otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 4 (412) z dnia 20.02.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Zmiany w Krajowych Standardach Rachunkowości
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Uproszczenia w sprawozdawczości i wycenie instrumentów finansowych w przedsiębiorstwie osoby fizycznej
str. 9  
2.
Analiza należności przeterminowanych w celu dokonania odpisów aktualizujących
str. 12  
II.
Obowiązek badania sprawozdania - kogo dotyczy i co oznacza?
str. 14   
1.
Jednostki, których sprawozdanie finansowe za 2016 r. podlegać będzie obowiązkowemu badaniu
str. 14  
2.
Ustalenie wysokości przychodów oraz stanu zatrudnienia decydujących o obowiązku badania sprawozdania
str. 15  
3.
Obowiązki jednostki, której sprawozdanie finansowe podlega badaniu
str. 18  
4.
Konsekwencje niepoddania sprawozdania finansowego badaniu
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Zakup środka trwałego od kontrahenta z Unii Europejskiej poprzedzony zaliczką
str. 20   
1.
Wycena zobowiązania w walucie obcej oraz rozchodu środków pieniężnych tytułem zapłaty zaliczki
str. 20  
2.
Przyjęcie środka trwałego do używania i rozliczenie różnic kursowych
str. 21  
3.
Wycena na dzień bilansowy nierozliczonej zaliczki na zakup środka trwałego
str. 22  
IV.
Rozliczenie produkcji w jednostce prowadzącej konta zespołu 4
str. 24   
1.
Zasady ewidencji kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4
str. 24  
2.
Wycena i ewidencja wyrobów przy uproszczonej ewidencji kosztów
str. 25  
3.
Ewidencja przyjęcia półproduktów do magazynu oraz ich przekazania do dalszej produkcji
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Niedobór całkowicie zamortyzowanego środka trwałego ujawniony podczas spisu z natury
str. 29   
2.
Zwrot dotacji wykorzystanej na wytworzenie środka trwałego
str. 30   
3.
Czy można obniżyć stawki amortyzacji bilansowej bez zmiany stawek amortyzacji podatkowej?
str. 32   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Ustalanie i rozliczanie wartości firmy powstałej przy nabyciu przedsiębiorstwa
str. 34   
1.
Wielkości jakie należy uwzględnić ustalając wartość firmy
str. 34  
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych zakupu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
str. 35  
3.
Dodatnia wartość firmy jako składnik aktywów trwałych
str. 36  
4.
Zasady rozliczania ujemnej wartości firmy w księgach rachunkowych
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach budżetowych
str. 40   
2.
Ewidencja faktury korygującej i prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N oraz w bilansie
str. 41   
3.
Finansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów
str. 43   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Wartości niematerialne według MSR 38 - wyodrębnianie komponentów składowych aktywów niematerialnych
str. 45   
1.
Przykłady sytuacji, w których podejście komponentowe jest uzasadnione
str. 45  
2.
Procedury wyodrębniania komponentów z danego składnika aktywów
str. 46  
3.
Ocena kierownictwa w kwestii wyodrębnienia elementów składowych z aktywów niematerialnych
str. 49  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
W której pozycji bilansu wykazać kwotę niespłaconego kredytu?
str. 50  
2.
Jak ująć w księgach nakłady poniesione na prace badawcze?
str. 51  
3.
Czy opakowania zwrotne kaucjonowane ujmuje się w księgach nabywcy towarów?
str. 51  
4.
Jak ująć wydatki związane z założeniem spółki z o.o.?
str. 52  
5.
Do jakiego paragrafu wydatków budżetowych zaliczyć koszty zakupu odzieży i obuwia roboczego?
str. 52  
6.
Do jakiej kategorii kosztów zaliczyć wydatki na prezenty dla kontrahentów?
str. 53  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Szczegółowość sprawozdania finansowego spółki z o.o. spełniającej kryteria dla jednostek mikro
str. 54  
2.
Czy spółka z o.o. będąca podmiotem leczniczym może stosować uproszczenia dla jednostek małych?
str. 55  
3.
Rozliczanie w czasie opłaty wstępnej w leasingu operacyjnym w jednostce prowadzącej wyłącznie konta zespołu 4
str. 56  
4.
Czy przychody i koszty spółki jawnej ujmuje się w księgach wspólnika będącego spółką komandytowo-akcyjną?
str. 57  
5.
W jakim momencie zaksięgować przychody z tytułu należnego zysku w innej spółce?
str. 58  
6.
Skutki poniesienia straty przez spółkę osobową w księgach wspólnika
str. 59  
7.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe - czy należy sporządzić i złożyć do urzędu skarbowego oraz KRS?
str. 60  
8.
Faktura korygująca skutkująca zmniejszeniem kosztów dotyczących lat ubiegłych
str. 62  
9.
Ujęcie w księgach dotacji na zakup środków do produkcji na przełomie dwóch lat obrotowych
str. 63  
10.
Rozchód wyrobów gotowych do oceny laboratoryjnej i rozliczenie odchyleń od cen ewidencyjnych
str. 64  
11.
Przeniesienie własności rzeczy w zamian za podatki
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60