otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 24 (408) z dnia 20.12.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
 

Informacja dla Czytelników

str. 4    
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Jakie zawiadomienia należy złożyć do urzędu skarbowego z końcem roku?
str. 5   
2.
Od maja 2016 r. zmiana w sposobie powiadamiania urzędu skarbowego o dobrowolnym prowadzeniu ksiąg
str. 6   
3.
Zmiany w rozporządzeniu w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych
str. 7   
4.
Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie funduszów własnych spółdzielni mieszkaniowych
str. 8   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Rezerwa utworzona na skutki toczącego się postępowania sądowego
str. 10  
2.
Zasady rozliczania kosztów zarządu oraz kosztów sprzedaży i ich prezentacja w rachunku zysków i strat
str. 14  
II.
Świadczenia przyznawane pracownikom z okazji Świąt
str. 17   
1.
Ogólne zasady ewidencji świadczeń na rzecz pracowników ze względu na źródło ich finansowania
str. 17  
2.
Paczki świąteczne dla dzieci pracowników sfinansowane ze środków ZFŚS
str. 18  
3.
Świadczenia pieniężne przyznane pracownikom ze środków ZFŚS
str. 20  
4.
Bony towarowe przekazane na rzecz pracowników ze środków obrotowych
str. 21  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Przychody ze sprzedaży na przełomie roku przy szczególnych warunkach dostawy
str. 24   
1.
Przychody w świetle ustawy o rachunkowości
str. 24  
2.
Jak kwestię momentu powstania przychodu regulują MSR?
str. 24  
3.
Wpływ szczególnych warunków dostawy na moment powstania przychodu bilansowego
str. 25  
4.
Data powstania przychodu dla celów podatkowych
str. 27  
IV.
Ustalanie wyniku finansowego w jednostce prowadzącej dwie odmiany działalności
str. 28   
1.
Sposoby ewidencji kosztów działalności podstawowej
str. 28  
2.
Przychody ze sprzedaży towarów i usług oraz koszty sprzedanych towarów i usług
str. 30  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Dotacja na dofinansowanie budowy środka trwałego stanowiąca niewielki procent jego wartości początkowej
str. 32   
2.
Jak ująć w księgach częściową likwidację środka trwałego?
str. 33   
3.
Koszty wykonania serii próbnych przed zakupem maszyny produkcyjnej
str. 34   
4.
Czy konstrukcja reklamy może być środkiem trwałym?
str. 35   
5.
Zbiorcze odpisy amortyzacyjne od niskocennych środków trwałych tego samego rodzaju i przeznaczenia
str. 36   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

V.
Środki trwałe w budowie według prawa bilansowego
str. 37   
1.
Ustalenie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie
str. 37  
2.
Zasady ewidencji środków trwałych w budowie
str. 38  
3.
Koszty wspólne budowy i ich rozliczanie na poszczególne obiekty
str. 40  
4.
Wycena środków trwałych w budowie na dzień bilansowy i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym
str. 41  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej
str. 42   
2.
Do końca 2015 r. instytucje kultury muszą dokonać korekty funduszu
str. 43   
3.
Zmiany dotyczące wspólnej obsługi jednostek sektora finansów publicznych od 1 stycznia 2016 r.
str. 44   
4.
Koszty postępowania egzekucyjnego w księgach rachunkowych SP ZOZ
str. 46   
5.
Czy zakup mebli do sal czytelniczych jest wydatkiem strukturalnym?
str. 46   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VI.
Zmiana metody ustalania różnic kursowych z podatkowej na rachunkową od 2016 r.
str. 47   
1.
Różnice kursowe dla celów podatkowych ustalane metodą rachunkową
str. 47  
2.
Wycena na dzień bilansowy aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych
str. 48  
3.
Metody rozliczania różnic kursowych powstałych w związku z wyceną bilansową w księgach roku następnego
str. 49  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Wydanie arkuszy spisowych w celu przeprowadzenia inwentaryzacji
str. 51  
2.
Dopłaty wniesione przez wspólników na pokrycie bieżącej działalności spółki
str. 51  
3.
Podatek u źródła potrącany z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu
str. 52  
4.
Opłata za pełnomocnictwo udzielone adwokatowi
str. 52  
5.
Ewidencja księgowa wynagrodzenia chorobowego
str. 53  
VIII.
Z listów Czytelników
1.
Zmiana zasad ewidencji kosztów od pierwszego dnia roku obrotowego
str. 53  
2.
Ewidencja wpłaconej zaliczki w jednostce niestosującej konta "Rozliczenie zakupu"
str. 55  
3.
Kompensata odsetek od należności z zobowiązaniem wobec tego samego kontrahenta
str. 56  
4.
Jakie są konsekwencje przejścia na inwentaryzację ciągłą środków trwałych?
str. 59  
5.
Bilansowe skutki zmiany korzystającego z dofinansowania PARP
str. 60  
6.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura rachunkowego
str. 61  
7.
Czy w związku z planowaną w 2016 r. likwidacją jednostki utworzyć rezerwę na przewidywane koszty tej likwidacji?
str. 62  
8.
Zabezpieczenie umowy wekslem in blanco po stronie wierzyciela i dłużnika
str. 64  
9.
Opłata z tytułu przekroczenia kwoty mlecznej w księgach rachunkowych producenta
str. 65  
10.
Ujęcie księgowe uprawnień do emisji dwutlenku węgla
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60