otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 3 (411) z dnia 1.02.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Korekta kosztów z tytułu otrzymanych rabatów w świetle przepisów obowiązujących od 2016 r.
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Ustalenie na dzień bilansowy sald konta ZFŚS oraz rachunku bankowego tego funduszu
str. 7  
2.
Rezerwy na świadczenia pracownicze uzależnione od stażu pracy – obowiązek tworzenia i ich aktualizacja
str. 10  
II.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej
str. 15   
1.
Wynikowe i bilansowe rozliczanie różnic kursowych z wyceny aktywów i pasywów w walucie obcej
str. 15  
2.
Praktyczne sposoby rozliczenia w księgach następnego roku różnic kursowych ujętych na dzień bilansowy
str. 16  
3.
Rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej na przykładzie różnic powstałych na rozrachunkach
str. 18  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Aport do spółki osobowej w księgach spółki i wspólnika
str. 22   
1.
Ujęcie w księgach składników majątku otrzymanych w formie aportu
str. 22  
2.
Wyksięgowanie z ewidencji składnika wniesionego aportem i objęcie udziałów w zysku spółki osobowej
str. 23  
3.
Zasady rozliczania i ewidencji księgowej VAT od aportu
str. 23  
IV.
Wydatki na odzież i obuwie robocze w księgach pracodawcy
str. 26   
1.
Obowiązek wyposażania pracowników w ubrania robocze
str. 26  
2.
Podstawa prawna wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego
str. 26  
3.
Opodatkowanie i oskładkowanie wartości świadczeń i ekwiwalentów przysługujących na podstawie przepisów bhp
str. 27  
4.
Ewidencja przekazania pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz wypłaty ekwiwalentu pieniężnego
str. 27  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Różne stawki amortyzacji bilansowej i podatkowej środka trwałego sfinansowanego dotacją
str. 30   
2.
Ujęcie poniesionych nakładów jako ulepszeń w obcym środku trwałym
str. 32   
3.
Amortyzacja środków trwałych, których wartość nie przekracza 3.500 zł
str. 33   
4.
Przyjęcie do używania środków trwałych zakupionych na potrzeby parku technologicznego
str. 34   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Premie należne pracownikom za bieżący okres, wypłacane w okresach następnych
str. 35   
1.
Zasady zaliczania premii do kosztów bilansowych odpowiedniego okresu sprawozdawczego
str. 35  
2.
Ewidencja premii za 2015 r., wypłaconej w 2016 r. oraz prezentacja w bilansie
str. 36  
3.
Tworzenie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na premie kwartalne
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zmiany w klasyfikacji budżetowej wprowadzone w 2015 r., obowiązujące od 1 stycznia 2016 r.
str. 40   
2.
Prezentacja w bilansie środków pieniężnych, które do końca roku nie zostały przekazane do budżetu
str. 42   
3.
Książki nabywane przez gminne centrum kultury w celu ich sprzedaży
str. 43   
4.
Materiały promocyjne w postaci spotów reklamowych w ewidencji księgowej jednostki budżetowej
str. 44   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Różnice przejściowe między wartością bilansową i podatkową środków trwałych na przestrzeni lat
str. 45   
1.
Ustalenie odroczonego podatku dochodowego przy wykorzystaniu podejścia bilansowego
str. 45  
2.
Ewidencja księgowa i wpływ odroczonego podatku dochodowego na wynik finansowy
str. 45  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Czy odpisy aktualizujące wartość należności wykazuje się w bilansie?
str. 52  
2.
Czy otrzymaną od banku najemcy gwarancję na pokrycie należności ująć w ewidencji bilansowej?
str. 52  
3.
Zwrot dotacji niewykorzystanej do końca roku budżetowego w samorządowym zakładzie budżetowym
str. 53  
4.
Kiedy wskazane jest stosowanie konta pozabilansowego "Środki trwałe w likwidacji"?
str. 54  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczenie nadwyżki towarów ujawnionej w toku spisu z natury
str. 54  
2.
Kiedy organ zatwierdzający powinien podjąć decyzję o stosowaniu uproszczeń dla jednostek małych?
str. 55  
3.
Prezentacja należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych w bilansie
str. 56  
4.
Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. przez jej wspólnika
str. 57  
5.
Rozliczenie transakcji uregulowanych kartą płatniczą w placówce handlu detalicznego
str. 58  
6.
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym – ewidencja zasądzonych odsetek oraz zwrot kosztów sądowych
str. 60  
7.
Nadwyżka wartości wniesionego aportu nad wartością nominalną objętych udziałów
str. 61  
8.
Pokrycie straty bilansowej z lat ubiegłych w spółdzielni
str. 62  
9.
Rozliczenie zysku ze sprzedaży przy umowie finansowego leasingu zwrotnego
str. 63  
10.
Odzyskanie części wierzytelności na podstawie zawartej ugody
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60