otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 6 (414) z dnia 20.03.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Opłata za korzystanie ze środowiska i opłata produktowa za 2015 r.
str. 4   
2.
Opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2016 r.
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Rozrachunki związane z wynagrodzeniami za grudzień, płatnymi w styczniu
str. 8  
2.
Ewidencja i wycena bilansowa produkcji w toku
str. 10  
3.
Przedpłata wpłacona na poczet przyszłej usługi w bilansie
str. 11  
4.
Ujęcie w bilansie weksla obcego z terminem wykupu powyżej roku
str. 12  
5.
Prezentacja wybranych zdarzeń w sprawozdaniu spółki z o.o., będącej wspólnikiem spółki komandytowej
str. 13  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Ustalenie wyniku podatkowego przy sporządzaniu porównawczego rachunku zysków i strat
str. 16   
1.
Podstawa ustalania wyniku podatkowego u podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
str. 16  
2.
Praktyczne metody ustalenia wyniku podatkowego
str. 16  
III.
Opłata za zajęcie pasa drogowego w księgach rachunkowych
str. 21   
1.
Zasady i terminy uiszczania opłat za zajęcie pasa drogowego
str. 21  
2.
Ujęcie w księgach opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku decyzji wydawanej na okres wieloletni
str. 21  
3.
Ewidencja opłaty za zajęcie pasa drogowego w przypadku decyzji bezterminowej
str. 23  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Skutki niewyksięgowania z ewidencji bilansowej sprzedanego środka trwałego
str. 25   
2.
Korekta błędnie zakwalifikowanej nieruchomości
str. 25   
3.
Wydatki na zakup wyposażenia do budowanego środka trwałego
str. 27   
4.
Ewidencja księgowa wydatków związanych z uzyskaniem koncesji i ustanowieniem użytkowania górniczego
str. 28   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod wynajem
str. 30   
1.
Kiedy nieruchomości zaliczamy do inwestycji?
str. 30  
2.
Koszty i przychody związane z utrzymywaniem nieruchomości zaliczonej do inwestycji
str. 32  
3.
Sposoby wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji
str. 32  
4.
Ulepszenie nieruchomości zaliczonej do inwestycji
str. 34  
5.
Nieruchomości zaliczone do inwestycji w ujęciu podatkowym
str. 35  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r.
str. 37   
2.
Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych
str. 38   
3.
Ujęcie faktur zakupu w ewidencji analitycznej według podziałek klasyfikacji budżetowej
str. 39   
4.
Klasyfikacja budżetowa usług świadczonych przez operatora sieci komórkowej
str. 40   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

V.
Wartości niematerialne według MSR 38 - modele wyceny bilansowej
str. 41   
1.
Model oparty na wartości przeszacowanej
str. 41  
2.
Model oparty na cenie nabycia lub koszcie wytworzenia
str. 42  
3.
Ustalenie okresu użytkowania składnika
str. 42  
4.
Wstrzymanie amortyzacji składnika aktywów przeznaczonego do sprzedaży
str. 45  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Sprawozdanie finansowe za 2015 r. - według starego, czy nowego załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości?
str. 46  
2.
Czy spółka z o.o., będąca jednostką mikro, musi sporządzać sprawozdanie z działalności?
str. 46  
3.
Korekta VAT i zaliczenie powstałej nadpłaty na poczet zobowiązania z tytułu podatku dochodowego
str. 47  
4.
Jak rozliczyć różnice kursowe ustalone na dzień bilansowy od własnych środków pieniężnych?
str. 48  
5.
Amortyzacja prawa użytkowania wieczystego gruntu wyłącznie dla celów bilansowych
str. 49  
6.
Jak ująć w księgach odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia należności?
str. 49  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Dane porównawcze w sprawozdaniu finansowym przy różnej długości okresów sprawozdawczych
str. 50  
2.
Czy jednostka, która w poprzednim roku nie prowadziła ksiąg rachunkowych, wykazuje dane porównawcze?
str. 52  
3.
Rozliczenie niedoboru zawinionego towarów ewidencjonowanych w cenach sprzedaży brutto
str. 53  
4.
Jak ująć fakturę, gdy zobowiązany do zapłaty jest inny podmiot niż nabywca?
str. 55  
5.
Moment zaliczenia otrzymanej kaucji z tytułu najmu na dobro przychodów
str. 55  
6.
Potrącenie z wynagrodzenia pracownika na poczet egzekucji administracyjnej
str. 56  
7.
Jak ustalić wysokość kapitału podstawowego w spółce cywilnej?
str. 57  
8.
Zakup biletu dla zleceniobiorcy ze środków obrotowych spółki
str. 59  
9.
Czy powiązania pomiędzy spółką jawną i spółką z o.o. oraz ich udziałowcami ujawnia się w sprawozdaniu?
str. 60  
10.
Rozliczenia z pracownikiem z tytułu płatności kartami firmowymi
str. 62  
11.
Likwidacja towarów oraz ich przyjęcie do magazynu materiałów jako złom do sprzedaży
str. 64  
12.
Sprzedaż akcji za pośrednictwem domu maklerskiego
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60