otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma
       Ostatnia aktualizacja: 27.09.2022 r., godz. 08:46
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 43.956
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych  »  Dodatek Nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych   »  Szczegółowy spis treści
Plan kont z obszernym komentarzem bilansowo-podatkowym
BI
Szczegółowy spis treści

Co nowego w przepisach w 2016 r. ?

Dodatek nr 4 do Biuletynu Informacyjnego dla Służb Ekonomiczno - Finansowych
pokaż fragmenty artykułów
I.

LIMITY NA 2016 R.

1.
Limity dla celów VAT
str. 5   
2.
Limity dla celów podatku dochodowego
str. 5   
3.
Limity dla celów rachunkowości
str. 7   
II.

ZMIANY W PRZEPISACH O VAT I PODATKU AKCYZOWYM OD 1 STYCZNIA 2016 R.

1.
Urząd skarbowy właściwy w sprawie VAT
str. 8   
2.
Rozliczanie VAT przy zastosowaniu tzw. prewspółczynnika
str. 9   
3.
Dłużnik w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego - brak prawa do ulgi na złe długi
str. 12   
4.
Zmiana stawki VAT na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej
str. 12   
5.
Od 1 stycznia 2016 r. nowe regulacje dotyczące wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy
str. 13   
III.

ZMIANY W PRZEPISACH O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD OSÓB PRAWNYCH

1.
Korekta przychodów i kosztów podatkowych w 2016 r.
str. 13   
2.
Od 2016 r. nie ma już obowiązku korygowania kosztów na skutek nieterminowej zapłaty zobowiązania
str. 16   
3.
Zmiany w zwolnieniu z opodatkowania dywidend
str. 17   
4.
Moment powstania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) i papierów wartościowych - zmiany w PIT
str. 19   
5.
Zmiany w podatku dochodowym (PIT i CIT) związane ze wspieraniem innowacyjności
str. 19   
6.
Od niektórych odpraw i odszkodowań płatnicy pobiorą 70% podatek PIT
str. 22   
7.
Zmiany wprowadzające ulgę podatkową dla pracodawców tworzących przyzakładowe żłobki i przedszkola
str. 23   
8.
Opodatkowanie przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych oraz dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej
str. 24   
9.
Zmiany dotyczące opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych
str. 29   
10.
Informacje przesyłane do urzędu skarbowego za pośrednictwem CEIDG
str. 31   
11.
Zwolnienia z PIT obowiązujące w 2016 r.
str. 32   
12.
Pozostałe zmiany w PIT i CIT
12.1.
Nowelizacja ustaw o podatku dochodowym związana ze zmianami w działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
str. 34  
12.2.
Zmiany w przepisach dotyczących podmiotów powiązanych
str. 35  
12.3.
Opłata produktowa a koszty podatkowe u podatników PIT i CIT
str. 36  
12.4.
Zwolnienie z CIT m.in. odsetek od listów zastawnych
str. 36  
12.5.
Nowelizacja ustaw podatkowych związana z uchwaleniem nowego Prawa restrukturyzacyjnego
str. 37  
12.6.
Zmiany dotyczące zaliczania do kosztów opłat wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
str. 37  
12.7.
Zmiany w PIT wprowadzone ustawą o odnawialnych źródłach energii
str. 38  
IV.

NOWA POLSKA KLASYFIKACJA WYROBÓW I USŁUG (PKWiU)

str. 39    
V.

ZMIANY W PRZEPISACH O RACHUNKOWOŚCI

1.
Nowe uproszczenia w rachunkowości wprowadzone m.in. dla małych jednostek
str. 39   
1.1.
Nowe uproszczone zasady sprawozdawczości finansowej dla małych jednostek
str. 39  
1.2.
Inne uproszczenia dla małych jednostek
str. 40  
1.3.
Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów dla małych organizacji pozarządowych
str. 41  
1.4.
Pozostałe najważniejsze zmiany
str. 42  
1.5.
Termin wejścia w życie nowych regulacji
str. 44  
1.6.
MF wyjaśniło, od kiedy mają zastosowanie zmiany w zakresie opinii wyrażanych przez biegłych rewidentów o sprawozdaniach finansowych
str. 44  
2.
Zniesienie obowiązku publikacji sprawozdań finansowych spółdzielni w "Monitorze Spółdzielczym"
str. 44   
3.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie sporządzania skonsolidowanych sprawozdań
str. 45   
4.
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
str. 45   
5.
Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
str. 46   
6.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości w związku z możliwością tworzenia centrów usług wspólnych
str. 47   
7.
Zmiany w ustawie o rachunkowości związane z Prawem restrukturyzacyjnym
str. 47   
8.
Opublikowano stanowisko w sprawie funduszy własnych spółdzielni mieszkaniowych
str. 48   
9.
Nowelizacja KSR nr 7
str. 48   
VI.

