otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 2 (410) z dnia 20.01.2016   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Kursy średnie walut obcych do wyceny bilansowej, ogłoszone przez NBP 31 grudnia 2015 r.
str. 4   
2.
Od 1 styczna 2016 r. niektóre organizacje pozarządowe mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów
str. 6   
3.
Ważne terminy w lutym 2016 r.
str. 9   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Wątpliwości związane z tworzeniem i rozwiązywaniem rezerw
str. 10  
2.
Uzgodnienie obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych
str. 15  
II.
Podmioty powiązane według prawa bilansowego z uwzględnieniem najnowszych zmian
str. 17   
1.
Prezentacja informacji o jednostkach powiązanych w sprawozdaniu przed zmianą ustawy o rachunkowości
str. 17  
2.
Zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości w zakresie jednostek powiązanych
str. 19  
3.
Prezentacja danych dotyczących jednostek powiązanych w poszczególnych elementach sprawozdania po zmianach
str. 21  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Ujęcie w księgach skutków korekty VAT naliczonego za 2015 r.
str. 24   
1.
Zasady dokonywania korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku
str. 24  
2.
Wpływ rocznej korekty VAT na przychody i koszty podatkowe
str. 25  
3.
Rozliczenie skutków korekty VAT w księgach rachunkowych
str. 26  
IV.
Jak ustalić normalny poziom wykorzystania zdolności produkcyjnych?
str. 28   
1.
Koszty uwzględniane przy ustalaniu kosztu wytworzenia produktów
str. 28  
2.
Zasady kalkulacji i ujęcie w księgach kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych
str. 29  
3.
Ustalenie kosztu niewykorzystanych zdolności produkcyjnych przy zastosowaniu kosztów planowanych
str. 31  
4.
Ujęcie kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych
str. 33  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Dofinansowanie otrzymane na pokrycie kosztów ulepszenia już istniejącego środka trwałego
str. 35   
2.
Przekazanie przedmiotu leasingu finansowego na podstawie umowy cesji
str. 37   
3.
Rozszerzenie programu komputerowego o kolejne stanowiska
str. 38   
4.
Nabycie dzierżawionej wcześniej nieruchomości, w której poniesiono nakłady na ulepszenie
str. 39   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Przejście przedsiębiorstwa produkcyjnego na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2016 r.
str. 42   
1.
Jednostki zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r.
str. 42  
2.
Zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz otwarcie ksiąg rachunkowych
str. 42  
3.
Wycena składników inwentarza i sporządzenie bilansu otwarcia na przykładzie
str. 43  
4.
Ustalenie polityki rachunkowości, przyjęcie zakładowego planu kont oraz wybór ewidencji kosztów
str. 46  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Od 1 stycznia 2016 r. jednostki i zakłady budżetowe powinny wprowadzić zmiany w polityce rachunkowości
str. 48   
2.
Przeniesienie własności lokalu na rzecz samorządowej instytucji kultury
str. 49   
3.
Dostęp do serwisu internetowego w klasyfikacji budżetowej
str. 50   
4.
Wydatek poniesiony na sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika
str. 50   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VI.
Praktyczne zastosowanie MSR – jak ująć zwrot (refundację) nakładów na inwestycję w obcym obiekcie?
str. 51   
1.
Różne podejścia księgowe dotyczące ujęcia otrzymanej refundacji
str. 51  
2.
Analiza i ocena istoty ekonomicznej refundacji
str. 52  
3.
Ujęcie refundacji na zasadach analogicznych jak dotacji rządowych
str. 53  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Jakie wymogi formalne należy spełnić przy podpisywaniu sprawozdania finansowego?
str. 55  
2.
Jaką datę podać na arkuszu spisu z natury, gdy ostatni dzień roku w firmie jest dniem wolnym od pracy?
str. 55  
3.
Czy spółka z o.o. powstała pod koniec roku może wydłużyć swój pierwszy rok obrotowy?
str. 56  
4.
Jakich zapisów należy dokonać w księgach w związku z rezygnacją z budowy środka trwałego?
str. 57  
5.
Kiedy dokonać ostatniego odpisu amortyzacyjnego środka trwałego przeznaczonego do likwidacji?
str. 57  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Rozliczanie opłat za prowadzenie rachunku bankowego na przełomie dwóch lat obrotowych
str. 58  
2.
Prezentacja w bilansie kaucji wpłaconej za najem lokalu
str. 58  
3.
Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury?
str. 59  
4.
Rozliczanie kosztów wspólnych przy prowadzeniu różnych odmian działalności
str. 60  
5.
Elementy sprawozdania finansowego jednostki niezobowiązanej do badania tego sprawozdania
str. 61  
6.
Korekta błędu z lat poprzednich, dotycząca wysokości podatku dochodowego
str. 62  
7.
Samochód demonstracyjny w księgach i sprawozdaniu finansowym dealera
str. 63  
7.1.
Zakup samochodu w celach demonstracyjnych str. 63  
7.2.
Samochód demonstracyjny używany dłużej niż rok str. 64  
8.
Dokumentowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
str. 65  
9.
Jak ująć wydatki poniesione na uzyskanie certyfikatu jakości usług?
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60