wyniku finansowego w księgach rachunkowych
str. 26  
3.
Podatek dochodowy należny od dywidendy wypłacanej wspólnikom
str. 26  
4.
Wypłata dywidendy w walucie obcej z rachunku walutowego spółki
str. 27  
5.
Rozliczenie dywidendy wypłacanej w formie rzeczowej
str. 29  
E.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ewidencja zaangażowania wydatków w jednostce budżetowej w przypadku umów wieloletnich
str. 33   
2.
Wykazanie środków pieniężnych w drodze w sprawozdaniu Rb-N
str. 35   
3.
Przychody z tytułu wynajmu sal lekcyjnych w księgach rachunkowych szkoły
str. 36   
4.
Prezentacja dotacji podmiotowej w rachunku zysków i strat instytucji kultury
str. 37   
F.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wartości niematerialne według MSR 38 - zasady naliczania amortyzacji
str. 38   
1.
Ogólne zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych
str. 38  
2.
Czynniki wpływające na okres użytkowania składnika wartości niematerialnych
str. 39  
3.
Wybór metody amortyzacji odzwierciedlającej sposób czerpania korzyści ze składnika aktywów
str. 40  
4.
Weryfikacja metody amortyzacji, okresu użytkowania i wartości końcowej
str. 43  
G.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Blokada środków pieniężnych w związku z otrzymaniem gwarancji bankowej
str. 45  
2.
Wycena prowizji za prowadzenie rachunku walutowego
str. 45  
3.
Zwrot podatku od czynności cywilnoprawnych zapłaconego w poprzednim roku obrotowym
str. 46  
4.
Wpływ faktury dokumentującej zakup usług wykonanych w poprzednim miesiącu
str. 47  
5.
Podatek od nieruchomości dotyczący gruntu zaliczanego do inwestycji
str. 47  
6.
Składki członkowskie w księgach rachunkowych stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą
str. 48  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Jak rozliczyć zobowiązanie jednostki wobec jej właściciela?
str. 49  
2.
Faktura korygująca WNT otrzymana w marcu, dotycząca kosztów roku ubiegłego
str. 50  
3.
Opakowania wytworzone we własnym zakresie - ewidencja i wycena
str. 51  
4.
Zobowiązanie krótkoterminowe z tytułu kredytu wobec banku, w którym jednostka posiada udziały
str. 53  
5.
Sprawozdanie finansowe na dzień poprzedzający dzień przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową
str. 54  
6.
Rozliczenie kosztów po przejściu z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość
str. 56  
7.
Czy wartość robót w toku uwzględnia się ustalając przychody do badania sprawozdania finansowego?
str. 57  
8.
Skutki zawarcia umowy faktoringu niewłaściwego w bilansie
str. 59  
9.
Przychody uzyskane ze zbiórki publicznej w stowarzyszeniu nieprowadzącym działalności gospodarczej
str. 60  
10.
Jak ująć koszty zużycia energii w jednostce prowadzącej działalność produkcyjną?
str. 61  
11.
Udziały i akcje zaliczane do długoterminowych aktywów finansowych - wycena i prezentacja w bilansie
str. 62  
12.
Jak ująć w księgach kwotę utraconych korzyści, zasądzoną przez sąd?
str. 65  
13.
Nieodpłatne otrzymanie środków chemicznych do produkcji w księgach członka grupy producentów rolnych
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60