CO SIĘ ZMIENIŁO W PRAWIE PRACY W 2016 R.?

str. 49    
1.
Zmiany w umowach terminowych
1.1.
Uregulowanie ponownego zawarcia umowy na okres próbny
str. 49  
1.2.
Likwidacja umowy na czas wykonania określonej pracy
str. 49  
1.3.
Nowe limity zatrudnienia na czas określony
str. 49  
1.4.
Nowy wzór umowy o pracę
str. 50  
1.5.
Dłuższe wypowiedzenie umowy na czas określony
str. 52  
1.6.
Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
str. 52  
1.7.
Obowiązki informacyjne wobec Państwowej Inspekcji Pracy i pracownika
str. 52  
1.8.
Przepisy przejściowe w zakresie umów terminowych
str. 53  
1.9.
Zasady ustalania stażu zakładowego dla potrzeb wypowiedzenia
str. 54  
1.10.
Nowe uregulowanie umowy na zastępstwo
str. 54  
2.
Zmiany w zakresie udzielania i wykorzystywania urlopów z tytułu rodzicielstwa
2.1.
Urlop macierzyński
str. 55  
2.2.
Udzielanie urlopu rodzicielskiego na nowych zasadach
str. 60  
2.3.
Nowe zasady udzielania urlopu ojcowskiego i wychowawczego
str. 65  
3.
Finansowe wsparcie na zatrudnienie młodych bezrobotnych w latach 2016-2018
str. 66   
VII.

ZMIANY W SKŁADKACH ZUS W 2016 R.

1.
Wyższa kwota minimalnego wynagrodzenia
1.1.
Podstawa wymiaru składek pracowników
str. 67  
1.2.
ZUS pracowników na wychowawczym
str. 67  
1.3.
Dobrowolne ubezpieczenia
str. 68  
1.4.
Podstawa wymiaru składek społecznych nowego przedsiębiorcy
str. 68  
1.5.
Składka na FP od pensji grudniowej wypłaconej w styczniu
str. 69  
2.
Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia
2.1.
Ubezpieczenia ze zlecenia od 1 stycznia 2016 r.
str. 70  
2.2.
Możliwość wyboru ubezpieczeń z umowy zlecenia lub pozarolniczej działalności
str. 71  
2.3.
Ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy opłacającego składki na preferencyjnych warunkach wykonującego umowę zlecenia
str. 72  
3.
Zmiana wysokości prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
3.1.
Roczny limit podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych
str. 73  
3.2.
Granica podstawy wymiaru składki chorobowej
str. 74  
3.3.
Składki ZUS przedsiębiorcy
str. 75  
3.4.
ZUS za pracownika oddelegowanego za granicę
str. 76  
4.
Ulga w składce zdrowotnej dla przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński
str. 76   
5.
Dodatkowe kody w ZUS
str. 77   
VIII.

ZASIŁKI I INNE ŚWIADCZENIA

1.
Zmiany w ustalaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla osób deklarujących podstawę składki na ubezpieczenie chorobowe
str. 78   
2.
Minimalna podstawa wymiaru "chorobówki" w 2016 r.
str. 81   
3.
E-zwolnienia nową formą potwierdzania niezdolności do pracy
str. 82   
4.
Czy zniknie sankcja za nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego?
str. 85   
5.
Szczegóły z zakresie wystawiania e-zwolnień
str. 88   
6.
Zmiany w zakresie wysokości oraz okresu należnego zasiłku macierzyńskiego
str. 92   
IX.

ZMIANY W ZAKRESIE ORDYNACJI PODATKOWEJ

1.
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika
str. 94   
2.
Właściwość organów podatkowych
str. 94   
3.
Stawki odsetek od zaległości podatkowych
str. 96   
4.
Korekta deklaracji podatkowej
str. 97   
5.
Nowe sposoby doręczania pism przez fiskusa
str. 97   
6.
Zmiany w reprezentowaniu podatników przez pełnomocników
str. 99   
7.
Większy katalog kar porządkowych
str. 100   
8.
Cennik opłat za kopie z akt sprawy
str. 101   
9.
Zapłata podatku przez osobę trzecią
str. 102   
10.
Jednolity plik kontrolny
str. 103   
11.
Nowości w zakresie wydawania interpretacji podatkowych
str. 103   
X.

ZMIANY W PRAWIE UPADŁOŚCIOWYM I INNYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH SPÓŁEK

1.
Od 1 stycznia 2016 r. obowiązuje Prawo restrukturyzacyjne
str. 104   
2.
Cztery nowe postępowania z Prawa restrukturyzacyjnego
str. 106   
2.1.
Postępowanie o zatwierdzenie układu
str. 107  
2.2.
Przyspieszone postępowanie układowe
str. 108  
2.3.
Postępowanie układowe
str. 109  
2.4.
Postępowanie sanacyjne
str. 110  
3.
Jakie zmiany w Prawie upadłościowym?
str. 111   
3.1.
Nowa definicja niewypłacalności
str. 111  
3.2.
Wniosek o ogłoszenie upadłości
str. 112  
3.3.
Odpowiedzialność za szkodę
str. 112  
3.4.
Układ w upadłości
str. 113  
3.5.
Zmiany w zgłaszaniu wierzytelności
str. 113  
3.6.
Nowa możliwość w postaci przygotowanej likwidacji
str. 114  
3.7.
CRRiU dopiero od 2018 r.
str. 115  
4.
Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządu, likwidatorów i wspólników
str. 115   
5.
Zmiany w orzekaniu zakazu prowadzenia działalności
str. 117   
6.
Rozszerzenie możliwości procedury S24
str. 118   
7.
E-PUAP jako podpis wystarczający do złożenia wniosku do KRS
str. 119   
8.
PCC w spółkach od 1 stycznia 2016 r.
str. 120   
Fachowe czasopisma dla księgowych - PoznajProdukty.gofin.pl
WWW.NEWSLETTER.GOFIN.PL
 
 
 
BI

Roczne spisy treści

 
 

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.