otwórz artykuł w nowym oknie
drukuj artykuł
następny artykuł
poprzedni artykuł
powrót do spisu treści czasopisma

       Ostatnia aktualizacja: 19.01.2018 r., godz. 13:06
        Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 91.312
Biuro Obsługi Klienta: tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
Wyszukiwarka - czasopismaksiegowych.pl
Aktualnie jesteś: Czasopisma Księgowych (strona główna)  »  Zeszyty Metodyczne Rachunkowości  »  Nr 21 (405) z dnia 1.11.2015   »  Szczegółowy spis treści
ZMR
Szczegółowy spis treści

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości


pokaż fragmenty artykułów
A.

KONIECZNIE PRZECZYTAJ

1.
Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2016 r. przez podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej
str. 4   
B.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

I.
Sporządzamy sprawozdanie finansowe za 2015 r.
1.
Składniki aktywów inwentaryzowane drogą uzyskania potwierdzenia salda i sposób dokonania takiej inwentaryzacji
str. 6  
2.
Termin uzyskania od kontrahentów potwierdzeń sald
str. 8  
3.
Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących inwentaryzacji drogą uzgodnienia sald
str. 8  
II.
Analiza wskaźnikowa oparta na rachunku przepływów pieniężnych
str. 10   
1.
Czym jest analiza wskaźnikowa?
str. 10  
2.
Wskaźniki struktury przepływów pieniężnych
str. 11  
3.
Wskaźniki wydajności gotówkowej
str. 12  
4.
Wskaźniki wystarczalności gotówkowej
str. 14  
III.
Rachunkowość w jednostkach handlu detalicznego – cz. II
str. 15   
1.
Koszty działalności operacyjnej jednostek prowadzących sprzedaż detaliczną
str. 15  
2.
Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)
str. 19  
3.
Przystosowanie towarów do sprzedaży detalicznej
str. 20  
4.
Ujęcie w księgach rachunkowych utargów regulowanych gotówką oraz kartą płatniczą
str. 21  
C.

RACHUNKOWOŚĆ W PRZYKŁADACH LICZBOWYCH

IV.
Ewidencja księgowa pożyczek udzielanych pracownikom
str. 24   
1.
Udzielenie pracownikowi pożyczki ze środków obrotowych jednostki
str. 24  
2.
Pożyczka udzielona pracownikowi ze środków ZFŚS
str. 25  
3.
Skutki umorzenia pożyczki udzielonej pracownikowi
str. 27  
V.
Sprzedaż osobom fizycznym towarów, które są w części refundowane przez NFZ
str. 29   
1.
Dowód księgowy stanowiący podstawę ujęcia w księgach przychodów ze sprzedaży towarów osobom fizycznym
str. 29  
2.
Ujęcie w księgach rachunkowych apteki przychodów i kosztów związanych ze sprzedażą leków
str. 30  
D.

ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

1.
Amortyzacja środka trwałego, na zakup którego jednostka otrzymała dotację
str. 33   
2.
Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z budynkiem
str. 34   
3.
Nakłady poniesione na wykonanie parkingu przy budynku
str. 35   
E.

RACHUNKOWOŚĆ KROK PO KROKU

VI.
Wpłacone i zwrócone zaliczki w walucie obcej od kontrahenta unijnego
str. 36   
1.
Zaliczka w walucie obcej wpłacona kontrahentowi na poczet WNT
str. 36  
2.
Zwrot zaliczki od kontrahenta unijnego z powodu niewykonania usługi
str. 39  
3.
Wycena zaliczki w walucie obcej nierozliczonej na dzień bilansowy
str. 40  
F.

RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA

1.
Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)
str. 41   
1.1.
Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
str. 41  
1.2.
Podatek dochodowy od osób prawnych
str. 41  
1.3.
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 42  
1.4.
Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie
str. 42  
2.
Zakup znaczków pocztowych w jednostce budżetowej
str. 43   
3.
Klasyfikacja wydatków budżetowych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
str. 43   
G.

RACHUNKOWOŚĆ PODATKOWA

VII.
Koszty wynagrodzeń pracowników produkcyjnych w ujęciu podatkowym I bilansowym
str. 45   
1.
Moment ujęcia w księgach rachunkowych kosztów wynagrodzeń i składek ZUS
str. 45  
2.
Podatkowe rozliczenie kosztów wynagrodzeń pracowników produkcyjnych
str. 46  
H.

ODPOWIADAMY NA PYTANIA

VIII.
Relacja z dyżuru telefonicznego
1.
Nakłady na uzyskanie certyfikatu jakości – wartość niematerialna i prawna czy koszty bieżącej działalności?
str. 49  
2.
Czy można oddać wspólnikowi wkład wniesiony przez niego aportem do spółki z o.o.?
str. 49  
3.
Sprzedaż wierzytelności własnej odpisanej wcześniej jako nieściągalna
str. 50  
4.
Zaliczenie nadwyżki VAT naliczonego nad należnym na poczet zaliczki na podatek dochodowy
str. 51  
5.
Obciążenie pracownika kosztami szkolenia w przypadku rozwiązania umowy o pracę
str. 51  
6.
Koszty notarialne związane z zakupem gruntu
str. 52  
IX.
Z listów Czytelników
1.
Koszty ogłoszeń prasowych ponoszone w związku z rekrutacją pracowników
str. 52  
2.
Zasady przeprowadzania inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej
str. 53  
3.
Zwrot za szkody w mieszkaniu wynajmowanym dla pracownika po zakończeniu umowy najmu
str. 56  
4.
Kradzież niskocennego składnika majątku odniesionego w ciężar kosztów w momencie zakupu
str. 56  
5.
Korekta rozliczeń z ZUS z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zleceniobiorcy
str. 58  
6.
Udzielanie członkom PKZP pożyczek ze środków funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego
str. 59  
7.
Korekta składek na PFRON zawyżonych w ubiegłym roku obrotowym
str. 60  
8.
Sfinansowanie ze środków firmy mandatu karnego za niepłacenie podatków
str. 61  
9.
Obowiązki sprawozdawcze związane z postawieniem spółki z o.o. w stan likwidacji
str. 63  
10.
Skutki zawarcia umowy faktoringu odwrotnego w celu finansowania zobowiązań w walucie obcej
str. 65  
 

WZORCOWY WYKAZ KONT

str. 67    
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60