otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 23 (407) z dnia 1.12.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Kolejne wyjaśnienie Ministerstwa Finansów dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej
str. 4   
2.
Zmiany w rozporządzeniu o instrumentach finansowych
str. 5   
3.
Zmiany w rachunkowości zakładów ubezpieczeń i reasekuracji
str. 6   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Prezentacja odsetek w rachunku przepływów pieniężnych
str. 7  
2.
Szczegółowość sprawozdania finansowego jednostki małej
str. 10  
3.
Metoda inwentaryzacji pożyczek udzielonych z ZFŚS
str. 11  
II.
Zakres informacyjny rachunku zysków i strat jednostek małych
str. 12   
1.
Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów
str. 12  
2.
Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
str. 14  
3.
Przychody i koszty finansowe, czyli jak ustalić wynik na działalności finansowej
str. 16  
4.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
str. 19  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

III.
Wyroby w stałych cenach ewidencyjnych – wycena bilansowa i prezentacja w sprawozdaniu
str. 20   
1.
Podstawowe zasady wyceny bilansowej wyrobów gotowych objętych bieżącą ewidencją w stałych cenach ewidencyjnych
str. 20  
2.
Wycena bilansowa wyrobów gotowych, gdy koszt wytworzenia jest wyższy od ich cen sprzedaży netto
str. 21  
IV.
Kontrakt terminowy forward rozliczany fizycznie
str. 23   
1.
Sposoby ujęcia kontraktu forward na dzień zawarcia
str. 23  
2.
Wycena i ewidencja kontraktu na dzień jego rozliczenia
str. 24  
V.
Korekta błędów z lat ubiegłych – skutki zawyżenia kosztów amortyzacji
str. 26   
1.
Wyksięgowanie błędnych odpisów amortyzacyjnych za lata ubiegłe
str. 26  
2.
Skutki korekty zobowiązania podatkowego, wynikającej z popełnionego błędu
str. 27  
3.
Ewidencja księgowa korekty błędów istotnych i nieistotnych, dotyczących lat ubiegłych
str. 28  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Moment rozpoczęcia amortyzacji przedmiotu leasingu oraz ustalenie jego wartości początkowej
str. 30   
2.
Zakup nowego oprogramowania w związku z zakończeniem wsparcia technicznego dla oprogramowania starego
str. 32   
3.
Produkcja testowa związana z zakupem nowego środka trwałego
str. 33   
4.
Ulepszenie składnika majątku niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych
str. 34   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Inwentaryzacja w drodze spisu z natury
str. 36   
1.
Podstawowe informacje dotyczące spisu z natury
str. 36  
2.
Arkusz spisu z natury jako dowód księgowy
str. 36  
3.
Wątpliwości związane z przebiegiem i dokumentowaniem spisu z natury
str. 38  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska głównego księgowego w jednostce budżetowej
str. 40   
2.
Nadpłata składek na Fundusz Pracy w księgach samorządowej instytucji kultury
str. 41   
3.
Środki pieniężne pomyłkowo wpłacone na subkonto wydatków
str. 43   
4.
Kary pieniężne i koszty upomnienia stanowiące dochód budżetu państwa
str. 44   
5.
Korekta wartości gruntu odniesionego na zwiększenie funduszu instytucji kultury
str. 45   
G.

KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE STANDARDY RACHUNKOWOŚCI

VII.
Wartości niematerialne według MSR 38 – zasady wyceny początkowej cz. II
str. 46   
1.
Koszt wytworzenia składnika aktywów niematerialnych
str. 46  
2.
Wartość godziwa jako podstawa wyceny początkowej
str. 48  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Korekta kosztów o wartość stanu wyrobów w jednostce rozliczającej koszty na kontach zespołu 4
str. 51  
2.
Amortyzacja nieruchomości inwestycyjnej wycenianej według zasad stosowanych dla środków trwałych
str. 51  
3.
Kiedy można wystawić zastępczy dowód księgowy?
str. 52  
4.
Umorzenie udziałów z kapitału rezerwowego utworzonego z zysku
str. 52  
5.
Wycena na dzień bilansowy należności w walucie obcej od krajowego kontrahenta
str. 53  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Uproszczenia w zakresie sporządzania sprawozdań z działalności przez spółki z o.o.
str. 54  
2.
Prezentacja zdarzeń losowych w sprawozdaniu finansowym po zmianach prawa bilansowego
str. 56  
3.
Wydatki poniesione na wypłatę pracownikowi odprawy pieniężnej w związku z przejściem na rentę
str. 57  
4.
Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową a rozliczenie kosztów pośrednich w miesiącu zmiany formy prawnej
str. 58  
5.
Kwota VAT dotycząca dotacji podlegająca rozliczeniu z urzędem pracy
str. 59  
6.
Czy rezerwę na skutki toczącego się postępowania sądowego zmniejsza się o wartość polis ubezpieczeniowych?
str. 60  
7.
Ustalenie salda należności od kontrahenta, wobec którego toczy się postępowanie sądowe
str. 62  
8.
Zwrot VAT stanowiący zabezpieczenie kredytu udzielonego przez bank
str. 63  
9.
Czy istnieje obowiązek złożenia w KRS sprawozdania sporządzonego w związku ze zmianą formy prawnej?
str. 64  
10.
Zapłata podatku dochodowego w imieniu wspólników z rachunku bankowego spółki osobowej
str. 65  
11.
Jak ująć w księgach nawiązkę sądową zasądzoną na rzecz jednostki?
str. 65  
12.
Przesunięcie walut obcych z jednego rachunku walutowego spółki na inny rachunek walutowy
str. 66  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60