otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 5 (413) z dnia 1.03.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Terminy prac bilansowych w marcu 2016 r.
str. 4   
2.
Moment ujęcia w kosztach zaliczki wpłaconej komornikowi - wyjaśnienie MF
str. 6   
3.
Postać sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostki mikro i małe
str. 7   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Wpływ zaciągniętej pożyczki na elementy sprawozdania finansowego
str. 10  
1.1.
Ujęcie w bilansie oraz wycena zobowiązania z tytułu pożyczki str. 10  
1.2.
Odsetki od zaciągniętej pożyczki w rachunku zysków i strat str. 12  
1.3.
Wpływy i wydatki związane z zaciągnięciem i zwrotem pożyczki w rachunku przepływów pieniężnych str. 12  
1.4.
Ujawnienie danych o zaciągniętych pożyczkach w informacji dodatkowej str. 13  
2.
Prezentacja skutków zawarcia umowy leasingu w rocznym sprawozdaniu finansowym
str. 15  
2.1.
Zasady ewidencji leasingu finansowego i podziału opłat na część kapitałową i odsetkową str. 15  
2.2.
Ujęcie informacji o leasingu finansowym w sprawozdaniu sporządzonym według załącznika nr 1 str. 16  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

II.
Rachunki w walucie obcej opłacone kartą płatniczą podczas podróży służbowej
str. 21   
1.
Kurs do przeliczenia na złote kosztów zagranicznej podróży służbowej dla celów bilansowych i podatkowych
str. 21  
2.
Ewidencja i rozliczenie wydatków służbowych uregulowanych przez pracownika firmową kartą płatniczą
str. 22  
III.
Aktywa otrzymane w drodze darowizny wykorzystane w prowadzonej działalności
str. 24   
1.
Wycena składników otrzymanych w drodze darowizny
str. 24  
2.
Sposób ujęcia otrzymanej darowizny w księgach rachunkowych
str. 24  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Nakłady poniesione na monitoring i klimatyzację w obcym budynku
str. 28   
2.
Skutki unieważnienia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej
str. 29   
3.
Opłaty za zawarcie przedwstępnej umowy nabycia lokalu od dewelopera
str. 29   
4.
Sprzedaż ulepszenia w obcym środku trwałym
str. 30   
5.
Prawa autorskie do projektu opakowań nowych wyrobów, których produkcję wstrzymano
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

IV.
Wątpliwości związane z prezentacją wybranych zdarzeń w bilansie
1.
Należności krótkoterminowe w bilansie dla jednostek małych
str. 33  
2.
Nadpłata składek ZUS
str. 34  
3.
Zaliczka wpłacona na poczet zakupu środka trwałego
str. 35  
4.
VAT do odliczenia w późniejszym okresie sprawozdawczym
str. 35  
5.
Nadpłata dokonana przez nabywcę towarów
str. 37  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Ewidencja środków trwałych zakupionych przez instytucję kultury ze środków własnych oraz z dotacji
str. 38   
2.
Odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań i kary w księgach SP ZOZ
str. 40   
3.
Czy wartość otrzymanych nieodpłatnie gruntów należy wyksięgować z konta funduszu instytucji kultury?
str. 41   
4.
Koszty administrowania środkami ZFŚS w księgach samorządowego zakładu budżetowego
str. 42   
5.
Nagroda przyznana dyrektorowi SP ZOZ za rok ubiegły i wypłacona ze środków szpitala
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

V.
Korekta przychodów ze sprzedaży w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.
str. 45   
1.
Moment korekty przychodów w świetle prawa podatkowego
str. 45  
2.
Ujęcie faktury korygującej w księgach rachunkowych
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VI.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Uproszczenia w spółkach z o.o. spełniających kryteria określone dla jednostek małych
str. 49  
2.
Obowiązek i termin inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
str. 50  
3.
Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych za grudzień 2015 r., otrzymane w 2016 r.
str. 51  
4.
Do jakiej kategorii aktywów zaliczyć maszyny i urządzenia będące przedmiotem najmu?
str. 51  
VII.
Z listów Czytelników
1.
Jak ustalić próg istotności dla ujęcia wstępnej opłaty leasingowej bezpośrednio w koszty?
str. 52  
2.
Przychody z tytułu kary umownej nałożonej na zleceniobiorcę za niewykonanie obowiązków
str. 54  
3.
Ewidencja kwot otrzymanych tytułem udziału w zysku spółki komandytowej w księgach udziałowca
str. 55  
4.
Rozliczenie zaliczki pobranej przez pracownika na zakup waluty obcej w kantorze
str. 57  
5.
W ciężar jakich kosztów zaliczyć wydatki na obsługę serwisową zakupionego sprzętu komputerowego?
str. 59  
6.
Sprzedaż akcji obcych za pośrednictwem biura maklerskiego
str. 60  
7.
Czy korzystając z uproszczeń w zakresie nieustalania podatku odroczonego uwzględnia się zasadę istotności?
str. 61  
8.
Objęcie ewidencją bilansową różnych odmian działalności prowadzonych przez osobę fizyczną
str. 63  
9.
Przejęcie spółki w drodze łączenia udziałów, gdy obie spółki mają inny rok obrotowy
str. 64  
10.
Przychody i koszty do ustalenia obowiązku sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60